Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μαίας/Μαιευτή

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μαίας/Μαιευτή
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Ν.Δ. 2593/1953 (ΦΕΚ 256 τ.Α΄)
Κόστος σε ευρώ 38

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας

Σχετική Νομοθεσία

Ν.Δ.2593/1953 (ΦΕΚ 256 τ.Α΄)

άρθρα 1&2

Τρόπος διεκπεραίωσης

  • e-protocol

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες
  • εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος.
2 Δύο (2) ίδιες μικρές πρόσφατες φωτογραφίες. Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Αντίγραφο πτυχίου πρωτότυπο ή φωτοτυπία.Προκειμένου: α) για πτυχιούχους εξωτερικού από κράτη μη μέλη της Ε.Ε.,αντίγραφο του πτυχίου επικυρωμένο από δικηγόρο, επίσημη μετάφραση του πτυχίου, καθώς και  ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, β) για πτυχιούχους από κράτη μέλη της Ε.Ε. που έχουν γραφτεί στο Πανεπιστήμιο μετά την 1/1/1981: αντίγραφο πτυχίου, άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα λήψης πτυχίου, πιστοποιητικό κρατικής εξέτασης που προβλέπεται από την οδηγία 2005/36 της Ε.Ε., επίσημα σφραγισμένα από την Αρχή του τόπου προέλευσης (Σφραγίδα Χάγης - Apostille) και επίσημα μεταφρασμένα. Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Βεβαίωση εγγραφής στον Σύλλογο Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών . Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ή

 υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης. 

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση(1.Από Εισαγγελία Πρωτοδικών

-Τμήμα Ποινικού Μητρώου

2.Υπουργείο Δικαιοσύνης

-Τμήμα Ποινικού Μητρώου)

6 Ευκρινής φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Για τους ομογενείς που δεν είναι γραμμένοι στα

μητρώα Δήμου απαιτείται Ειδικό Δελτίο Ταυτότητος Ομογενούς (ευκρινής φωτοτυπία).

Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Για αλλοδαπούς εκτός κρατών Ε.Ε. απαιτούνται

α) Φωτοτυπία διαβατηρίου

      β) Άδεια διαμονής σε ισχύ.

Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 Παράβολο Δημοσίου 8€ . Κατάθεση από τον Αιτούντα
10 Παράβολο Χαρτοσήμου 30€ . Κατάθεση από τον Αιτούντα