Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγων Ραδιολόγων-Ακτινολόγων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγων Ραδιολόγων-Ακτινολόγων
Από ποιους παρέχεται Δημόσια Υγεία Περιφέρεια
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Π.Δ.160/2014 (ΦΕΚ. 242 τ.Α΄  7-11-2014)
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 13-17 ημέρες
Κόστος σε ευρώ

-30 ευρώ χαρτοσήμου

-8 ευρώ δημοσίου

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.

Σχετική Νομοθεσία

Π.Δ.160/2014 (ΦΕΚ. 242 τ.Α΄  7-11-2014)                                     

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος. Από τον αιτούντα
2 Δύο (2) ίδιες μικρές πρόσφατες φωτογραφίες. Από τον αιτούντα
3 Αντίγραφο πτυχίου του Τμήματος Ραδιολογίας Ακτινολογίας ή Πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. του Τμήματος Παραϊατρικών Ραδιολογίας Ακτινολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας ή αντίγραφο Πτυχίου  εξωτερικού με επίσημη μετάφραση καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας ή ισοτιμίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης ( ΔΟΑΤΑΠ) ή αποφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων (ΣΑΕΠ) . Από τον αιτούντα
4 Ποινικό μητρώο  Από την Υπηρεσία
5 Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας του ενδιαφερομένου. Από τον αιτούντα
6 Για τους αλλοδαπούς απαιτείται άδεια παραμονής και εργασίας. Από τον αιτούντα
7 Παράβολα (30 ευρώ χαρτοσήμου και 8 ευρώ δημοσίου) Από τον αιτούντα

Γ

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Παραλαβή

φακέλου, έλεγχος πληρότητας φακέλου  πρωτοκόλληση και επίδοση βεβαίωσης κατάθεσης στον πολίτη

1 ημέρα
2 Αναλυτικός έλεγχος

πληρότητας φακέλου

1-2ημέρες
3 Αναζήτηση

ποινικού μητρώου

3-4 ημέρες
4 Σύνταξη

εγγράφου και υπογραφή από τον αρμόδιο υπάλληλο Έλεγχος και υπογραφή εγγράφου από τον Διευθυντής της Υπηρεσίας

1 ημέρα
5 Υπογραφή

εγγράφου από τον Γενικό Δ/ντη της Υπηρεσίας

1 ημέρα
6 Διαβίβαση

εγγράφου για υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

3-4 ημέρες
7 Επιστροφή  εγγράφου υπογεγραμμένου από τον Περιφερειάρχη

και ανάρτηση αυτού στη Διαύγεια.

 

1-2 ημέρες
8 Ανατύπωση εγγράφου, υπογραφές από διευθυντή και

αποστολή στον ενδιαφερόμενο και στο αρμόδιο υπουργείο.