Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ενεργειακού συστήματος κλιματισμού χώρων μέσω εκμετάλλευσης θερμότητας γεωλογικών σχηματισμών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ενεργειακού συστήματος κλιματισμού χώρων μέσω εκμετάλλευσης θερμότητας γεωλογικών σχηματισμών
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Ν.3125/2003
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 8
Κόστος σε ευρώ 300

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αφορά στη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, για ίδια χρήση, ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης χώρων, μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών επιφανειακών και υπογείων, που δεν χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3175/2003 (ΦΕΚ 207 Α΄) γεωθερμικό δυναμικό.

Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

Υποβολή έντυπης αίτησης - μελέτης

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Απαιτείται παράβολο 300€, το οποίο καταβάλλεται στις Δ.Ο.Υ. µε  την  έκδοση διπλοτύπων είσπραξης (ΚΑΕ3741).

Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση – Μελέτη που απευθύνεται στην αρμόδια υπηρεσία Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου κυριότητας ή επικαρπίας επί του ακινήτου ή φωτοαντίγραφο της οριστικής βεβαίωσης εγγραφής στο κτηματολόγιο Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας ή άδειας νομιμοποίησης προκειμένου περί κοινού κτίσματος Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Φωτοαντίγραφο του επικυρωμένου τοπογραφικού της αδείας της προηγούμενης παραγράφου επί του οποίου ο μηχανικός του έργου σημειώνει ενυπόγραφα την θέση των γεωτρήσεων που πρόκειται να ανορυχθούν καθώς και όλων των υπόγειων και επιφανειακών έργων που θα κατασκευαστούν Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Μελέτη πυροπροστασίας εγκεκριμένη από την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, εφόσον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία. Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Παράβολο που προβλέπεται για την περίπτωση από την κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης αριθμ. Δ7/Β/οικ.13803/ΓΔΦΠ/ 4213/4.8.2004 (ΦΕΚ 1228 Β) όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Αποδείξεις κατάθεσης των δικαιωμάτων Ταμείων και των αμοιβών μελετητών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Αναγραφή των στοιχείων πιστοποίησης των αντλιών και συστημάτων που χρησιμοποιούνται στην αίτηση – μελέτη ή υποβολή φωτοαντιγράφων των πιστοποιητικών Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 Εφόσον το ακίνητο βρίσκεται σε παραλία ή τα δίκτυα του συστήματος εκτείνονται επί της παραλίας ή του αιγιαλού άδεια ή έγκριση που απαιτείται από τις διατάξεις του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ285 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει Κατάθεση από τον Αιτούντα
10 Σε περίπτωση ανάλωσης ποσότητας νερού (δηλ. μη επαναφοράς του συνόλου των χρησιμοποιηθέντων νερών στον αρχικό αποδέκτη) οι απαιτούμενες από τις διατάξεις του άρθρου 11 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α΄ 280), άδειες Κατάθεση από τον Αιτούντα
11 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπου θα βεβαιώνεται η ανάθεση και ανάληψη της επίβλεψης κατασκευής της εγκατάστασης, από τους έχοντες κατά νόμο σχετικές άδειες. Επίσης θα βεβαιώνεται σε αυτή η ακρίβεια των υποβαλλομένων στοιχείων της αίτησης – μελέτης Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Εκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα (ημέρες)
1 Υποβολή έντυπης αίτησης - μελέτης, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά Υ.Α.  Αριθμ. Δ9Β,Δ/Φ166/οικ13068/ΓΔΦΠ2488 Προϊστάμενος υπηρεσίας Αυθημερόν
2 Έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών Υ.Α.  Αριθμ. Δ9Β,Δ/Φ166/οικ13068/ΓΔΦΠ2488 Αρμόδιος υπάλληλος 3
3 Επιβεβαίωση ότι η περιοχή του ακινήτου βρίσκεται εκτός χαρακτηρισμένου γεωθερμικού πεδίου Υ.Α.  Αριθμ. Δ9Β,Δ/Φ166/οικ13068/ΓΔΦΠ2488 Αρμόδιος υπάλληλος 1
4 Αυτοψία για τη διαπίστωση της ορθότητας στοιχείων της μελέτης Υ.Α.  Αριθμ. Δ9Β,Δ/Φ166/οικ13068/ΓΔΦΠ2488 Αρμόδιος υπάλληλος 3
5 Έκδοση άδειας αορίστου χρόνου (με αναφορά στο χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών) Υ.Α.  Αριθμ. Δ9Β,Δ/Φ166/οικ13068/ΓΔΦΠ2488 Αρμόδιος υπάλληλος 1