Άδεια Λειτουργίας Μονάδας Μεταποίησης Ζωικών Υποπροϊόντων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Λειτουργίας Μονάδας Μεταποίησης Ζωικών Υποπροϊόντων
Από ποιους παρέχεται Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Δ.Μ.
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Π.Δ. 211/2006 ΦΕΚ Α΄ 211/ 5 Οκτωβρίου 2006
Κόστος σε ευρώ 50, 250, 500 euro ανάλογα με την δυναμικότητα

Περιγραφή Υπηρεσίας

Παροχή υπηρεσιών πρός τους πολίτες που ενδιαφέρονται να εγκαταστήσουν και να λειτουργήσουν μονάδα διαχείρισης Ζωικών Υποπροιόντων τα οποία δεν καταναλώνονται απο τον ανθρωπο.

Σχετική Νομοθεσία

 1. Π.Δ. 211/2006 ΦΕΚ Α΄ 211/ 5 Οκτωβρίου 2006 . «Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ηςΟκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.» [1]
 2. ΚΑΝ (ΕΚ) 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 "περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα) [2]
 3. ΚΑΝ(ΕΕ) 142/2011 της Επιτροπή της 25ης Φεβρουαρίου 2011 " για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία". [3]
 4. ΝΟΜΟΣ 4235/2014 ΦΕΚ Α΄32 "Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υ.Α.Α.Τ." [4]
 5. ΝΟΜΟΣ 4351/2015 ΦΕΚ Α΄164 "Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδος και αλλες διατάξεις [5] Αρθρο 15 ΕΠΣΥΔ [6]

Τρόπος διεκπεραίωσης

E-protocol

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση χορήγησης αδειας λειτουργίας μονάδας μεταποίησης Ζωικών Υποπροιόντων [7]

Αλλα χρήσιμα εντυπα

 • Αρχείο μονάδων μεταποίησης Ζωικών Προιόντων και Ζωικών Υποπροιόντων [8]
 • Βεβαίωση πλύσης & απολύμανσης αυτοκινήτων και εμπορευματοκιβωτίων [9]

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

 • Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου 50,250,500 euro ανάλογα με την δυναμικότητα της μονάδας

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση χορήγησης αδειας λειτουργίας μονάδας μεταποίησης Ζωικών Υποπροιόντων Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Η έκθεση αυτοψίας του άρθρου 7 παρ. 4 του Π.Δ. 211/2006 Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Ο μηχανισμός ελέγχου των υγειονομικών κινδύνων, που βασίζεται στον εντοπισμό και στη εφαρμογή μεθόδων

παρακολούθησης των κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP)

Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των οχημάτων Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Τα μέτρα για τον αποκλεισμό της εισόδου των πτηνών και τεκμηριωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης των τρωκτικών,

των εντόμων ή άλλων παρασίτων

Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 Εάν πρόκειται για μονάδα που παράγει αποκλειστικά ζωοτροφές για ζώα που δεν συντηρούνται, παχύνονται ή

εκτρέφονται για την παραγωγή τροφίμων, σχετική έγκριση από τις ΔΑΟΚ των ΠΕ, όπως αυτή προβλέπεται στην Κ.Υ.Α για τα μέτρα εφαρμογής του κανονισμού 1234/2003/ΕΚ της Επιτροπής, μετά από επιτόπιο έλεγχο και εισήγηση του επόπτη ελέγχου κυκλοφορίας ζωοτροφών

Κατάθεση από τον Αιτούντα
10 Υποβολή Προαπαιτουμένων προγραμματων:

- Πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης

- Πρόγραμμα εντομοκτονίας - μυοκτονίας

- Πρόγραμμα σημείων υδροδότησης και υδροληψίας

- Πρόγραμμα αρχειοθέτησης

- Πρόγραμμα πυρασφάλειας

Κατάθεση από τον Αιτούντα
11 Υποβολή εγχειριδίου HACCP. Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή αίτησης και των δικαιολογητικών Διοικητικός υπάλληλος Αυθημερόν
2 Χρέωση της αίτησης Τμηματάρχης ΚΔΥ
 • Διευθυντής Κτηνιατρικής
 • Τμηματάρχης ΚΔΥ
Αυθημερόν
3 Πρωτοκόλληση της αίτησης e-protocol Διοικητικός υπάλληλος Αυθημερόν
4 Ελεγχος της αίτησης και των δικαιολογητικών και διαβίβαση στη γνωμοδοτική επιτροπή Τμηματάρχης ΚΔΥ
5 Σύγκλιση τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής Παρ. 2. αρθρο 5 Π.Δ. 211/2006
 • Διευθυντής Κτηνιατρικής
 • Τμηματάρχης ΚΔΥ
 • Τμηματάρχης Υ.Ζ.
6 Αυτοψία στην εγκατάσταση εντός αποκλειστικής προθεσμία τριάντα (30) ημερών.
7 Σύνταξη έκθεσης αυτοψίας, η οποία πρωτοκολλείται και κοινοποιείται στον αιτούντα, οπου αναφέρονται αναλυτικά, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 καθώς και οι όροι που προβλέπει ο ΚΑΝ για τη συγκεκριμένη μονάδα.

