Άδεια άνευ αποδοχών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια άνευ αποδοχών
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους Περιφέρειες για την χορήγησή της
Σε ποιους παρέχεται υπαλλήλους Περιφέρειας
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση περίπου 10 ημέρες
Σημειώσεις Απαιτείται κατά περίπτωση γνωμοδότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου υπαλλήλων της περιφέρειας

Περιγραφή Υπηρεσίας

Η διαδικασία στηρίζεται στο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ'Α/07-06-2010), Ν.3528/2007 άρθρο 51 και 53 παρ 1.(ΦΕΚ 26/τ.Α/09-02-2007)και Ν.3986/2011(ΦΕΚ 152/τ.Α/01-07-2011)

Σχετική Νομοθεσία

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα
1 αίτηση του υπαλλήλου στην υπηρεσία που υπηρετεί ναι

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 υποβολή αίτησης από τον υπάλληλο στο Τμήμα πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Τμήμα Πρωτοκόλλου χειρωνακτικός μία ημέρα
2 Χρέωση του εγγράφου στο Τήμα Προσωπικού προκειμένου να εκδοθεί Πράξη από τον Διευθυντή Διοικητικού Τμήμα Προσωπικού Τμήμα Προσωπικού χειρωνακτικός 2 ημέρες
3 έλεγχος συνδρομής των προυποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας άνευ αποδοχών για ιδιωτικούς λόγους(για άδεια πάνω από ένα μήνα εντός του ίδου ημερολογιακού έτους απαιτείται γνωμοδότηση υπηρεσιακού συμβουλίου) (άρθρο 51 του Ν.3528/2007 και άρθρο 37 του Ν.3986/2011) Τμήμα Προσωπικού Τμήμα Προσωπικού χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός 1/2 ώρα
4 η ανωτέρω άδεια χορηγείται υποχρεωτικά χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου εάν αφορά μόνο ένα μήνα το έτος. άρθρο 53 παρ 1 του Ν.3528/2007 και άρθρο 37 του Ν.3986/2011 Τμήμα Προσωπικού Τμήμα Προσωπικού χειρωνακτικά
4 Έκδοση σχετικής απόφασης και υπογραφή της από τον Διευθυντή Διοικητικού άρθρο 242 Ν.3852/2010 Διευθυντής Διοικητικού Διευθυντής Διοικητικού χειρωνακτικός
5 Ενημέρωση του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλλου που τηρείται στην Δ/νση Διοικητικού και κοινοποίηση της απόφασης στους αναφέρομενους σε αυτή αποδέκτες Τμήμα Προσωπικού και τμήμα Γραμματείας 1/2 ώρα
6 Περικοπή των αναλογούντων αποδοχών Υπεύθυνος υπάλληλος μισθοδοσίας 1/2ώρα