Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Γραφείου για τα Παραγωγικά Ζώα

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Γραφείου για τα Παραγωγικά Ζώα
Από ποιους παρέχεται Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Δ.Μ.
Σε ποιους παρέχεται Κτηνιάτρους
Νομοθετικό πλαίσιο ΝΟΜΟΣ 3698/2008 ΦΕΚ 198 Α΄
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Δ.Μ.

Σχετική Νομοθεσία

ΝΟΜΟΣ 3698/2008 ΦΕΚ 198 Α΄ " Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις ". [1]

Τρόπος διεκπεραίωσης

E-protocol

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

. Άρθρο 19 του Νόμου 3698/2008 ΦΕΚ 198Α [2]

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αντίγραφο τίτλου σπουδών Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
3 Βεβαίωση εγγραφής στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό  Σύλλογο, επικουρικά για τους κτηνιάτρους των Ενόπλων  Δυνάμεων,
4 Τοπογραφικό διάγραμμα με κάτοψη της επαγγελματικής στέγης, σε κλίμακα 1:100
5 Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις της παρ. 3, άρθρου 19, Ν. 3698/08 (ΦΕΚ 198/Α) και ότι δεν διατηρεί Κτηνιατρικό Γραφείο σε άλλη περιοχή της Επικράτειας
6 Το Κτηνιατρικό Γραφείο αποτελείται από έναν ανεξάρτητο χώρο εμβαδού τουλάχιστον είκοσι τετραγωνικών μέτρων. Επιτρέπεται η λειτουργία ενός και μόνον  Κτηνιατρικού Γραφείου για κάθε κτηνίατρο σε όλη την  Επικράτεια

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ο δικαιούχος κτηνίατρος προσέρχεται στα Γραφεία της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής που βρίσκεται η έδρα του κτηνιατρικού γραφείου για τα παραγωγικά ζώα, συμπληρώνει αίτηση καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά Άρθρο 19 του Νόμου 3698/2008 ΦΕΚ 198Α Υπάλληλος Γραμματείας Αυθημερόν
2 Ο υπάλληλος παραλαμβάνει την αίτηση και χορηγεί αριθμό πρωτοκόλλου
3 Αυτοψία απο ελεγκτές κτηνιάτρων στο χώρο
4 Υστερα απο θετική εισήγηση της επιτροπής των ελεγκτών κτηνιατρων και εφόσον συντρέχουν ολες οι προυποθέσεις του Νόμου Τμηματάρχης ΚΑΦΕ
5 Η Δ/νση Κτηνιατρικής μετά την εξέταση του φακέλου της αίτησης χορηγεί την αιτούμενη άδεια στον ενδιαφερόμενο Άρθρο 19 του Νόμου 3698/2008 ΦΕΚ 198Α Περιφερειάρχης
'Παρατηρήσεις:'Δεν χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κτηνιατρικού Γραφείου για τα παραγωγικά ζώα:

α) στους κτηνιάτρους που απασχολούνται με σχέση  εξαρτημένης εργασίας σε εταιρίες εμπορίας κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και σε μονάδες εκτροφής  παραγωγικών ζώων,

β) στους συνταξιούχους κτηνιάτρους που λαμβάνουν σύνταξη από το Τ.Σ.Α.,

γ) στα μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας,

δ) στους με μηνιαία απασχόληση και ασφάλιση στο  Τ.Σ.Α. κτηνιάτρους του Δημοσίου, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Περιφερειών, των λοιπών  Ο.Τ.Α., των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου  δημόσιου τομέα, των τραπεζικών ή άλλων ανωνύμων  εταιριών των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει  στο Δημόσιο ή ν.π.δ.δ., των κρατικών νομικών προσώπων  που έχουν χαρακτηριστεί ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού  δικαίου, των θυγατρικών ανωνύμων εταιριών του Δημοσίου και των άλλων ν.π.δ.δ.,

ε) σε κτηνιάτρους που έχουν άδεια καταστήματος λιανικής ή χονδρικής διάθεσης κτηνιατρικών φαρμακευτικών  προϊόντων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας τιμολογιακής  πολιτικής,

στ) σε κτηνιάτρους που συμμετέχουν σε εταιρίες που  έχουν αντικείμενο την παραγωγή, την εισαγωγή και την  εμπορία κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων,

ζ) για τους κτηνιάτρους των Ενόπλων Δυνάμεων, ισχύει  το νομικό πλαίσιο, όπως αυτό καθορίζεται από τα ν.δ. 1400/ 1973 (ΦΕΚ 114 Α ́), π.δ. 130/1984 (ΦΕΚ 42 Α ́) και την ΠαΔ  4−1/1990/ΓΕΣ/ΔΥΓ/1ο.

Στα λειτουργούντα από φυσικό πρόσωπο κτηνιατρικά  γραφεία παραγωγικών ζώων επιτρέπεται η συστέγαση  κτηνιατρείου ζώων συντροφιάς. Οι εν λόγω χώροι πρέπει  να είναι απολύτως διακριτοί και να πληρούν τους όρους  και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας τους.

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

ΔΑΟΚ Περιφερειακών Ενοτήτων.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.