Άδεια Περιοδικής Νοσηλείας (περιφέρεια)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Περιοδικής Νοσηλείας (περιφέρεια)
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Οι υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο (παράγραφος 2 του άρθρου 50 του Υ.Κ.). Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Υ.Κ. για τον καθορισμό των ανωτέρω νοσημάτων, η εν λόγω άδεια θα πρέπει να χορηγείται στους δικαιούχους εφόσον υπάρχουν οι εξής δύο προϋποθέσεις:- γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, με την οποία θα πιστοποιείται αιτιολογημένα ότι η πάθηση από την οποία πάσχουν οι ίδιοι οι υπάλληλοι ή κάποιο τέκνο τους, χρήζει τακτικών μεταγγίσεων αίματος ή περιοδικής νοσηλείας σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα.- προσδιορισμός του χρονικού διαστήματος για το οποίο απαιτείται η νοσηλεία αυτή.Σημειώνεται ότι αν και οι δυο γονείς είναι δικαιούχοι της ανωτέρω άδειας, τότε αυτή χορηγείται στον ένα εξ αυτών. Στην περίπτωση αυτή οι γονείς-δικαιούχοι, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζουν ποιος από τους δυο θα κάνει χρήση της άδειας και για πόσο χρονικό διάστημα, που πάντως η συνολική διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβεί τις είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες ετησίως και για τους δύο. Επιπλέον, ο δικαιούχος θα πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα κάθε φορά στη σχετική αίτηση χορήγησης, πόσες ημέρες της δικαιούμενης από κοινού άδειας των 22 ημερών έχει κάνει ήδη χρήση ο ή η σύζυγός του στην υπηρεσία όπου εργάζεται.Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την εν λόγω άδεια δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια του τέκνου που χρήζει τακτικής μετάγγισης ή περιοδικής νοσηλείας.Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω άδεια των είκοσι δύο (22) εργάσιμων ημερών χορηγείται και σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα, τα οποία πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ανεξαρτήτως του εάν χρήζουν ή όχι περιοδικής νοσηλείας (παράγραφος 3 του άρθρου 50 του Υ.Κ.).Στην περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να προσκομίζουν σχετική γνωμάτευση από δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή παιδοψυχιατρικό τμήμα δημοσίου νοσοκομείου.

Σχετική Νομοθεσία

α.  Το Ν.3852/10 άρθρο 242 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

         β.  Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.3528/2007 "Κώδικας κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών  Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ".

         γ. Το αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ51/538/12254/14-05-2007 διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ.

         δ. Τις διατάξεις του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21.11.2013).

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση του υπαλλήλου Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Ιατρική Γνωμάτευση προσωπικού ιατρού από στην οποία προσδιορίζεται η χρονική διάρκεια της περιοδικής νοσηλείας Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών Ν. 3528/2007

ΔΙΔΑΔ/Φ51/538/12254/14-05-2007

Ν. 4210/2013

Υπάλληλος 1 ΗΜΕΡΑ
2 Πρωτοκόλληση αίτησης Υπάλληλος Γραμματείας 1 ΗΜΕΡΑ
3 Έκδοση εγγράφου προς την αρμόδια Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή Υπάλληλος 1 ΗΜΕΡΑ
4 Διαβίβαση εγγράφου και δικαιολογητικών προς Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή Υπάλληλος
5 Παραλαβή Απόφασης από Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή Υπάλληλος 1 ΗΜΕΡΑ
6 Έκδοση Απόφασης για την χορήγηση άδειας περιοδικής νοσηλείας Υπάλληλος
7 Αποστολή Απόφασης για υπογραφή στον Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Δ.Μ. 1 ΗΜΕΡΑ
8 Κοινοποίηση Απόφασης στη Δ/νση που υπηρετεί και στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο Τμήμα Γραμματείας 1 ΗΜΕΡΑ

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Διεύθυνση στην οποία υπηρετεί η υπάλληλος

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.