Άδεια Εμπορίας Επιχείρησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Εμπορίας Επιχείρησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού
Από ποιους παρέχεται Κατά τόπους Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΥΠΑΑΤ
Σε ποιους παρέχεται Επιχειρήσεις
Νομοθετικό πλαίσιο Απόφαση ΦΕΚ 616/Β/11-3-2014
Κόστος σε ευρώ 130-3200

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διαδικασίας έναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών.

Σχετική Νομοθεσία

Απόφαση ΦΕΚ 616/Β/11-3-2014

Τρόπος διεκπεραίωσης

Για την έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, οι ενδιαφερόμενοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υποβάλλουν στις αρμόδιες κατά τόπους Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης) αναγγελία έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Απόδειξη κατάθεσης e-παραβόλου Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος γεωτεχνικού από το ΓΕΩΤΕΕ για τους γεωπόνους ή πτυχίου για το επιστημονικό προσωπικό άλλων κλάδων Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Αντίγραφο της σύμβασης πρόσληψης & πλήρους απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα ή ακριβές αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψής του θεωρημένη από τον ΟΑΕΔ Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Αντίγραφο αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (ΑΠΔ) απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα, με το αποδεικτικό ηλεκτρονικής καταχώρησης στο ΙΚΑ Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του υπεύθυνου επιστήμονα περί πλήρους απασχόλησής του (όπου απαιτείται) Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ιδιώτη ή νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις ισχύουσες διατάξεις Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Τίτλος ιδιοκτησίας ή θεωρημένο μισθωτήριο από την Δ.Ο.Υ. για την ύπαρξη αποθηκευτικού χώρου  Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 Παραστατικά ιδιοκτησίας εργαστηριακού εξοπλισμού (προβλαστήριο κτλ) ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ιδιώτη ή νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι διαθέτει εργαστήριο για τον προσδιορισμό βλαστικότητας και μηχανικής καθαρότητας σπόρων Κατάθεση από τον Αιτούντα
10 Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού σύστασης εταιρείας (για τις επιχειρήσεις εταιρικήςμορφής) με όλες τις τροποποιήσεις του ή του (-ων) ΦΕΚ όπου αυτό (-α) έχει (-ουν) δημοσιευθεί Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση και έλεγχος πληρότητας φακέλου- πρωτοκόλληση ΦΕΚ 616/Β/11-3-2014 Αρμόδιος υπάλληλος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης 1 ημέρα
2 Αναλυτικός διοικητικός έλεγχος ΦΕΚ 616/Β/11-3-2014 Αρμόδιος υπάλληλος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης 1 ημέρα
3 Επιτόποιος έλεγχος ΦΕΚ 616/Β/11-3-2014 Αρμόδιος υπάλληλος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης 3-5 ημέρες
4 Διαβίβαση φακέλου στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης 1 ημέρα
5 Έλεγχος φακέλου -Εγγραφή στο μητρώο επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού ΦΕΚ 616/Β/11-3-2014 Αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία ΥΠΑΑΤ 1-2 μήνες
6 Παράδοση άδειας στην επιχείρηση Αρμόδιος υπάλληλος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης 1-3 ημέρες

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Κεντρική Υπηρεσία ΥΠΑΑΤ