Άδεια Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
Από ποιους παρέχεται Υποδιεύθυνση ή Τμήμα Ασφαλείας και όπου δεν υπάρχουν από το Αστυνομικό Τμήμα γενικής αρμοδιότητας της περιοχής του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου
Σε ποιους παρέχεται Κατόχους αναγνωρισμένου επαγγελματικού τίτλου της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» (κατηγορία Α΄ ή Β΄)
Νομοθετικό πλαίσιο

Άρθρο 3 του Ν. 2518/1997 (Φ.Ε.Κ. 164/Α΄/1997), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Υπ' αριθμόν 1016/109/149-α΄ από 8-9-2009 (Φ.Ε.Κ. 1967/Β΄/2009) Απόφαση κ. Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 1016/109/149-δ΄ (Φ.Ε.Κ. 571/Β΄/2010) από 20-4-2010 Απόφαση του κ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 50
Κόστος σε ευρώ 33
Αρμόδια αρχή Ελληνική Αστυνομία

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση Άδειας Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) 5ετούς ισχύος.

Σχετική Νομοθεσία

Άρθρο 3 του Ν. 2518/1997 (Φ.Ε.Κ. 164/Α΄/1997), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Υπ' αριθμόν 1016/109/149-α΄ από 8-9-2009 (Φ.Ε.Κ. 1967/Β΄/2009) Απόφαση κ. Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 1016/109/149-δ΄ (Φ.Ε.Κ. 571/Β΄/2010) από 20-4-2010 Απόφαση του κ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Η διαδικασία απαιτεί αυτοπρόσωπη μετάβαση του ενδιαφερόμενου στην αρμόδια Υπηρεσία και χειρόγραφη υποβολή σχετικής αιτήσεως.

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Ηλεκτρονικό Παράβολο € 30,00 (Άδεια Εργασίας Προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α.)
  • Ηλεκτρονικό Παράβολο € 3,00 (Άδειες - Ένσημο ΕΛ.ΑΣ.)

Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου: http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση χορήγησης της αδείας Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Αποδεικτικό καταβολής του Ηλεκτρονικού Παραβόλου αξίας € 30,00 (Άδεια Εργασίας Προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α.) και του Ηλεκτρονικού Παραβόλου αξίας € 3,00 (Άδειες - Ένσημο ΕΛ.ΑΣ.) Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Φωτοαντίγραφο του τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικότητας συναφούς προς τις δραστηριότητες που πρόκειται να ασκήσεις (κατηγορία Α΄ ή Β΄) Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Φωτοαντίγραφο εγγράφου με το οποίο να αποδεικνύονται τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75/Α΄/1986) Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Πιστοποίηση Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού με ειδικότητα ψυχιάτρου Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, διαστάσεων αστυνομικής ταυτότητας Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
9 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση

Παρατηρήσεις

  • Για την απόδειξη των στοιχείων ταυτότητας του αιτούντος: (α) οι Έλληνες πολίτες προσκομίζουν φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας Αρχής ή Διαβατηρίου ή Άδειας Ικανότητας Οδήγησης ή Ατομικού Βιβλιαρίου Υγείας όλων των Ασφαλιστικών Φορέων, (β) οι πολίτες κράτους - μέλους της Ε.Ε. φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή βεβαίωσης εγγραφής πολίτη κράτους - μέλους της Ε.Ε. και (γ) οι ομογενείς φωτοαντίγραφο Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) ή σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια Υπηρεσία. Στοιχεία ταυτότητας που έχουν μεταβληθεί δηλώνονται με Υπεύθυνη Δήλωση.
  • Στην Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75/Α΄/1986) ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι (α) δε στερείται των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα εδάφια στ΄, η΄ και θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2518/1997 (Φ.Ε.Κ. 164/Α΄/1997), όπως ισχύει κάθε φορά, (β) δεν κρατείται προσωρινά, (γ) δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2518/1997 (Φ.Ε.Κ. 164/Α΄/1997), όπως ισχύει κάθε φορά ή δεν έχει καταδικασθεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του προαναφερόμενου άρθρου, (δ) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα του άρθρου 8 του Ν. 2518/1997 (Φ.Ε.Κ. 164/Α΄/1997) και για κάθε έγκλημα που τελέστηκε με δόλο.
  • Από το περιεχόμενο του Πιστοποιητικού Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού με ειδικότητα ψυχιάτρου πρέπει να προκύπτει ότι ο αιτών δεν πάσχει από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Η ημερομηνία έκδοσης δε θα πρέπει να απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του. Αν το Πιστοποιητικό είναι από ιδιώτη γιατρό, πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός άδειας λειτουργίας του νομίμου ιατρείου που διατηρεί, η σφραγίδα του, ο Α.Φ.Μ. και η αρμόδια Δ.Ο.Υ..
  • Ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.

Διαδικασία

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Παραλαβή Δικαιολογητικών και έλεγχος αυτών Για την έκδοση της Άδειας πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2518/1997 (Φ.Ε.Κ. 164/Α΄/1997), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Αρμόδιος Υπάλληλος Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2690/1999 "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας", ως ισχύει, η διαδικασία πρέπει να διεκπεραιωθεί εντός πενήντα (50) ημερών από την υποβολή της Αίτησης από τον ενδιαφερόμενο.
2 Δέσμευση των Ηλεκτρονικών Παραβόλων Αρμόδιος Υπάλληλος
3 Πρωτοκόλληση Αίτησης Αρμόδιος Υπάλληλος
4 Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης Αρμόδιος Υπάλληλος
5 Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Πιστοποιητικού από το Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου ότι αυτός δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση Αρμόδιος Υπάλληλος
6 Σύνταξη Άδειας Εργασίας Προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α. Αρμόδιος Υπάλληλος
7 Υπογραφή Άδειας Εργασίας Προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α. Αρμόδιος Υπάλληλος
8 Παραλαβή Άδειας Εργασίας Προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α. από τον ενδιαφερόμενο πολίτη Αρμόδιος Υπάλληλος