Άδεια Ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
Σε ποιους παρέχεται Επιχειρήσεις
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 1 μήνας
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από τον αιτούντα.
2 Άδεια οικοδομής κτιρίου >>
3 Περιγραφή δεδομένων οργάνωσης και λειτουργίας της κλινικής >>
4 Αντίγραφο καταστατικού εάν πρόκειται περί εταιρείας και τίτλος κτήσεως οικοπέδου ή κτιρίου, μισθωτήριο συμβόλαιο κ.λ.π. >>
5 Δήλωση περί του υπολογιζόμενου χρόνου έναρξης των δραστηριοτήτων της κλινικής. >>
6 Κατάλογο προβλεπόμενου ιατρικού προσωπικού που θα απασχοληθεί στην κλινική κατά κατηγορία και ειδικότητα. >>
7 Περιγραφή των δυνατοτήτων της κλινικής για παροχή περίθαλψης και ο προβλεπόμενος εξοπλισμός της. >>
8 Περιληπτικός προϋπολογισμός κόστους ανέγερσης κτιρίου και εγκαταστάσεων της κλινικής και τρόπος χρηματοδότησής της. >>
9 Γραμμάτειο είσπραξης του Δημοσίου Ταμείου 14,67 ευρώ ανά κλίνη. >>
10 Πίνακα με το προβλεπόμενο προσωπικό άλλων κατηγοριών (νοσηλευτικό,διοικητικό,βοηθητικό) >>

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Έλεγχος πληρότητας φακέλου-πρωτοκόλληση ΠΔ 517/91 ΦΕΚ 202

ΠΔ 247/91 ΦΕΚ 93

Αρμόδιος Υπάλληλος ΓραΦείο ΝΑΙ 1 ημέρα
2 Αναλυτικός έλεγχος υποβληθέντων δικ/κών,σχεδίων κ.λ.π. >> >> >> >> 2-3 ημέρες
3 Έγγραφο για σύγκλιση επιτροπής του άρθρου 4 του ΠΔ 247/91 >> Γραμματέας Επιτροπής >> >> 1 ημέρα
4 Σύγκλιση επιτροπής >> Επιτροπή του άρθρου 4 Γραφείο & επιτόπιος έλεγχος >> 1 ημέρα
5 Σύνταξη εγγράφου έκθεσης της Επιτροπής Γραμματέας Επιτροπής Γραφείο >> 1-2 ημέρες
6 Υπογραφές μελών επιτροπής Γραμματέας επιτροπής Γραφείο >> 2 ημέρες
7 Εισήγηση προς την υπηρεσία Γραμματέας Επιτροπής Γραφείο >> 1 ημέρα
8 Σύνταξη απόφασης υπογραφή από υπάλληλο και Δ/ντή Αρμόδιος Υπάλληλος και Δ/ντής >> 1 ημέρα

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία