Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθών φαρμακείου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθών φαρμακείου
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.

Σχετική Νομοθεσία

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες
  • Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Για την πρακτική άσκηση

Αίτηση

Από τον αιτούντα
2 Τετράδιο 100 σελίδων Από τον αιτούντα
3 Αντίγραφο πτυχίου Από τον αιτούντα
4 Βεβαίωση πρακτικής της σχολής Από τον αιτούντα
5 Υπεύθυνη δήλωση του φαρμακοποιού Από τον αιτούντα
1 Για τις εξετάσεις

Αίτηση

Από τον αιτούντα
2 Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Από τον αιτούντα
3 Το τετράδιο για θεώρηση Από τον αιτούντα
4 Βεβαίωση της Δ/νσής μας για την πρακτική Από τον αιτούντα
5 Φάκελος Από τον αιτούντα
1 Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθών φαρμακείουΑίτηση Από τον αιτούντα
2 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι φυγόδικος ή φυγόποινος και αναζήτηση ποινικού μητρώου ή υποβολή του Από τον αιτούντα
3 Βεβαίωση επιτυχίας του ΚΕΣΥ Από τον αιτούντα
4 Δυο φωτογραφίες Από τον αιτούντα
5 Παράβολο 8 ευρώ Από τον αιτούντα
6 Παράβολο χαρτοσήμου 3 ευρώ Από τον αιτούντα
7 Τετράδιο πρακτικής Από τον αιτούντα
8 Βεβαίωση του ΙΚΑ για τα ένσημα Από τον αιτούντα
9 Φωτοτυπία ταυτότητας Από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.