Χορήγηση άδειας εγκατάστασης δραστηριότητας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Αναθεώρηση ως προς 11:55, 22 Μαρτίου 2016 από τον Filiotsialta (Συζήτηση | συνεισφορές) (Διαδικασίες)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης δραστηριότητας
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες, Φορείς, Επιχειρήσεις
Νομοθετικό πλαίσιο Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011)
Κόστος σε ευρώ 200 με 5000 ευρώ


Περιγραφή Υπηρεσίας

Έκδοση άδειας εγκατάστασης δραστηριότητας μέσης ή υψηλής όχλησης

Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

  • Χειρόγραφα
  • Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο ΟΠΣΝΑ

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται

  • Παράβολο 200-5000 ευρώ (ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης σε ότι αφορά α)την αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού και β) την  ισχύ ή την αποθηκευτική ικανότητα - εαν πρόκειται για αποθήκη -  σύμφωνα με την ΚΥΑ 14684/914/Φ.15 (ΦΕΚ 3533Β/31-12-2012), κατατεθειμένο σε αριθμό λογαριασμού τράπεζας).
  • Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο (Παραρτήματος Ι, απόφαση αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158/Β/3.2.2012) Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Παραστατικά εκπροσώπησης (για επιχειρήσεις και φορείς) Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) ή Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) αν δεν υπάρχουν ΠΠΔ Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Βεβαίωση χρήσης γης Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Μελέτη εγκατάστασης (σύμφωνα με το Β.Δ. της 15/21.10.1922/ΦΕΚ 208 Α) Κατάθεση από τον αιτούντα
6 Αρχιτεκτονικά διαγράμματα (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομές) για την περίπτωση της έκδοσης οικοδομικής άδειας Κατάθεση από τον αιτούντα
7 Υπεύθυνη δήλωση κατά νόμου αρμόδιου μηχανικού εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτίριο, σχετικά με τη στατική επάρκεια, τη βιομηχανική- βιοτεχνική χρήση αυτού, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης, τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής άδειας καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας. Κατάθεση από τον αιτούντα
8 Κανονισμός συνιδιοκτησίας, σε περίπτωση λειτουργίας της μονάδας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3741/1929 (ΦΕΚ α΄4) "Περί της ιδιοκτησίας κατ΄ορόφους", εφόσον υπάρχει, άλλως υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστασης της δραστηριότητας ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση της δραστηριότητας. Κατάθεση από τον αιτούντα
9 Μελέτη επικινδυνότητας στην περίπτωση που η δραστηριότητα υπάγεται στην κατηγορία SEVESO, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376Β) ΚΥΑ Κατάθεση από τον αιτούντα
10 Γνώμη Υπηρεσιών ή φορέων για την περίπτωση Β3(9) του ερωτηματολογίου Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αδειοδοτούσα Αρχή αίτηση για χορήγηση άδειας εγκατάστασης συνοδευόμενη από συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012,
2 Η Αδειοδοτούσα Αρχή με απαντητικό έγγραφο ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τα δικαιολογητικά που οφείλει να προσκομίσει Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012, 3 ημέρες
3 Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αδειοδοτούσα Αρχή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Ν.3982/2011, Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012, Αρμόδιος Υπάλληλος
4 Η Αδειοδοτούσα Αρχή διαβιβάζει τις μελέτες κτλ στις συναρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου αυτές να χορηγήσουν τις προβλεπόμενες γνώμες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις κτλ εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Ν.3982/2011, Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012, 10 ημέρες
5 Μετά από την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο των δικαιολογητικών και τη συγκέντρωσή όλων των εγκρίσεων, γνωμοδοτήσεων κτλ που δίδονται από άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή μετά την άπρακτη παρέλευση των προβλεπόμενων για τη χορήγησή τους προθεσμιών, η Αδειοδοτούσα Αρχή ελέγχει την τυπική πληρότητά των δικαιολογητικών. Εάν η μονάδα είναι χαμηλής όχλησης, ακολουθείται η διαδικασία από το βήμα 6 και μετά. Εάν η μονάδα είναι μέσης όχλησης, ακολουθείται η διαδικασία από το βήμα 9 και μετά. Ν.3982/2011. Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012, Αρμόδιος Υπάλληλος
6 Εντός 15 ημερών από την συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών η Αδειοδοτούσα Αρχή εκδίδει απόφαση ικανοποίησης ή απόρριψης του αιτήματος. Ν.3982/2011, Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012, Αρμόδιος Υπάλληλος 15 ημέρες
7 Εντός 15 ημερών από την χορήγηση άδειας εγκατάστασης, η υπηρεσία διενεργεί επιθεώρηση η οποία αποσκοπεί στον έλεγχο της ορθότητας του ερωτηματολογίου, της καταλληλότητας του χώρου, όπου αυτός προυπάρχει, και των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Ν.3982/2011, Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012, Αρμόδιος Υπάλληλος 15 ημέρες
8 Εφόσον διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου, ακαταλληλότητα του χώρου ή ασυμβατότητα των επικρατουσών στην περιοχή συνθηκών, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος εγγράφως ή και ηλεκτρονικά για τις διαπιστώσεις αυτές, και τίθεται προθεσμία για άρση των παρεκκλίσεων όπου είναι εφικτή. Εφόσον δεν είναι δυνατή η άρση των παρεκκλίσεων ανακαλείται η άδεια εγκατάστασης. Ν.3982/2011, Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012, Αρμόδιος Υπάλληλος
9 Για τις μονάδες μέσης όχλησης, μετά τον έλεγχο της τυπικής πληρότητας των δικαιολογητικών, η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί επιθεώρηση η οποία αποσκοπεί στον έλεγχο καταλληλότητας του χώρου, όπου αυτός προυπάρχει, και των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Ν.3982/2011, Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012, Αρμόδιος Υπάλληλος 15 ημέρες
10 Εφόσον διαπιστωθεί καταλληλότητα του χώρου και συμβατότητα των επικρατουσών στην περιοχή συνθηκών χορηγείται η άδεια εγκατάστασης. Ν.3982/2011, Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012, Αρμόδιος Υπάλληλος
11 Εφόσον διαπιστωθεί ακαταλληλότητα του χώρου ή ασυμβατότητα των επικρατουσών στην περιοχή συνθηκών, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος εγγράφως για τις διαπιστώσεις αυτές, και τίθεται προθεσμία για άρση των παρεκκλίσεων όπου είναι εφικτή. Εφόσον δεν είναι δυνατή η άρση των παρεκκλίσεων απορρίπτεται το αίτημα για άδειας εγκατάστασης. Ν.3982/2011, Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012, Αρμόδιος Υπάλληλος

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

  • Υπηρεσίες Δόμησης Δήμων