Άδεια ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους δήμους
Σε ποιους παρέχεται Ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες
Νομοθετικό πλαίσιο

Κ.Υ.Α. αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013

Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τεύχος Β')
Κόστος σε ευρώ 185

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος μαζικής εστίασης, αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών.

Σχετική Νομοθεσία

Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τεύχος Β')

άρθρα 75, 80 & 86 N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων"

άρθρα 73 και 83 του Ν. 3852/2010

ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’)

Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ 46/10.03.1979 τεύχος Α')

Τρόπος διεκπεραίωσης

Υποβάλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία στην Υπηρεσία. Παράδοση προέγκρισης ή αδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος από την Υπηρεσία στον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία είτε από την Υπηρεσία ή ταχυδρομικά.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Οι αιτήσεις που υπάρχουν στο παράρτημα της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/ Φ.Α. 2.1/31600/20.11.2013

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Ο πολίτης οφείλει να πληρώσει παράβολο στο Ταμείο του Δήμου ύψους 185 ευρώ μετά τη χορήγηση της προέγκρισης.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά
1 Αίτηση Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Βεβαίωση για τις χρήσεις γης από την Πολεοδομία Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
3 Διάγραμμα της ευρύτερης περιοχής Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Υπεύθυνη δήλωση περί ύπαρξης ή μη ναού, σχολείου, νοσοκομείου, φροντιστηρίου, στρατώνα, εργοστασίου, παιδικού σταθμού, νηπιαγωγείου, ορφανοτροφείου, βιβλιοθήκης, ωδείου, αθλητικού χώρου και διάφορες άλλες σχολές, σε ακτίνα 50μ. από το κατάστημα (για τα καταστήματα όπου προσφέρεται αλκοόλ) Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, στην οποία δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Κατάθεση από τον αιτούντα
6 Αίτηση 2ης φάσης αδειοδότησης Κατάθεση από τον αιτούντα
7 Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 Κατάθεση από τον αιτούντα
8 Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης που συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου

Κατόψεις, τομές του καταστήματος, αναλυτικό επικαιροποιημένο διάγραμμα ροής και τεχνική έκθεση όλα σε τρία (3) αντίγραφα

Κατάθεση από τον αιτούντα ή τον αρμόδιο μηχανικό
9 Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας Κατάθεση από τον αιτούντα ή τον αρμόδιο μηχανικό ή αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία
10 Παράβολο Κατάθεση από τον αιτούντα
11 Δημοτική ενημερότητα Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Πρωτόκολλο αίτησης Υπάλληλοι του Τμήματος Πρωτοκόλλου του Δήμου 10 λεπτά
2 Επιστροφή φακέλου στο Τμήμα αδειοδοτήσεων Κλητήρας 1 ώρα έως 1 ημέρα
3 Εισήγηση για χορήγηση προέγκρισης στο Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Άρθρο 80 Ν.3463/06 Υπάλληλος Τμήματος Αδειοδοτήσεων του Δήμου 1 ημέρα
4 Συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Άρθρο 83 Ν.3852/10 Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας και γραμματέας 3 έως 15 ημέρες
5 Αποστολή απόφασης στο Τμήμα αδειοδοτήσεων Γραμματέας συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 2 έως 4 ημέρες
6 Ενημέρωση ενδιαφερομένου Υπάλληλος Τμήματος Αδειοδοτήσεων του Δήμου 1 ημέρα
7 Παραλαβή απόφασης και πρωτόκολλο αίτησης 2ης φάσης διαδικασίας Υπάλληλος Τμήματος Αδειοδοτήσεων του Δήμου 1 ημέρα
8 Επιστροφή φακέλου στο Τμήμα αδειοδοτήσεων Κλητήρας 1 ώρα έως 1 ημέρα
9 Χορήγηση βεβαίωσης για την πληρότητα της αίτησης (εφόσον είναι πλήρης ο φάκελος) Άρθρο 80 Ν.3463/06 σ.σ. Εγκύκλιο ΥΠΕΣΔΔΑ 26/17059/07 Υπάλληλος Τμήματος Αδειοδοτήσεων του Δήμου 1 ημέρα
10 Αποστολή φακέλου στη Δ/νση Υγείας Π.Ε. και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Υπάλληλος Τμήματος Αδειοδοτήσεων του Δήμου 1 ημέρα
11 Έλεγχος φακέλου από τη Δ/νση Υγείας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αρμόδιοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών 15 ημέρες έως 2 μήνες
12 Επιστροφή φακέλου στο Τμήμα αδειοδοτήσεων Γραμματεία Δ/νσης Υγείας και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 2 έως 5 ημέρες
13 Έκδοση Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Υπάλληλος Τμήματος Αδειοδοτήσεων του Δήμου 1 ημέρα
14 Αποστολή ή επίδοση στον ενδιαφερόμενο Υπάλληλος Τμήματος Αδειοδοτήσεων του Δήμου ή Κλητήρας του Δήμου 1 ημέρα

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, Πωτόκολλο, Δ/νση Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Δ/νση Υγείας, Πυροσβεστική Υπηρεσία