Άδεια Πλανόδιου Εμπορίου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Πλανόδιου Εμπορίου
Σε ποιους παρέχεται Επαγγελματίες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: (α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς, (β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα, (γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α΄ 82), (δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, (ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, (στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Pομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας, (ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.( Άρθρο 22 του Ν. 4264/2014)

Σχετική Νομοθεσία

Νόμος 4264/2014 Άσκηση Εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 κάρτα ανεργίας
2 πιστοποιητικό αναπηρίας ή τυφλότητας
3 πιστοποιητικό ή τριτεκνίας
4 πιστοποιητικό αναπήρων ειρηνικής περιόδου
5 πιστοποιητικό γονέων ανήλικων τέκνων με αναπηρία
6 πιστοποιητικό ομογενών παλινοστούντων
7 πιστοποιητικό Ρομά που έχουν γραφεί σε οΤΑ
8 πιστοποιητικό απεξαρτημένων ατόμων
9 φωτοτυπία ταυτότητας

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 παραλαβή δικαιολογητικών - πρωτοκόλληση αίτησης γραμματεία 1 ημέρα
2 ανάθεση εργασίας υπάλληλος τμήματος Εμπορίου 1 ημέρα
3 ενδελεχής έλεγχος των δικαιολογητικών - αυτεπάγγελτη αναζήτηση ελλειπών δικαιολογητικών υπάλληλος τμήματος Εμπορίου 4 ημέρες
4 σύνταξη εισήγησης και αποστολή στο Περιφερειακό Συμβούλιο Διευθυντής Ανάπτυξης 2 ημέρες
5 Έκδοση άδειας και ανάρτηση στο Διαύγεια Υπάλληλος τμήματος Εμπορίου 1 ημέρα

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.