Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Χονδρικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Πρoϊόντων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Χονδρικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Πρoϊόντων
Από ποιους παρέχεται Κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Τα καταστήματα χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων (ΚΦΠ) πωλούν αποκλειστικά χονδρικώς ΚΦΠ σε:

α. Δημόσιο και ΝΠΔΔ

β.  Καταστήματα λιανικής και χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

γ. Φαρμακεία

δ. Κτηνιατρικά Γραφεία Παραγωγικών Ζώων (ΚΓΠΖ),

ε.  Ιδιωτικά Κτηνιατρεία/Κλινικές ζώων

στ. Εργοστάσια-εργαστήρια παραγωγής φαρµακούχων ζωοτροφών που έχουν λάβει σχετική άδεια από τον ΕΟΦ μόνο φαρµακούχα προμείγματα.

ζ. Συνεταιριστικούς φορείς (στο Κτηνιατρικό Γραφείο του υπευθύνου κτηνιάτρου)

Σχετική Νομοθεσία

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ  ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ [1]

  • Άρθρο 6 του Ν. 2538/1997ΦΕΚ 242 Α΄"Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα ,ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και αλλες διατάξεις" [2]
  • Άρθρο 22 του Ν. 3698/2008 [3]
  • .Άρθρο 64 της αριθ. 282371/2006 ΚΥΑ [4]
  • .Αριθ 375/133799/2014 ΚΥΑ [5]
  • Κ.Υ.Α. αριθμ. 282371/ 16-6-2006 ΦΕΚ Β 731 "Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας κτηνιατρικών φαρμάκων, σε συμμόρφω ση με τις Οδηγίες 2001/82/ΕΚ και 2004/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικού κώδικα για τα κτηνιατρικά φάρμακα".[6]

Τρόπος διεκπεραίωσης

e-protocol

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Δεν απαιτείται παράβολο.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση αίτηση του ενδιαφερομένου για τη χορήγηση άδειας χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:. Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Σχέδιο κάτοψης του καταστήματος με τις διαστάσεις αυτού. Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Βεβαίωση της οικείας πολεοδομικής αρχής ότι το κατάστημα δεν είναι αυθαίρετο και δεν περιλαμβάνει αυθαίρετες κατασκευές ή προσθήκες, καθώς και ότι επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση.
4 Αντίγραφο θεωρημένου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. συμφωνητικού μίσθωσης του καταστήματος ή τίτλου κτήσης του ενδιαφερομένου και πιστοποιητικό μεταγραφής του.
5 Βεβαίωση της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι το κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης.
6 Κατάλληλους και επαρκείς χώρους και εξοπλισμό, ήτοι:

α) ισόγειο κατάστημα διαστάσεων τουλάχιστον 40 τ.μ.

β) ιδιαίτερη αίθουσα αποθήκευσης σε άμεση επικοινωνία με το ισόγειο κατάστημα, κατάλληλη για την αποθήκευση επαρκών ποσοτήτων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

γ) να διαθέτει κατάλληλο φυσικό ή τεχνητό φωτισμό, θερμοκρασία, αερισμό και ύψος σύμφωνα με τον ΓΟΚ

δ) να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Υγειονομικού Κανονισμού ως προς την ύδρευση, αποχέτευση, χώρους υγιεινής, κλπ.

ε) να διαθέτει ηλεκτρικό ψυγείο για τη συντήρηση των ευπαθών στη συνήθη θερμοκρασία προϊόντων π.χ. εμβόλια κλπ.

στ) εφόσον στο κατάστημα διακινούνται και φάρμακα ανθρώπινης χρήσης, οι προβλεπόμενοι χώροι πρέπει να διαχωρίζονται σαφώς.

7 Αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης του καταστήματος ή του νόμιμου τίτλου κυριότητας. Κατάθεση από τον αιτούντα
8 Βεβαίωση της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι το κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης. Κατάθεση από τον αιτούντα
9 Φωτοαντίγραφο πτυχίου Κτηνιατρικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή πτυχίου Φαρμακευτικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής. Κατάθεση από τον αιτούντα
10 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για την Ελλάδα. Κατάθεση από τον αιτούντα
11 Φωτοαντίγραφο Δ.Α.Τ. ή  άλλου ισοδύναμου εγγράφου ώστε να προκύπτει ότι έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα Κράτη – Μέλη της ΕΕ. Κατάθεση από τον αιτούντα
12 Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για άνδρες) Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
13 Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
14 Υπεύθυνη Δήλωση του υπεύθυνου επιστήμονα ότι:

δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του φαρμακευτικού ή κτηνιατρικού επαγγέλματος, κιβδηλεία, παραχάραξη, παράβαση των διατάξεων του άρθρου  5  του ν. 1729/1987(ΦΕΚ  144 Α΄) και καθ’ υποτροπή του άρθρου 11 του ίδιου νόμου ή δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για πλημμέλημα για το οποίο επιβλήθηκε η στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων ή δεν έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα  και δεν κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος επιστήμονας είναι άλλος από τον δικαιούχο της άδειας (Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο) τα  δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 και 10 αφορούν το δικαιούχο και τα δικαιολογητικά  της περίπτωσης 5, 6, 7 , 8, 9 και 10 αφορούν τον υπεύθυνο επιστήμονα.

Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Παραλαβή αιτήσεως με τον φάκελο δικαιολογητικών Τμηματάρχης του Τμήματος ΚΑΦΕ της

Διεύθυνσης Κτηνιατρικής

Πληρότητα δικαιολογητικών Αυθημερόν
2 Πρωτοκόλληση αιτήσεως Αρμόδιος Διοικητικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Ηλεκτρονικός Αυθημερόν
3 Σύγκλιση τριμελούς επιτροπής ελέγχου διαπίστωσης συνδρομής ή μη των όρων

και προϋποθέσεων.

Άρθρο 6 παρ 5 του Ν.2538/1997 ΦΕΚ Α’ 01/12/1997 Τμηματάρχης του Τμήματος ΚΑΦΕ της

Διεύθυνσης Κτηνιατρικής

1 έως 10 ημέρες
4 Αυτοψία τριμελούς Επιτροπής -

Έκδοση εισηγητικής έκθεσης τριμελούς Επιτροπής

Άρθρο 6 παρ 5 του Ν.2538/1997 ΦΕΚ Α’ 01/12/1997 Τριμελής Επιτροπή α) τις κτιριακές

εγκαταστάσεις

β) την καταλληλότητα των χώρων πώλησης των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

γ) τον εξοπλισμό που διαθέτει

δ)τον τρόπο λειτουργίας του καταστήματος και

ε) τα υποβεβλημένα σχετικά δικαιολογητικά

Αυθημερόν
5 Σύνταξη εγγράφου Άδειας Λειτουργίας Άρθρο 5 παρ 1 του Ν.2538/1997 ΦΕΚ

Α’ 01/12/1997

Τμηματάρχης του Τμήματος Κ.Α.Φ.Ε. της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής

1 έως 3 ημέρες
6 Υπογραφή Άδειας Λειτουργίας Άρθρο 5 παρ 1 του Ν.2538/1997 ΦΕΚ

Α’ 01/12/1997

Γενική Διεύθυνση περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

και

Γραφείο Περιφερειάρχη

1 έως 10 ημέρες
7 Έκδοση Άδειας Λειτουργίας και Ανάρτηση σε "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" Τμηματάρχης του Τμήματος ΚΑΦΕ και Φαρμάκων της

Διεύθυνσης Κτηνιατρικής

1 έως 3 ημέρες
8 Υπογραφή αποδεικτικού παράδοσης αδείας και Παράδοση της Άδειας Τμηματάρχης του Τμήματος ΚΑΦΕ Διεύθυνσης

Κτηνιατρικής

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Για τη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής:

Α). Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας  & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας και

Β). Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

  • Πυροσβεστική Υπηρεσία.
  • Πολεοδομία