Άδεια αιμοδοσίας (περιφέρεια)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια αιμοδοσίας (περιφέρεια)
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται υπαλλήλους Περιφέρειας
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

άρθρο 50 παρ 5 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/09-02-2007/τ'Α)

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση από τον υπάλληλο κατάθεση από τον αιτούντα
2 βεβαίωση από το Σταθμό αιμοδοσίας του Νοσοκομείου κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 ο υπάλληλος υποβάλλει την αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά στην Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού (άρθρο 50) Ν.3528/2007
2 η αίτηση πρωτοκολλείται απο το τμήμα γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού
3 ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος προσωπικού & μισθοδοσίας ελέγχει τα συνημμένα δικαιολογητικά και εκδίδει την σχετική απόφαση
4 η απόφαση με τα σχετικά δικαιολογητικά αποστέλλεται στον Εκτελεστικό Γραμματέα για υπογραφή
5 μετά την υπογραφή της απόφασης, ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος προσωπικού & μισθοδοσίας ενημερώνει το ηλεκτρονικό αρχείο αδειών του υπαλλήλου
6 το τμήμα γραμματείας της Δ.νσης Διοικητικού-Οικονομικού κοινοποιεί την απόφαση στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο και στην Δ/νση όπου υπηρετεί

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία