Άδεια Λειτουργίας Σφαγειοτεχνικής Εγκατάστασης Τριών Γραμμών Οπληφόρων Ζώων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Λειτουργίας Σφαγειοτεχνικής Εγκατάστασης Τριών Γραμμών Οπληφόρων Ζώων
Από ποιους παρέχεται Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Δ.Μ.
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο .Π.Δ. 79/2007 ΦΕΚ 95/Α'/3.5.2007
Κόστος σε ευρώ 250,500 euro ανάλογα με την δυναμικότητα

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αδειοδότηση σφαγειοτεχνικών εγκαταστάσεων οπληφόρων ζώων

Σχετική Νομοθεσία

 1. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4235 / 2014 ΦΕΚ Α΄32 "Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων" .[1]
 2. Π.Δ. 23/2014 ΦΕΚ Α΄40 "Ελάχιστες απαιτήσεις για την έγκριση σφαγείων μικρήςδυναμικότητος σε ελληνικά νησιά με έκταση μικρότερη από εξακόσια τετραγωνικά χιλιόμετρα, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 περ. α΄ υποπερ.ii του άρθρου 10 του ΚΑΝ (ΕΚ) 853/2004, και άλλες διατάξεις". [2]
 3. Π.Δ. 79/2007 ΦΕΚ 95/Α'/3.5.2007 Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ΚΑΝ (ΕΚ) υπ' αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ' αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.[3]
 4. ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόϕιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασϕάλεια των Τροϕίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασϕαλείας των τροϕίμων [4]
 5. ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων [5]
 6. ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 853/2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων στα τρόφιμα ζωικής πρεέλευσης [6]
 7. ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 854/2004 για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για τους επίσημους ελέγχους στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για την κατανάλωση απο τον ανθρωπο [7]
 8. ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 882/2004 για την διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης πρός την νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και πρός τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων [8]

Τρόπος διεκπεραίωσης

E-protocol

Έντυπο που χρησιμοποιείται

 • Εντυπο αίτησης σύμφωνα με τον ΚΑΝ 853/2004 [9]
 • Δήλωση μεταβολών στοιχείων εγκαταστάσεων τροφίμων [10]

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

 • Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου 50, 250, 500 euro ανάλογα με την δυναμικότητα

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Εντυπο αίτησης σύμφωνα με τον ΚΑΝ 853/2004 Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Σχεδιάγραμμα (κάτοψη) εγκαταστάσεως με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων. Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου υπό κλίμακα 1: 500 και τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής υπό κλίμακα 1:10.000 Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Πίνακα απαρίθμησης και περιγραφής του τεχνικού εξοπλισμού των

ειδικών συσκευών και οργάνων της εγκατάστασης με σχεδιάγραμμα τοποθέτησής στο χώρο

Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Τεχνική περιγραφή της λειτουργίας της εγκατάστασης με ιδιαίτερη μνεία στην ημερήσια δυναμικότητα , στο είδος της πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων στις διαδικασίες παραγωγής , καθώς και την τυχόν ένταξή τους σε χρηματοδοτούμενα κοινοτικά ή εθνικά προγράμματα. Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Προκαταρτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Προαπαιτούμενα προγράμματα

- Πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης

- Πρόγραμμα εντομοκτονίας μυοκτονίας

- Πρόγραμμα σημείων υδροδότησης και υδροληψίας

- Πρόγραμμα αρχειοθέτησης

- Πρόγραμμα πυρασφάλειας

Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Εγχειρίδιο HACCP Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση αιτήσεως
2 Πρωτοκόλληση της αίτησης
3 Έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών
4 Σύγκλιση τριμελούς επιτροπής ελέγχου φακέλου
5 Σύνταξη πρακτικού γνωμοδότησης της τριμελούς επιτροπής
 • Τμηματάρχης Κ.Δ.Υ.
 • Τμηματάρχης Υγείας Ζώων
 • Τμηματάρχης ΠΕ
6 Εισήγηση για την έκδοση της αδείας με τις υπογραφές των αρμοδίων υπαλλήλων Περιφερειάρχης
7 Έκδοση άδειας λειτουργίας
8 Ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
9 Αποδεικτικό παράδοσης - παραλαβής της αδείας
10 Κοινοποίηση της αδείας στο Υ.Α.Α & Τ. και στις άλλες αρμόδιες αρχές

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

ΔΑΟΚ Περιφερειακών Ενοτήτων.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

 • Πολεοδομία του Δήμου.

Επικοινωνία

 • Γακίδης Ζώης - Τηλέφωνο: 2461049989 / Fax: 2461049987/ e-mail: Z.gakidis@pdm.gov.gr