Αν από την αυτοψία προκύπτει ότι η μονάδα δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις του ΚΑΝ και του παρόντος, καλείται ο ενδιαφερόμενος να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του επί των παρατηρήσεων της αυτοψίας.

 • Διευθυντής Κτηνιατρικής
 • Τμηματάρχης ΚΔΥ
 • Τμηματάρχης Υ.Ζ.
εντός είκοσι ημερών
8 Η επιτροπή εξετάζει την αίτηση και τα δικαιολογητικά για κάθε μονάδα εντός Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις χορηγείται η κτηνιατρική άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τη διαδικασία Η κτηνιατρική άδεια λειτουργίας περιλαμβάνει τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί σύμφωνα με τον ΚΑΝ και τις διατάξεις του παρόντος, η μονάδα διαχείρισης. του άρθρου 6 και του Κανονισμού Περιφερειάρχης αποκλειστική προθεσμία

τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους σε αυτήν.

9 Μετά τη χορήγηση της κτηνιατρικής άδειας λειτουργίας η Διεύθυνση Κτηνιατρικής εισηγείται προς την αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υ.Α.Α.&Τ. (Διεύθυνση Κ.Δ.Υ) τη χορήγηση του ειδικού κωδικού αριθμού έγκρισης. Η ως άνω κεντρική διεύθυνση χορηγεί τον ειδικό κωδικό αριθμό έγκρισης και αποστέλλει αυτόν εγγράφως στην οικεία Περιφέρεια και στη μονάδα διαχείρισης. κατά το άρθρο 9

παρ. 1.

Αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υ.Α.Α.&Τ. (Διεύθυνση Κ.Δ.Υ.) εντός 30 ημερών από την παραλαβή της εισήγησης
10 Διαδικασία για την έγκριση1. Η αρμόδια αρχή εγκρίνει τις εγκαταστάσεις ή

μονάδες μόνον όταν αποδεικνύεται, κατόπιν επιτόπιας επίσκεψης πριν από την έναρξη οιασδήποτε δραστηριότητας, ότι πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 27.

2. Η αρμόδια αρχή μπορεί να χορηγήσει έγκριση υπό όρους εάν από την επιτόπια επίσκεψη φαίνεται ότι η εγκατάσταση ή μονάδα πληροί όλες τις απαιτήσεις υποδομής και εξοπλισμού με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής των επιχειρησιακών διαδικασιών με τήρηση του παρόντος κανονισμού. Η αρμόδια αρχή χορηγεί πλήρη έγκριση μόνον εάν, από νέα επιτόπου επίσκεψη που διεξάγεται τρεις μήνες μετά την έγκριση υπό όρους, κρίνεται ότι η εγκατάσταση ή μονάδα ανταποκρίνεται στις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Εάν έχει σημειωθεί σαφής πρόοδος, αλλά η εγκατάσταση ή μονάδα εξακολουθεί να μην πληροί όλες αυτές τις απαιτήσεις, η αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει την έγκριση υπό όρους. Ωστόσο, η υπό όρους έγκριση δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες συνολικά.

3. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων εξασφαλίζουν ότι μια εγκατάσταση ή μονάδα παύει να λειτουργεί εάν η αρμόδια αρχή αποσύρει την έγκρισή της, ή στην περίπτωση έγκρισης υπό όρους, δεν την παρατείνει ή δεν χορηγήσει πλήρη έγκριση.

Τμήμα Ζωικών Υποπροιόντων

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Υ.Α.Α.&Τ.

11 Η λειτουργία της μονάδας διαχείρισης επιτρέπεται μετά τη χορήγηση του ειδικού κωδικού αριθμού έγκρισης,

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

 • Διεύθυνση Ανάπτυξης
 • Διεύθυνση Περιβάλλοντος
 • Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

 • Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου.