Άδεια Ίδρυσης & Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Ίδρυσης & Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Υ.Α. αρ. Π4β/ οικ.3176/96 (Φ.Ε.Κ.455/τ.Β΄/1996)-Π4β/οικ.4690/30.8.1996 ( Φ.Ε.Κ.833/τ.Β΄/ 1996)Υ.Α.αρ.Π1γ/οικ.81551/25-6-07(Φ.Ε.Κ.1136/τ.Β΄/2007)Υ.Α.αρ.Π1γ/οικ.129673/2009 (Φ.Ε.Κ.2190/τ.B΄/2-10-2009) αρ. Π1γ/οικ.80794/2011(Φ.Ε.Κ.1736/τ.Β΄/3-8- 2011)
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Φλώρινας

Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σχετική Νομοθεσία

Υ.Α. αρ. Π4β/ οικ.3176/96 (Φ.Ε.Κ.455/τ.Β΄/1996)-

Π4β/οικ.4690/30.8.1996 ( Φ.Ε.Κ.833/τ.Β΄/ 1996)

Υ.Α.αρ.Π1γ/οικ.81551/25-6-07(Φ.Ε.Κ.1136/τ.Β΄/2007)

Υ.Α.αρ.Π1γ/οικ.129673/2009 (Φ.Ε.Κ.2190/τ.B΄/2-10-2009)

αρ. Π1γ/οικ.80794/2011(Φ.Ε.Κ.1736/τ.Β΄/3-8- 2011)

Τρόπος διεκπεραίωσης

χειρόγραφο

ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Δεν απαιτούνται
Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Βεβαίωση ότι το οικόπεδο της εκπληρώνει τους όρους χρήσης γης της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα και αρχιτεκτονικά σχέδια σύμφωνα με την εγκύκλιο 98 του ΥΠΕΧΩΔΕ απ. Οικ. 82070/22-12-89 σύνταξης μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας. (Σε δύο αντίγραφα) Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφισταμένου κτιρίου από την πολεοδομία Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Η τεχνική έκθεση του μηχανικού σε δύο αντίγραφα εκτός των άλλων να περιλαμβάνει:

α) την περιγραφή προσπελασιμότητας του οικοπέδου,

β) την κατάσταση των οδών προσπέλασης και το στάδιο προόδου εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου,

γ) την δυνατότητα και την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης,

δ) πίνακα τελειωμάτων χώρων και περιγραφή του τρόπου κατασκευής του κτιρίου γενικότερα,

ε) τον αριθμό των ατόμων, που θα εξυπηρετεί, καθώς και πλήρη περιγραφή όλων των τμημάτων της.

Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της μονάδας Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του υπευθύνου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, που θα δηλώνει ρητώς τη συμμόρφωσή του με τα αναγραφόμενα: α) στο άρθρο 2. Παρ.Α εδάφιο 2 της Π4β/οικ.3176/6-6-96 (ΦΕΚ 455/14-6-96 τ.β') Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης, που θα αναφέρει ότι αυτό δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμησης, παραχάραξης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων Αυτεπάγγελτη αναζήτηση(1.Από Εισαγγελία Πρωτοδικών

-Τμήμα Ποινικού Μητρώου

2.Υπουργείο Δικαιοσύνης

-Τμήμα Ποινικού Μητρώου)

8 Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών της κατοικίας του αιτούντος ότι δεν διώκεται, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση(1.Από Εισαγγελία Πρωτοδικών

-Τμήμα Ποινικού Μητρώου

2.Υπουργείο Δικαιοσύνης

-Τμήμα Ποινικού Μητρώου)

9 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη Κατάθεση από τον Αιτούντα
10 Η εμπορική εταιρεία που προτίθεται να προβεί στην ίδρυση πρέπει να επισυνάπτει αντίγραφο επικυρωμένο του καταστατικού της. Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 8,9 και 10 του παρόντος πρέπει να υποβληθούν για όλα τα μέλη της διοίκησης της εταιρίας και οπωσδήποτε για τα μέλη της τυχόν συνιστώμενης διοίκησης Κατάθεση από τον Αιτούντα
11 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι θα προβεί στην πρόσληψη του προσωπικού που προβλέπεται από την αριθ. Π4β/οικ.4681/29-8-96 (ΦΕΚ 825/6-9-96 τ.β') απόφαση Κατάθεση από τον Αιτούντα
12 Βεβαίωση πυροσβεστικής υπηρεσίας Κατάθεση από τον Αιτούντα
13 Αντίγραφο της άδειας θεωρημένο από το γραφείο της πολεοδομίας για την αποπεράτωση της οικοδομής Κατάθεση από τον Αιτούντα
14 Δικαιολογητικά του ή των υπευθύνων ιατρών, ήτοι:

α) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

β) Πιστοποιητικό εγγραφής στον ιατρικό σύλλογο του τόπου λειτουργίας της μονάδας

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του προτεινόμενου ιατρού, ότι αναλαμβάνει την επιστημονική ευθύνη της μονάδας

Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 1 εργάσιμη ημέρα
2 ΕΝΔΕΛΕΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 3- 4 ημέρες
3 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡ.3 ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 2345/95 (ΦΕΚ 213/Τ.Α΄) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙ ΑΝ Η ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΙ ΕΥΡΥΘΜΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2 ημέρες
4 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2-4 ημέρες
5 ΈΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2 ημέρες
6 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 1 ημέρα

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.