Άδεια Λειτουργίας Μέσης και Υψηλής Όχλησης, Ν. 3982/2011(ΦΕΚ 143Α/2011)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Λειτουργίας Μέσης και Υψηλής Όχλησης, Ν. 3982/2011(ΦΕΚ 143Α/2011)
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σχετική Νομοθεσία

 • Ν.3982/2011
 • ΚΥΑ οικ. 14684/914/Φ.15 (ΦΕΚ 3533Β/31-12-2012)
 • Απόφαση οικ. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β/2012), άρθρο 6, 8 και 9
 • Ν. 4014/2011
 • Απόφαση Αριθμ.οικ. 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/04-03-2012)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Υποβολή είτε αυτοπροσώπως είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Υπεύθυνη Δήλωση Μέσης Όχλησης, Παράρτημα V, (Απόφαση οικ. 483/35/Φ.15/2012, ΦΕΚ 158Β/2012)

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

 • Στις εφορίες
 • Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Μέση: Υπεύθυνη Δήλωση έναρξης λειτουργίας (Παράρτημα V) με

κατάθεση εγγυητικής επιστολής

Υψηλή: Αίτηση για έκδοση Άδειας Λειτουργίας

Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Υπεύθυνη Δήλωση με αριθμό και ειδικότητα τεχνικών της εγκατάστασης Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου μηχανικού ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με

την Άδεια Εγκατάστασης και τις εγκριθείσες μελέτες

Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας εφόσον απαιτείται Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης

της εγκατάστασης και αρμόδιο τεχνικό (για >59KW)

Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από αρμόδια υπηρεσία υγείας Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Βεβαίωση καταλληλότητας από Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ή Διεύθυνση Εμπορίου

ή Γενικό Χημείο του Κράτους ή άδεια της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, εφόσον απαιτείται

Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας (για νεοαναγειρόμενο κτίριο) Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για ατμολέβητες ή για ατμογεννήτριες, καθώς και

πιστοποιητικό παραλαβής, εφόσον υπάρχουν

Κατάθεση από τον Αιτούντα
10 Πιστοποιητικό ελέγχου για δεξαμενές υγραερίου, εφόσον υπάρχουν Κατάθεση από τον Αιτούντα
11 Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφόσον υπάρχει είσοδος ή έξοδος

σε εθνική οδό

Κατάθεση από τον Αιτούντα
12 Άδεια χρήσης νερού, εφόσον απαιτείται Κατάθεση από τον Αιτούντα
13 Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού ή παραλίας, εφόσον απαιτείται Κατάθεση από τον Αιτούντα
14 Άδεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στην περίπτωση ύπαρξης ή/και χρήσης του Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Μέση, με εγγυητική επιστολή: Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης έναρξης λειτουργίας (Παράρτημα V) με απαιτούμενα δικαιολογητικά

Μέση, χωρίς εγγυητική επιστολή: Υποβολή Αίτησης έκδοσης Άδειας Λειτουργίας με απαιτούμενα δικαιολογητικά

Υψηλή: Υποβολή Αίτησης έκδοσης Άδειας Λειτουργίας με απαιτούμενα δικαιολογητικά

Απόφαση οικ. 483/35/Φ.15/2012),

άρθρο 8 & 9

Υπάλληλος γραμματείας 1 ημέρα
2 Πρωτοκόλληση Υπεύθυνης Δήλωσης ή της Αίτησης Υπάλληλος γραμματείας 1 ημέρα
3 Διαβίβαση στον αρμόδιο υπάλληλο Υπάλληλος γραμματείας 1 ημέρα
4 Έλεγχος τυπικής πληρότητας δικαιολογητικών και βεβαίωση κατάθεσης αυτών Απόφαση οικ. 483/35/Φ.15/2012),

άρθρο 8 & 9

Αρμόδιος υπάλληλος 10 ημέρες
5 Μέση, με εγγυητική επιστολή: Επιθεώρηση για την τήρηση ή μη των όρων της Άδειας Εγκατάστασης (πραγματοποιείται εντός 15 ημερών από την κατάθεση της δήλωσης)

Μέση, χωρίς εγγυητική επιστολή: Επιθεώρηση για την τήρηση ή μη των όρων της Άδειας Εγκατάστασης (πραγματοποιείται εντός 2 μηνών από την υποβολή της Αίτησης)

Υψηλή: Επιθεώρηση για την τήρηση ή μη των όρων της Άδειας Εγκατάστασης (πραγματοποιείται εντός 3 μηνών από την υποβολή της Αίτησης)

Απόφαση οικ. 483/35/Φ.15/2012),

άρθρο 8 & 9

Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
6 Έκθεση αυτοψίας Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
7 Ενημέρωση του φορέα για τα αποτελέσματα της επιθεώρησης Αρμόδιος υπάλληλος 1 μέρα
8 Μέση, με εγγυητική επιστολή: Σε περίπτωση τήρησης των όρων επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή. Σε αντίθετη περίπτωση ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος και δίνεται προθεσμία

για έκφραση απόψεων. Στη συνέχεια εφαρμόζεται το άρθρο 29 του Ν.3982/2011

Μέση, χωρίς εγγυητική επιστολή: Σε περίπτωση τήρησης των όρων, χορηγείται Άδεια Λειτουργίας. Σε αντίθετη περίπτωση ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3982/2011

Υψηλή: Σε περίπτωση τήρησης των όρων, χορηγείται Άδεια Λειτουργίας. Σε αντίθετη περίπτωση ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3982/2011

Απόφαση οικ. 483/35/Φ.15/2012),

άρθρο 8 & 9

Αρμόδιος υπάλληλος 15 ημέρες (εφόσον έχει συμπληρωθεί ο φάκελος ή έχουν παρέλθει οι προθεσμίες)
9 Σύνταξη εγγράφου Άδειας Λειτουργίας Αρμόδιος υπάλληλος
10 Υπογραφή εγγράφου Άδειας Λειτουργίας από τον Προιστάμενο Τμήματος Προιστάμενος
11 Υπογραφή εγγράφου Άδειας Λειτοργίας από το Διευθυντή της Υπηρεσίας Διευθυντής
12 Υπογραφή εγγράφου Άδειας Λειτουργίας από τον Γενικό Διευθυντή Γεν. Διευθυντής
13 Υπογραφή εγγράφου Άδειας Λειτουργίας από τον Περιφερειάρχη Περιφερειάρχης
14 Παραλαβή εγγράφου Άδειας Λειτουργίας από ΠΔΜ Υπάλληλος γραμματείας
15 Πρωτοκόλληση εγγράφου Υπάλληλος γραμματείας
16 Ανάρτηση στο "Διαύγεια" Αρμόδιος υπάλληλος
17 Θεώρηση σχεδιαγραμμάτων από το φάκελο της Άδειας Αρμόδιος υπάλληλος

Άλλη υπηρεσία που εμπλέκεται

 • Πυροσβεστική Υπηρεσία
 • Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
 • Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
 • Γενικό Χημείο του Κράτους

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς