Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης ή 8ης Ειδικότητας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης ή 8ης Ειδικότητας
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο

Νόμος Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011)

ΠΔ 113 (ΦΕΚ198/Α/2012)

Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η) (ΦΕΚ 519/Β/2013)

Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 71993/301/Φ113 (ΦΕΚ 1422/Β/2015)

Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 11031/678/ΦΓ9.6.4(ΣΤ) (ΦΕΚ 2287/Β/2013)

Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 10169/639/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ) (ΦΕΚ 1983/Β/2013)

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αφορά στην έναρξη της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας του χειριστή μηχανημάτων έργου 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, και 8ης ειδικότητας Β΄ ή Α' ομάδας, σχετική με τον χειρισμό και την απλή προληπτική συντήρηση, καθώς και την επιτήρηση της λειτουργίας των μηχανημάτων έργου.


Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

 • Υποβολή έντυπης αίτησης 

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Δικαιούχοι - Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών - Προϋπηρεσία

Α. Κάτοχοι: Βεβαίωσης αναγγελίας Βοηθού Χειριστή μηχανημάτων έργου Απαιτούμενη προϋπηρεσία
α/α με τους παρακάτω τίτλους σπουδών Β΄ομάδα μηχανημάτων* Α΄ομάδα μηχανημάτων*
1 Υποχρεωτικής εκπαίδευσης

(Εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους)

300 ημερομίσθια στην απαιτούμενη ειδικότητα (και εξετάσεις θεωρητική και πρακτική). 450 ημερομίσθια στην απαιτούμενη ειδικότητα.

εκ των οποίων τα 150 σε μηχανήματα Α΄ Ομάδας (και εξετάσεις θεωρητική και πρακτική).

2 ΕΠΑΛ – Τομέας Οχημάτων: Μηχανικών & Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου. 100 ημερομίσθια στην απαιτούμενη ειδικότητα (και εξέταση θεωρητική και πρακτική). 150 ημερομίσθια στην απαιτούμενη ειδικότητα.

εκ των οποίων τα 50 σε μηχανήματα Α΄ Ομάδας (και εξέταση θεωρητική και πρακτική).

3 ΕΠΑ.Σ.:Μηχανοσυνθετών αεροσκαφών, Αγροτικών Μηχανημάτων.
4 ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ: Τεχνιτών Αμαξωμάτων, Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτων, Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου, Τεχνίτης Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, Μηχανοτεχνίτης Αυτοκινήτων, Ηλεκτροτεχνίτης Αυτοκινήτων.
5 ΕΠΑ.Σ. ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ: Αγροτικών Μηχανημάτων.
6 ΙΕΚ – Ομάδα Μηχανολογίας: Τεχνικός Μηχανοτρονικής, Τεχνικός αυτοκινήτων – οχημάτων
7 ΙΕΚ – Ομάδα Ηλεκτρολογίας: Τεχνικός Περιελίξεων Ηλεκτρικών Μηχανών, Τεχνικός ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων οχημάτων.
8 ΙΕΚ ΟΑΕΔ: Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων, Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων, Τεχνικός συντήρησης και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων.
9 Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου, ειδικότητας  «Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου», «Μηχανοσυνθετών

Αεροσκαφών» του Μηχανολογικού τομέα και ειδικότητας «Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου» του Ηλεκτρολογικού τομέα.

10 Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου ειδικότητας «Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου» και «Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών» του Μηχανολογικού τομέα και ειδικότητας «Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων & Αυτοματισμού Αυτοκινήτου» του Ηλεκτρολογικού τομέα.
11 Τ.Ε.Ε. Α΄κύκλου Ο.ΓΕ.Ε.Κ.Α. “ΔΗΜΗΤΡΑ” ειδικότητας «Τεχνιτών Αγροτικών Μηχανημάτων»

ή «Αγροτικών Μηχανημάτων».

100 ημερομίσθια στην απαιτούμενη ειδικότητα (και εξέταση θεωρητική και πρακτική). 150 ημερομίσθια στην απαιτούμενη ειδικότητα.

εκ των οποίων τα 50 σε μηχανήματα Α΄ Ομάδας (και εξέταση θεωρητική και πρακτική).

12 Τ.Ε.Σ. Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. “ΔΗΜΗΤΡΑ” ειδικότητας «Αγροτικών Μηχανημάτων».
13 Τ.Ε.Σ. των Μηχανολογικών Ειδικοτήτων «Μηχανών Εσωτερικής Καύσης», «Μηχανών Αυτοκινήτου», «Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών», της Ηλεκτρολογικής Ειδικότητας «Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου» και της ειδικότητας «Αγροτικών Μηχανημάτων» της ομάδας των Γεωργοκτηνοτροφικών ειδικοτήτων.
14 Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/83 (Α΄46) ειδικότητας «Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων», «Τεχνίτες Μηχανών Εσωτερικής Καύσης», «Τεχνίτες Ναυπηγικής Βιομηχανίας», «Τεχνίτες Γεωργικών Μηχανών», «Ηλεκτροτεχνίτες Αυτοκινήτων».
15 Ε.Π.Λ. κλάδου Μηχανολογίας, τμήματος ειδίκευσης «Μηχανικών Αυτοκινήτων».
16 Τ.Ε.Λ. του Γεωργικού & Κτηνοτροφικού ή Γεωτεχνικού τομέα, τμήματος «Γεωργικών Μηχανημάτων» και του Ναυτικού τομέα, τμήματος «Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού».
17 Μέσων Τεχνικών Σχολών του ν.δ. 580/1970 (Α΄139) και ισοτίμων Σχολών τμήματος «Μηχανολόγων», «Μηχανικών Αυτοκινήτων», «Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού», «Ναυπηγού», «Μηχανικού Αεροσκαφών» ή «Μηχανοσυνθέτη Αεροσκαφών», «Αυτοκινήτου Μηχανών».
18 Κατώτερων Τεχνικών Σχολών του ν.δ. 580/1970 και ισοτίμων σχολών ειδικότητας «Τεχνιτών Αυτοκινήτων».
19 Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του β.δ. 3/52 (Α΄ 157) και του ν.δ. 212/69 (Α΄112) (κατώτερες) ειδικότητας «Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων», «Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων», «Τεχνίτη Μηχανών Εσωτερικής

Καύσης», «Μηχανικών Αεροσκαφών», «Ηλεκτρολόγου Αεροσκαφών».

20 ΙΕΚ - Τεχνικοί Μηχανημάτων Έργου 70 ημερομίσθια στην απαιτούμενη ειδικότητα (και εξέταση θεωρητική και πρακτική 100 ημερομίσθια στην απαιτούμενη ειδικότητα.

εκ των οποίων τα 30 σε μηχανήματα Α΄ Ομάδας (και εξέταση θεωρητική και πρακτική).

Παρατηρήσεις
 • Η προϋπηρεσία για τους παραπάνω πτυχιούχους προσμετράται μετά την έκδοση βεβαίωσης αναγγελίας Βοηθού Χειριστή μηχανημάτων έργου. (Βλέπε αρχείο "Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Βοηθού Χειριστή μηχανημάτων έργου.").
 • *Τα μηχανήματα έργου, εντός της κάθε ειδικότητας διακρίνονται σε δύο ομάδες: Ομάδα Α: Μηχανήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης ή με ηλεκτρικούς κινητήρες, συνολικής ισχύος άνω των 120 KW. Ομάδα Β:Μηχανήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης ή με ηλεκτρικούς κινητήρες, συνολικής ισχύος μέχρι 120 KW
 • Η προϋπηρεσία όσων εργάζονται, κατά τη δημοσίευση του ΠΔ 113 (ΦΕΚ198/Α/2012), προσμετράται, εφόσον διαθέτουν τους προβλεπόμενους τίτλους σπουδών. Εάν τα δεν διαθέτουν τους προβλεπόμενους τίτλους σπουδών, δεν μπορούν να αποκτήσουν άδεια για τα μηχανήματα της ομάδας Α, για να αποκτήσουν δε άδεια για μηχανήματα της ομάδας Β, απαιτείται να έχουν την προϋπηρεσία που προβλέπεται για τους αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 
Β. Διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι μηχανικοί του Πανεπιστημιακού Τομέα Απαιτούμενη προϋπηρεσία
α/α (Με την εγγραφή τους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος)
1 Μηχανικοί του άρθρου 1 του Ν.6422/1934 20 ημερομίσθια στην απαιτούμενη ειδικότητα και ομάδα.

(Χωρίς εξετάσεις για τους Διπλωματούχους και μόνο με πρακτική εξέταση για τους Πτυχιούχους)

2 Μηχανικοί Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων
3 Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων
4 Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης
5 Μηχανολόγοι και Αεροναυπηγοί Μηχανικοί
6 Μεταλλειολόγοι - Μεταλλουργοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Μεταλείων
9 Χημικοί Μηχανικοί
Γ. Πτυχιούχοι του Τεχνολογικού Τομέα Απαιτούμενη προϋπηρεσία
α/α Τμήματα:
1 Μηχανολογίας, Τεχνολογίας Αεροσκαφών, Αυτοματισμού, Ηλεκτρολογίας, Ενεργειακής Τεχνολογίας, Ηλεκτρονικής, Οχημάτων, Ναυπηγικής, Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων, Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων, Μηχανικής Βιοσυστημάτων, Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων, Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος. 20 ημερομίσθια στην απαιτούμενη ειδικότητα και ομάδα. (Με πρακτική εξέταση)

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση Ν.3982/2011 Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άδεια εργασίας ή παραμονής Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Φωτοαντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών

(Για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, απόφαση ισοτιμίας του Ελληνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π για τις περιπτώσεις τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας).

Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης Αναγγελίας του Βοηθού Χειριστή μηχανημάτων έργου

(Μόνο για τους κατόχους βεβαίωσης Αναγγελίας Βοηθού Χειριστή μηχανημάτων έργου.)

Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Δύο πρόσφατες φωτογραφίες Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 6.1 Παράβολα, 23€ για έκδοση άδειας Β ομάδας, 31€ για έκδοση άδειας Α΄ Ομάδας.και 23€ για επέκταση άδειας.

6.2 Παράβολα για τη θεωρητική εξέταση και για την πρακτική  Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 11031/678/ΦΓ9.6.4(ΣΤ) (ΦΕΚ 2287/Β/2013) *(Βλέπε βήματα διαδικασίας για το πότε κατατίθενται τα παράβολα εξετάσεων)

Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Προϋπηρεσία   Κατάθεση από τον Αιτούντα
7.1 Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται σε επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή με σύμβαση έργου, η προϋπηρεσία του αποδεικνύεται με βεβαίωση προϋπηρεσίας που χορηγείται από την επιχείρηση στην οποία απασχολείται και συνυπογράφεται από τον εποπτεύοντα, κάτοχο άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας, υπό τις οδηγίες ή/και τη συνεχή καθοδήγηση του οποίου εργάστηκε ο ενδιαφερόμενος. Κατάθεση από τον Αιτούντα
Πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 • 7.1.1 Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στην επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις καταστάσεις εργαζομένων, θεωρημένες από την οικεία επιθεώρηση εργασίας, από τις οποίες θα προκύπτει το είδος και η διάρκεια της προϋπηρεσίας του ενδιαφερομένου.
 • 7.1.2  Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στην επιχείρηση με σύμβαση έργου: (α) έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος του ενδιαφερομένου και (β) θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμβαση, από την οποία θα προκύπτει ο ημερήσιος χρόνος απασχόλησης καθώς και το συνολικό χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος στην επιχείρηση.
 • 7.1.3.Όταν ο εποπτεύων απασχολείται στην επιχείρηση με εξαρτημένη σχέση εργασίας οι αναφερόμενες στην ανωτέρω παρ. 7.1.1 καταστάσεις εργαζομένων, αντιστοίχως για τον εποπτεύοντα.
 • 7.1.4 Όταν ο εποπτεύων απασχολείται στην επιχείρηση με σύμβαση έργου (α) έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος του εποπτεύοντος και (β) αποδεικτικά από τα οποία προκύπτει ότι η επιχείρηση απασχόλησε τον εποπτεύοντα με σύμβαση έργου, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για χρονικό διάστημα εντός του οποίου περιλαμβάνεται η περίοδος ασκήσεως του ενδιαφερομένου. 
 • 7.1.5 Όταν ο εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης / μέτοχος της επιχείρησης (α) έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος από τον εποπτεύοντα και (β) νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης από τα οποία προκύπτει ότι ο εποπτεύων είναι ο ιδιοκτήτης / μέτοχος της επιχείρησης.
 • 7.1.6 Η βεβαίωση αναγγελίας ή η άδεια του εποπτεύοντος σε κάθε περίπτωση.
Επιχείρηση ή ενδιαφερόμενο
7.2  Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται ως ελεύθερος επαγγελματίας, υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 με την οποία δηλώνει: (α) τη διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα απασχόλησής του (β) ότι απασχόλησε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας επιβλέποντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς τούτο το δικαίωμα, με αναφορά στο ονοματεπώνυμο και τον αριθμό βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας του εποπτεύοντος (γ) ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του υπερβαίνει το 60 % του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (ΜΕΑΔΕ), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας και δ) ότι διαθέτει στοιχεία για την έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος και αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση άδειας, απασχόλησε με σύμβαση έργου ή εργασίας, αδειούχο χειριστή μηχανημάτων έργου ή πρόσωπο που έχει αντίστοιχο δικαίωμα, υπό την εποπτεία του οποίου απέκτησε την απαραίτητη προϋπηρεσία, για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα εντός του οποίου περιλαμβάνεται η περίοδος ασκήσεως του ενδιαφερόμενου. Κατάθεση από τον Αιτούντα
Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 • 7.2.1.Στοιχεία για την έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύματος.
 • 7.2.2 Αποδεικτικά απασχόλησης από τα οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση άδειας, απασχόλησε με σύμβαση έργου ή εργασίας, αδειούχο χειριστή μηχανημάτων έργου ή πρόσωπο που έχει αντίστοιχο δικαίωμα, υπό την εποπτεία του οποίου απέκτησε την απαραίτητη προϋπηρεσία, για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα εντός του οποίου περιλαμβάνεται η περίοδος ασκήσεως του ενδιαφερόμενου.
 • 7.2.3 Αντίγραφα αντίστοιχων εκκαθαριστικών φορολογικών δηλώσεων ή κατάσταση τιμολογίων, η οποία για κάθε τιμολόγιο αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης, τον αριθμό και την αξία του τιμολογίου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το 60% του ΜΕΑΔΕ της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας.
 • 7.2.4 Τιμολόγιο αγοράς ή μίσθωσης ή χρησιδανείου του μηχανήματος έργου ή άλλο δικαιολογητικό, από τα οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει στη διάθεσή του το μηχάνημα.
 • 7.2.5 Η βεβαίωση αναγγελίας ή η άδεια του εποπτεύοντος.
Ενδιαφερόμενο
7.3 Όταν ο ενδιαφερόμενος απασχολείται σε Δημόσιες Υπηρεσίες ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας αναγράφουν τη διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας του ενδιαφερόμενου, την ειδικότητα και τη βαθμίδα απασχόλησής του και δεν χρήζουν θεωρήσεως από άλλη δημόσια αρχή. Κατάθεση από τον Αιτούντα
Οι βεβαιώσεις αυτές συνοδεύονται:
 • 7.3.1.Είτε από απόφαση πρόσληψης από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως Βοηθός Χειριστής μηχανημάτων έργου ή ως Χειριστής μηχανημάτων έργου.
 • 7.3.2 Είτε από απόφαση του αρμόδιου οργάνου περί αναθέσεως στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του βοηθού Χειριστή μηχανημάτων έργου ή ως Χειριστή μηχανημάτων έργου, εφόσον διαθέτει αντίστοιχα άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας.
Κατάθεση από τον Αιτούντα
7.4 Βεβαίωση της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής για προϋπηρεσία που αποκτήθηκε από τους έφεδρους οπλίτες, τους οπλίτες παρατεταμένης θητείας ή τους έφεδρους αξιωματικούς κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, στην οποία θα βεβαιώνεται με την απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής. Κατάθεση από τον Αιτούντα
7.5 Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε  θεωρημένα για τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους. Κατάθεση από τον Αιτούντα
7.7 Βεβαιωμένη ειδική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση ή/και κατάρτιση ή/και επιμόρφωση, που παρέχεται από εγκεκριμένους, για το σκοπό αυτό, φορείς ή σχολές εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προβλέψεις του προεδρικού διατάγματος που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 3982/2011. Κατάθεση από τον Αιτούντα
7.8 Όταν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να προσκομίσει τα ως άνω δικαιολογητικά προϋπηρεσίας, είτε λόγω καταστροφής αρχείων ή καταστάσεων εργασίας, είτε από άλλη αιτία, για τον προσδιορισμό του είδους και του χρόνου εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ως αποδεικτικά στοιχεία τα βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει η απασχόληση του ενδιαφερόμενου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο. Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα **
1 Υποβολή έντυπης αίτησης - Υπεύθυνης δήλωσης, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά εκτός των παραβόλων εξέτασης. ΠΔ 113 (ΦΕΚ198/Α/2012) Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
2 Πρωτοκόλληση – Ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο. ΠΔ 113 (ΦΕΚ198/Α/2012) Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
3 Έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών και καταχώρηση στοιχείων σε πανελλήνιο διαδικτυακό ηλεκτρονικό σύστημα (ΟΠΣΠΑ). ΠΔ 113 (ΦΕΚ198/Α/2012) Αρμόδιος υπάλληλος 1-2 ημέρες
4 Χορήγηση  βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών στον ενδιαφερόμενο. Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 10169/639/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ) (ΦΕΚ 1983/Β/2013) Αρμόδιος υπάλληλος Έως 15 ημέρες

από την παραλαβή της αίτησης  

5 5.1 *Κατάθεση των παραβόλων εξέτασης του θεωρητικού και του πρακτικού μέρους των εξετάσεων από τον ενδιαφερόμενο όταν οι εξετάσεις πραγματοποιούνται από εξεταστική επιτροπή Περιφέρειας.

5.2 Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος πρόκειται να υποβληθεί σε εξετάσεις από αδειοδοτημένο φορέα εξετάσεων, η αρμόδια υπηρεσία για την παραλαβή της αίτησης παραδίδει στον ενδιαφερόμενο την βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών, προκειμένου να συμμετάσχει στις προβλεπόμενες εξετάσεις.

Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 10169/639/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ) (ΦΕΚ 1983/Β/2013) Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
7 Ενημέρωση της  επιτροπής εξετάσεων και ορισμός της ημερομηνίας εξετάσεων. Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 10169/639/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ) (ΦΕΚ 1983/Β/2013) Αρμόδιος υπάλληλος και Επιτροπή εξετάσεων 20-30 ημέρες
8 Ενημέρωση του ενδιαφερόμενου για την ημερομηνία εξετάσεων ή ανάρτηση της ημερομηνίας εξετάσεων στο διαδίκτυο.  Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 10169/639/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ) (ΦΕΚ 1983/Β/2013) Αρμόδιος υπάλληλος και Επιτροπή εξετάσεων 1 ημέρα
9 Εξετάσεις και σύνταξη βεβαίωσης πρακτικού εξέτασης από τις αναλυτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων επιτυχόντων και αποτυχόντων. Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 10169/639/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ) (ΦΕΚ 1983/Β/2013) Επιτροπή εξετάσεων 1-2 ημέρες
10 Έκδοση απόφασης άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου. ΠΔ 113 (ΦΕΚ198/Α/2012) Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
** Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας από την εξεταστική επιτροπή της αρμόδιας Περιφέρειας και τη χορήγηση της άδειας, είναι δύο μήνες από την υποβολή της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Επιτροπή εξετάσεων