Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Λιανικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Φαρμακευτικών Προϊόντων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Περιγραφή της υπηρεσίας

Εκδοση αδειας λιανικής πώλησης Κτηνιατρικώνφαρμάκων και φαρμακευτικών προιόντων
Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Λιανικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Φαρμακευτικών Προϊόντων
Από ποιους παρέχεται Aπό την Διεύθυνση Κτηνιατρικής - Τμήμα ΚΑΦΕ
Σε ποιους παρέχεται Σε φυσικά πρόσωπα, σε προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες), σε ανώνυμες εταιρείες, σε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και συνεταιριστικές οργανώσεις, εφόσον διαθέτουν όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του καταστήματος υπεύθυνο επιστήμονα, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2538/1997 και είναι κάτοχος πτυχίου Κτηνιατρικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή πτυχίου ΚΑΤΕΕ του άρθρου 5 του π.δ. 463/1987 (Α΄216) ή πτυχίου Τ.Ε.Ι. του άρθρου 4 του π.δ. 109/1989 (Α΄47 ) ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος, αντίστοιχων ειδικοτήτων, σχολών της αλλοδαπής και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα, εφόσον απαιτείται, ή πτυχίου Φαρμακευτικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 2538/1997
Νομοθετικό πλαίσιο

Σχετική Νομοθεσία=Άρθρα 5,6,7 και 8 του Ν.2538/1997 ΦΕΚ Α’ 242/01-12-1997, άρθρο 22 του Ν.2945/2001 ΦΕΚ Α' 223/08-10-2001 ,

άρθρο 21 του Ν.3698/2008 ΦΕΚ Α' 198/02-10-2008,

άρθρο 10 του Ν. 3955/2011 ΦΕΚ Α' 89/20-04-2011
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση Έως 50 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην εκδίδουσα την τελική πράξη Υπηρεσία
Κόστος σε ευρώ 0

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Σχέδιο κάτοψης καταστήματος με τις διαστάσεις του. Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης του καταστήματος 5 τουλάχιστον ετών (ηλεκτρονικό - taxis) ή του νόμιμου τίτλου κυριότητας και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού στα δημόσια βιβλία μεταγραφών. Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Βεβαίωση της οικείας πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι το κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Φωτοαντίγραφο Δ.Α.Τ. ή  άλλου ισοδύναμου εγγράφου ώστε να προκύπτει ότι έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα Κράτη – Μέλη της ΕΕ. Κατάθεση από τον αιτούντα
6 Φωτοαντίγραφο πτυχίου Κτηνιατρικής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπήςΚτηνιατρικής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή Πτυχίο ΚΑΤΕΕ του άρθρου 5 του Π.Δ. 463/1987 (Α 216) ή πτυχίο ΤΕΙ του άρθρου 4 του Π.Δ.1 ή πτυχίου 09/1989(Α 47) ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα, αντίστοιχων ειδικοτήτων, σχολών της αλλοδαπής .

Ειδικά για τη χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που προορίζονται για ιχθείς, ο ενδιαφερόμενος αντί των πτυχίων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο μπορεί να έχει ή πτυχίο Βιολογικού Τμήματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή πτυχίο του Χημικού Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και πιστοποιητικό ειδίκευσης ετήσιας τουλάχιστο διάρκειας σε Α.Ε.Ι. ή ισότιμες σχολές της ημεδαπής ή πτυχίο του Τμήματος Ιχθυοκομίας - Αλιείας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας Τ.Ε.Ι. ή πτυχίο Ιχθυοκομίας - Αλιείας της Ανώτερης Σχολής Τεχνολόγων Γεωπονίας και Αρδεύσεων – Δασοπονίας – Κτηνοτροφίας – Ιχθυοκομίας - Αλιείας των ΚΑΤΕΕ ή πτυχίο Γεωπονίας Α.Ε.Ι. του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής ή πτυχίο των ισότιμων με την πιο πάνω σχολή των ΚΑΤΕΕ σχολών ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντιστοίχων ειδικοτήτων σχολών της αλλοδαπής

