Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο

ΠΔ 83/1989 (ΦΕΚ 37, τ.Α') άρθρο 2 Ν. 1666/1986 (ΦΕΚ 200τ.Α') Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129 τ.Α') άρθρο 24

Υ.Α. Υ7γ/Γ.Π. οικ.83272/2011 (ΦΕΚ 1755 τ.Β')
Κόστος σε ευρώ 8

Περιγραφή Υπηρεσίας

  • Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Π.Δ.Μ.(έδρα)
  • Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.Φλώρινας

Σχετική Νομοθεσία

ΠΔ 83/1989 (ΦΕΚ 37, τ.Α')

άρθρο 2

Ν. 1666/1986 (ΦΕΚ 200τ.Α')

Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129 τ.Α')

άρθρο 24

Υ.Α. Υ7γ/Γ.Π. οικ.83272/2011 (ΦΕΚ 1755 τ.Β')

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφό

Ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος
2 Αντίγραφο Πτυχίου Τ.Ε.Ι. ή απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού με επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης (ΙΤΕ ή ΔΟΑΤΑΠ) Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Ευκρινής φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας  Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Δύο (2) μικρές πρόσφατες φωτογραφίες Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου ή

 υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης 

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση(1.Από Εισαγγελία Πρωτοδικών

-Τμήμα Ποινικού Μητρώου

2.Υπουργείο Δικαιοσύνης

-Τμήμα Ποινικού Μητρώου)

6 α) Για αλλοδαπούς ξένης καταγωγής και υπηκοότητας πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών και άδεια παραμονής και εργασίας.

    β) Για τους υπηκόους των Κρατών- Μελών της Ε.Ε. απαιτείται άδεια διαμονής.

   γ) Για τους ομογενείς από Τουρκία και Κύπρο απαιτείται δελτίο ταυτότητας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 1975/91 και την παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 4310/92.

   δ) Για τους ομογενείς από Αλβανία απαιτείται το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ)

Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Παράβολο Δημοσίου 8 € Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1 εργάσιμη ημέρα
2 ΕΝΔΕΛΕΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

3- 4 ημέρες
3 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΡΜΟΔΙΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1 ημέρα
4 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2-4 ημέρες
5 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

2 ημέρες

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.