Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκέπτη-Επισκέπτριας Υγείας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκέπτη-Επισκέπτριας Υγείας
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο

Ν.Δ. 683/1948(ΦΕΚ 124 τ. Α') άρθρα 1 & 2 Π.Δ.351/1989 (ΦΕΚ 159 τ.Α')

παρ. 6 άρθρο 3
Κόστος σε ευρώ 8

Περιγραφή Υπηρεσίας

  • Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Π.Δ.Μ.(έδρα)
  • Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.Φλώρινας

Σχετική Νομοθεσία

Ν.Δ. 683/1948(ΦΕΚ 124 τ. Α')

άρθρα 1 & 2

Π.Δ.351/1989 (ΦΕΚ 159 τ.Α')

παρ. 6 άρθρο 3

Τρόπος διεκπεραίωσης

  • e-protocol

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες
  • εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος.
2 Δύο (2) μικρές πρόσφατες φωτογραφίες. Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Πτυχίο (επίσημο αντίγραφο τίτλου σπουδών). Τα ξενόγλωσσα πρέπει να έχουν επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα από το Υπουργείο Εξωτερικών και αναγνώριση πτυχίου ως ισότιμου των ελληνικών σχολών.  Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Για αλλοδαπούς ξένης καταγωγής και υπηκοότητας που δεν προέρχονται από κράτη-μέλη της Ε.Ε., Πιστοποιητικό Αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών. Επιπλέον για αλλοδαπούς απαιτείται Πιστοποιητικό συμπληρωματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Ευκρινής φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας  Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Για αλλοδαπούς και ομογενείς απαιτούνται επιπλέον άδεια παραμονής και άδεια εργασίας στην Ελλάδα σε ισχύ. Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

Υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφει «Δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή, στην αντίθετη περίπτωση, «Έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις».

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση(1.Από Εισαγγελία Πρωτοδικών

-Τμήμα Ποινικού Μητρώου

2.Υπουργείο Δικαιοσύνης

-Τμήμα Ποινικού Μητρώου)

8 Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 8€. Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 1 εργάσιμη ημέρα
2 ΕΝΔΕΛΕΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ


3- 4 ημέρες
3 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ


1 ημέρα
4 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2-4 ημέρες
5 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ


2 ημέρες

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.