Άδεια Μεταφορέα Ζώντων Ζώων Τύπου Ι ( έως 8 ώρες)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Μεταφορέα Ζώντων Ζώων Τύπου Ι ( έως 8 ώρες)
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες, Διεύθυνση Κτηνιατρικής και απο τα κατά τόπους Τμήματα Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων
Σε ποιους παρέχεται Φυσικά πρόσωπα , νομικά πρόσωπα
Νομοθετικό πλαίσιο Κανονισμός (ΕΚ) 1/2005 , Κ.Υ.Α. 314754/2009
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 5
Κόστος σε ευρώ 0
Σημειώσεις Διάρκεια ισχύος πέντε (5) έτη ή έως την υποβολή αίτησης αναστολής από τον ενδιαφερόμενο.

Περιγραφή Υπηρεσίας

Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου (παρέχεται από την υπηρεσία) Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος ή των οχημάτων Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδηγού Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου οτι δεν έχει υποβάλλει αίτηση σε άλλο κράτος -μέλος της Ε.Ε. Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή αίτησης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σύμφωνα με το προαναφερθέν νομικό πλαίσιο. Υπάλληλος Γραμματείας. 1 ημέρα
2 Παραλαβή και πρωτοκόλληση Διοικητική πρακτική. Υπάλληλος Γραμματείας. Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. 1 ημέρα
3 Διενέργεια αυτοψίας Νομικό πλάισιο. Κτηνίατρος Π.Ε. 1-2 ημέρες
4 Εισήγηση προς τον Αντιπεριφερειάρχη της Περ. Ενότητας Διοικητική πρακτική. Κτηνίατρος Π.Ε. 1 ημέρα
5 Έκδοση Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη για χορήγηση άδειας μεταφορέα τύπου Ι Νομικό πλαίσιο. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ανάρτηση στη Διαύγεια. 1 ημέρα

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση μεταφοράς τύπου Ι[1]

Σχετικά Έγγραφα

  • Εγκύκλιος εφαρμοστική του ΚΑΝ 1/2005[2]
  • Οχήματα μεταφοράς ζώντων ζώων [3]
  • Πρωτόκολλο επιθεώρησης οχήματος μεταφοράς ζώων [4]

Σχετική Νομοθεσία  :

  1. ΚΑΝ (ΕΚ) 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97. [5]
  2. Κ.Υ.Α. 314754/2009 " Λήψη των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 1255/1997 και αριθ. 1/2005 «για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και τις συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των Οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΟΚ και του Κανονισμού 1255/1997» (με εξαίρεση τα άρθρα 34 και 35). [6]