Άδεια Ίδρυσης και Εκσυγχρονισμού των Σφαγείων Οπληφόρων Ζώων, Πουλερικών και Λαγομόρφων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Ίδρυσης και Εκσυγχρονισμού των Σφαγείων Οπληφόρων Ζώων, Πουλερικών και Λαγομόρφων
Από ποιους παρέχεται ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Σε ποιους παρέχεται Ενδιαφερόμενοι για την Ιδρυση Σφαγείων πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο

Π.Δ/γμα υπ΄άριθμ .8/2012 ΦΕΚ 11A 31-1-2012

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και εκσυγχρονισμού των σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την ίδρυση σφαγείων.
Κόστος σε ευρώ 50,250,500 euro ανάλογα με την δυναμικότητα

Υπηρεσία

Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και εκσυγχρονισμού των σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων

Σχετική Νομοθεσία

  1. Π.Δ. 8 /2012 ΦΕΚ 11Α΄31-1-2012 " Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και εκσυγχρονισμού των σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την ίδρυση σφαγείων". [1]
  2. ΝΟΜΟΣ 111/1975 ΦΕΚ Α΄174/22-8-1975 " Περί Ιδρύσεως Σφαγείων και Πτηνοσφαγείων" [2]..

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ηλεκτρονικό: e-prorocol

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Π.Δ/γμα 8/2012 [3] ...

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου(e-paravlo)

Δικαιολογητικά

.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Το γήπεδο στο οποίο πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση, πρέπει να είναι εκτός σχεδίου πόλεως, έκτασηςτουλάχιστον 5 στρεμμάτων, με συντελεστή κάλυψης 0,15 και να απέχει τουλάχιστον πεντακόσια (500) μέτρα από την τελευταία κατοικία. Απαγορεύεται η έκδοση αδειών οικοδομής εντός της περιοχής των πεντακοσίων (500) μέτρων από τη θέση του σφαγείου. Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Στις βιομηχανικές περιοχές, σύμφωνα με την έννοια της κείμενης νομοθεσίας, η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση του οικοπέδου καθορίζεται από τον φορέα διαχείρισης της βιομηχανικής περιοχής, με τρόπο ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες διαχωρισμού του ακάλυπτου χώρου σε καθαρή και ακάθαρτη περιοχή, με ανεξάρτητη είσοδο και έξοδο των οχημάτων μεταφοράς ζώντων ζώων και κρεάτων αντίστοιχα, καθώς και της απρόσκοπτης εξυπηρέτησης της κίνησης των ανωτέρω οχημάτων. Ως καθαρή περιοχή του ακάλυπτου χώρου του σφαγείου, ορίζεται η περιοχή εκείνη του αύλειου χώρου του, από την οποία διενεργείται, αποκλειστικά και μόνο, η αποστολή εκτός του κτιρίου του σφαγείου, κρέατος ή και προϊόντων κρέατος, τα οποία παρήχθησαν στο σφαγείο. Ως ακάθαρτη περιοχή του ακάλυπτου χώρου του σφαγείου, ορίζεται κάθε άλλη περιοχή του αύλειου χώρου του εκτός της καθαρής περιοχής Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Η τήρηση των αποστάσεων του οικοπέδου από αρχαιολογικούς χώρους και τουριστικές εγκαταστάσεις, όπως αυτές ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.
4 Οι σχετικοί με την κατασκευή, διαρρύθμιση και εξοπλισμό, όροι, όπως αυτοί ορίζονται στο Κεφάλαιο ΙΙ του Τμήματος Ι και στο Κεφάλαιο ΙΙ του Τμήματος ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.αριθ. 882/2004, και οι εργασίες ίδρυσης του σφαγείου διακόπτονται. Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Αίτηση Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

853/2004, για τη χορήγηση της κατά το άρθρο 2 του ν. 111/1975 προβλεπόμενης άδειας, για την ίδρυση και εκσυγχρονισμό σφαγείων στη Χώρα,

2
3 Σύσταση Τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής, αποτελούμενη από:

1) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας,

2) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και

3) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, της οικείας Περιφέρειας.

άρθρο 2 Π.Δ. 8 Περιφερειάρχης
4 Διαβίβαση της αίτησης του ενδιαφερόμενου στη γνωμοδοτική επιτροπή η οποία εκδίδει το πρακτικό καταλληλότητας του οικοπέδου. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής
5 Η έκδοση του πρακτικού καταλληλότητας του οικοπέδου, στο οποίο ο ενδιαφερόμενος προτίθεται να εγκαταστήσει ή να εκσυγχρονίσει το σφαγείο. σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του

άρθρου 3,

6 Κατόπιν της έκδοσης του πρακτικού καταλληλότητας

του οικοπέδου, η γνωμοδοτική επιτροπή αν το κρίνει απαραίτητο, καλεί ενώπιόν της τον εκπρόσωπο της επιχείρησης για προφορική ανάπτυξη των απόψεών του.

7 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση ή μη της άδειας ίδρυσης και εκσυγχρονισμού του σφαγείου, συντάσσοντας πλήρη και εμπεριστατωμένη έκθεση.
8 Η έκθεση υποβάλλεται στον οικείο Περιφερειάρχη, ο οποίος με απόφασή του, χορηγεί στον αιτούντα την άδεια, ή απορρίπτει την αίτησή του. κατά το άρθρο 5.
9 Χορήγηση ή μη, της άδειας ίδρυσης και εκσυγχρονισμού του σφαγείου Περιφερειάρχης

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

  • ΔΑΟΚ
  • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Αλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Πολεοδομία του Δήμου

Επικοινωνία

  • Γακίδης Ζώης - Τηλέφωνο: 2461049989 / Fax: 2461049987/ e-mail: Z.gakidis@pdm.gov.gr