Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Υπηρετικού Προσωπικού σε Κάτοχο Άδειας Εγκατάστασης και Χρήσης Οικήματος Προσώπων Εκδιδόμενων με Αμοιβή

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Υπηρετικού Προσωπικού σε Κάτοχο Άδειας Εγκατάστασης και Χρήσης Οικήματος Προσώπων Εκδιδόμενων με Αμοιβή
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.

Σχετική Νομοθεσία

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση προς την υπηρεσία Αιτούντα
2 Φωτοαντίγραφο του Δελτίου

Ταυτότητας (για πρόσωπα ημεδαπής υπηκοότητας) ή Φωτοαντίγραφο Διαβατηρίου (για πρόσωπα αλλοδαπής υπηκοότητας)

Αιτούντα
3 Πιστοποιητικό

γέννησης

Πιστοποιητικό γέννησης του ενδιαφερόμενου προσώπου της χώρας προέλευσης, επίσημα

4 Πιστοποιητικό

οικογενειακής κατάστασης του ενδιαφερόμενου προσώπου από το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι άγαμο, τελεί εν χηρεία ή είναι διαζευγμένο.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της χώρας προέλευσης του ενδιαφερόμενου προσώπου από το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι άγαμο, τελεί εν χηρεία ή είναι διαζευγμένο(για πρόσωπα αλλοδαπής υπηκοότητας).

5 Πιστοποιητικό περί μη

απελάσεως (για πρόσωπα αλλοδαπής υπηκοότητας)

6 Φωτοαντίγραφο της άδειας

παραμονής(για πρόσωπα αλλοδαπής υπηκοότητας)

7 Απόσπασμα ποινικού

μητρώου της χώρας προέλευσης επίσημα μεταφρασμένο.

8 Πιστοποιητικό Κρατικού

Νοσηλευτικού Ιδρύματος, ότι δεν πάσχει από σεξουαλικώς μεταδιδόμενη ή άλλη μολυσματική νόσο.

9 Πιστοποιητικό

Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος, ότι δεν πάσχει από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο και ότι δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών.

10 Ποινικό

Μητρόω ΤΥΠΟΥ Β

Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
11 Δελτίο Δακτυλοσκοπικής

σήμανσης

12 Τέσσερις (4) πρόσφατες

έγχρωμες φωτογραφίες


�ο.

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ν. 2734/99 ‘’Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα

Και άλλες διατάξεις’’

Την αριθμ. 4861/12-3-2001 (ΦΕΚ 206 τ.Β΄) κοινή

Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετική με «καθορισμό της διαδικασίας έκδοσης, ανάκλησης και ανανέωσης του πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος, το οποίο υποχρεούται να κατέχει το πρόσωπο το οποίο εκδίδεται με αμοιβή και το οποίο χορηγείται από τον Περιφερειάρχη του τόπου κατοικίας του αιτούντος το πιστοποιητικό προσώπου»

2 Αίτηση από την

ενδιαφερόμενη, χρέωση από την Δ/ντρία στον αρμόδιο υπάλληλο και πρωτόκολλο

Η Νομοθεσία που

αναγράφεται παραπάνω

Τα

δικαιολογητικά παραλαμβάνονται απ’ τη Διευθύντρια της Διεύθυνσης και χρεώνονται στην ΕΔΥ

Άμεσα
3 Σύνταξη

παραπεμπτικού προς το κρατικό νοσοκομείο για την διεξαγωγή των απαραίτητων εξετάσεων

Η Νομοθεσία που

αναγράφεται παραπάνω

Αρμόδιος

Υπάλληλος (Επόπτης Δημόσιας Υγείας


και χρεώνονται στην ΕΔΥ

Άμεσα
4 Κατάθεση

αίτησης και δικαιολογητικών από την ενδιαφερόμενη μαζί με τα αποτελέσματα των εξετάσεων- πρωτόκολλο

Η Νομοθεσία που

αναγράφεται παραπάνω

Αρμόδιος

Υπάλληλος (Επόπτης Δημόσιας Υγείας

1

εβδομάδα

5 Έλεγχος

πληρότητας φακέλου 


ρεώνονται στην ΕΔΥ

Η Νομοθεσία που

αναγράφεται παραπάνω

Αρμόδιος

Υπάλληλος (Επόπτης Δημόσιας Υγείας


ΟΚΟΜΕΙΟ, ΔΗΜΟ)

Άμεσα
6 Σύνταξη απόφασης και

αποστολή για υπογραφή προς τον Περιφερειάρχηστην ΕΔΥ

Η Νομοθεσία που

αναγράφεται παραπάνω

Αρμόδιος

Υπάλληλος (Επόπτης Δημόσιας Υγείας


ΟΚΟΜΕΙΟ, ΔΗΜΟ)

Άμεσα
7 Παραλαβή του εγγράφου

από το γραφείο του Περιφερειάρχη

στην ΕΔΥ

Η Νομοθεσία που

αναγράφεται παραπάνω

2-3 ημέρες
8 Αποστολή στην

ενδιαφερόμενη και σε όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Α.Τ., ΙΚΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΔΗΜΟ)

Η Νομοθεσία που

αναγράφεται παραπάνω

Αρμόδιος

Υπάλληλος (Επόπτης Δημόσιας Υγείας


ΟΚΟΜΕΙΟ, ΔΗΜΟ)

1 ημέρα

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.