Άδεια Λειτουργίας Κέντρου Συσκευασίας και Τυποποίησης Αυγών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Λειτουργίας Κέντρου Συσκευασίας και Τυποποίησης Αυγών
Από ποιους παρέχεται Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Δ.Μ.
Σε ποιους παρέχεται Ωοπαραγωγούς
Νομοθετικό πλαίσιο Π.Δ/ γμα 79/2007 ΦΕΚ τεύχος Α της 3 – 5 –2007 ¨
Κόστος σε ευρώ 50 ,250, 500 euro ανάλογα με την δυναμικότητα

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.

Σχετική Νομοθεσία

  1. Π.Δ 79/2007 ΦΕΚ τεύχος Α της 3 – 5 –2007  ¨Αναγκαία συμπληρωματικά μέτραεφαρμογής των Κανονισμών ( ΕΚ ) υπαριθμόν 178 / 2002 , 852 / 2004 , 853 / 2004/ 854 / 2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης , των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπαριθμόν 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ¨ [1]
  2. K.Y.A. αριθμ. 15523 / τεύχος  Β / ΦΕΚ 1187 / 31 Αυγούστου 2006 «  ¨Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών ( ΕΚ ) υπαριθμόν 178 / 2002 , 852 / 2004 , 853 / 2004 , 854 / 2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση  της  Οδηγίας  2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [2]
  3. ΝΟΜΟΣ 4235/2014 ΦΕΚ Α΄32 "Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων". [3]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες
  • Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1. Σχεδιάγραμμα (κάτοψη) εγκαταστάσεως με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων. Κατάθεση από τον αιτούντα
2. Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου υπό κλίμακα 1: 500 και τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής υπό κλίμακα 1:10.000 Κατάθεση από τον αιτούντα
3. Πίνακα απαρίθμησης και περιγραφής του τεχνικού εξοπλισμού των ειδικών συσκευών και οργάνων της εγκατάστασης με σχεδιάγραμμα τοποθέτησής στο χώρο Κατάθεση από τον αιτούντα
4. Τεχνική περιγραφή της λειτουργίας της εγκατάστασης με ιδιαίτερη μνεία στην ημερήσια δυναμικότητα , στο είδος της πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων στις διαδικασίες παραγωγής , καθώς και την τυχόν ένταξή τους σε χρηματοδοτούμενα κοινοτικά ή εθνικά προγράμματα. Κατάθεση από τον αιτούντα
5. Προκαταρτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων . Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Ελεγχος διεκπαιρέωσης Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1. Κατάθεση αιτήσεως Παράγραφος 1.1 άρθρου 6 ΠΔ 79/2007 Προϊστάμενος Τμήματος Κ.Δ.Υ. Αυθημερόν
2 Πρωτοκόλληση εγγράφου Διοικητική πρακτική Αρμόδιος Διοικητικός Υπάλληλος Δ/νσης Κτηνιατρικής Ηλεκτρονικά

Αυθημερόν

3 Έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών Παράγραφος 1.1 άρθρου 6 ΠΔ 79/2007 Πληρότητα

Χειρονακτικά

Πληρότητα Αυθημερόν
4 Σύγκλιση τριμελούς επιτροπής ελέγχου φακέλου

Παράγραφος 1.2 άρθρου 6 ΠΔ 79/2007

Προϊστάμενοι Τμημάτων

Κ.Δ.Υ.-Υγείας των Ζώων-ΚΑΦΕ

5 Έλεγχος διαπίστωσης συνδρομής των όρων και προϋποθέσεων για την έκδοση άδειας ίδρυσης Παράγραφος 1.2 άρθρου 6 ΠΔ 79/2007 Προϊστάμενοι Τμημάτων

Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας-Υγείας των Ζώων-Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων και Εφοδίων

6 Σύνταξη πρακτικού γνωμοδότησης της τριμελούς επιτροπής Παράγραφος 1.2 άρθρου 6 ΠΔ 79/2007 Τριμελής Επιτροπή Έλεγχος αν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις  των Καν.(ΕΚ) 852/2004 και Καν.(ΕΚ) 853/2004 και των αρχών του Haccp Αυτοψία
7 Εισήγηση για την έκδοση της αδείας με τις υπογραφές των αρμοδίων υπαλλήλων Παράγραφος 1.3 άρθρου 6 ΠΔ 79/2007 Εισηγητής- Προϊστάμενος Τμήματος

Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας- Προϊστάμενος Δ/νσης Κτηνιατρικής- Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

8 Έκδοση άδειας Ίδρυσης εγκαταστάσεως

Περιφερειάρχης

9 Ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προϊστάμενος Τμήματος Κ.Δ.Υ. Ηλεκτρονικά
10 Αποδεικτικό παράδοσης - παραλαβής της αδείας Παράγραφος 1.3 άρθρου 6 ΠΔ 79/2007 Προϊστάμενος Τμήματος

Κ.Δ.Υ.

Έντυπο της υπηρεσίας
12 Κοινοποίηση της αδείας στο Υ A.A.T. και στις άλλες αρμόδιες αρχές Προϊστάμενος Τμήματος

Κ.Δ.Υ.

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.