Κατάθεση από τον αιτούντα
7 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για την Ελλάδα, εφόσον απαιτείται Κατάθεση από τον αιτούντα
8 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή δεν έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος, κιβδηλεία, παραχάραξη και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του ν. 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α΄), όπως ισχύει, και καθ’ υποτροπή του άρθρου 11 του ίδιου νόμου  ή δεν  έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για  κακούργημα  ή  καθ’ υποτροπή  για πλημμέλημα για το οποίο επιβλήθηκε η στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Κατάθεση από τον αιτούντα
9 Υπεύθυνη δήλωση ότι : α) δεν κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, β) δεν έχει συνταξιοδοτηθεί, γ) δεν έχει τιμωρηθεί για παράβαση της κτηνιατρικής νομοθεσίας και δεν έχει ανακληθεί οριστικά η άδεια λιανικής ή χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που εκδόθηκε στο όνομα του Κατάθεση από τον αιτούντα
10 Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (άνδρες) Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
11 Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
'Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος επιστήμονας είναι άλλος από τον δικαιούχο της αδείας (Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο) τα δικαιολογητικά:'α) 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 και 11 αφορούν τον δικαιούχο και β) 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 αφορούν τον υπεύθυνο επιστήμονα.

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Παραλαβή αιτήσεως με τον φάκελο δικαιολογητικών Τμηματάρχης του Τμήματος ΚΑΦΕ της

Διεύθυνσης Κτηνιατρικής

Πληρότητα δικαιολογητικών Αυθημερόν
2 Πρωτοκόλληση αιτήσεως Αρμόδιος Διοικητικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Ηλεκτρονικός Αυθημερόν
3 Σύγκλιση τριμελούς επιτροπής ελέγχου διαπίστωσης συνδρομής ή μη των όρων

και  προϋποθέσεων.

Άρθρο  6 παρ 5 του Ν.2538/1997 ΦΕΚ Α’ 01/12/1997 Τμηματάρχης του Τμήματος ΚΑΦΕ της

Διεύθυνσης Κτηνιατρικής

1 έως 10 ημέρες
4 Αυτοψία  τριμελούς Επιτροπής -

Έκδοση εισηγητικής έκθεσης τριμελούς Επιτροπής

Άρθρο  6 παρ 5 του Ν.2538/1997 ΦΕΚ Α’ 01/12/1997 Τριμελής Επιτροπή α) τις κτιριακές εγκαταστάσεις

β) την καταλληλότητα των χώρων  πώλησης των  κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

 γ) τον εξοπλισμό που διαθέτει 

δ)τον  τρόπο λειτουργίας  του καταστήματος  και

 ε) τα υποβεβλημένα σχετικά δικαιολογητικά

Αυθημερόν
5 Σύνταξη εγγράφου  Άδειας Λειτουργίας Άρθρο  5 παρ 1 του Ν.2538/1997 ΦΕΚ

Α’ 01/12/1997

Τμηματάρχης του Τμήματος Κ.Α.Φ.Ε. της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής

1 έως 3 ημέρες
6 Υπογραφή  Άδειας Λειτουργίας Άρθρο  5 παρ 1 του Ν.2538/1997 ΦΕΚ

Α’ 01/12/1997

Γενική Διεύθυνση περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

και

Γραφείο Περιφερειάρχη

1 έως 10 ημέρες
7 Έκδοση Άδειας Λειτουργίας και Ανάρτηση σε "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" Τμηματάρχης του Τμήματος ΚΑΦΕ και Φαρμάκων της

Διεύθυνσης Κτηνιατρικής

1 έως 3 ημέρες
8 Υπογραφή αποδεικτικού παράδοσης αδείας και Παράδοση της Άδειας Τμηματάρχης του Τμήματος ΚΑΦΕ Διεύθυνσης

Κτηνιατρικής

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

e-protocol Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο


Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Α). Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας  & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας και

Β). Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Αίτηση η οποία προβλέπεται απο την παρακάτω Κ.Υ.Α.
  • Κ.Υ.Α. Αριθμ. 375/133799/2014 ΦΕΚ 2921 Β΄ " Τροποποίηση της αριθμ. 307752/18−10−2010 (ΦΕΚ 1865 Β ́) κοινής υπουργικής απόφασης «Διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης». [1]

Σχετική Νομοθεσία

  1. Άρθρα 5,6,7 και 8 του Ν.2538/1997 ΦΕΚ Α’ 242/01-12-1997. [2]
  2. άρθρο 22 του Ν.2945/2001 ΦΕΚ Α' 223/08-10-2001 ,
  3. άρθρο 21 του Ν.3698/2008 ΦΕΚ Α' 198/02-10-2008
  4. ΝΟΜΟΣ 3955/2011 ΦΕΚ Α' 89 αρθρο 10 "Δικαιούχοι αδειών πώλησης κτηνιατρικών προιόντων" [3]