Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Η διαδικασία αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο στον δήμο Εορδαίας με τραπεζοκαθίσματα,κατόπιν σύμφωνης γνώμης της οικείας Αστυνομικής Αρχής.
Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες (ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος)
Νομοθετικό πλαίσιο Ν.1080/80 ως ισχύει,Ν.1900/90 και 130/2015 Α.Δ.Σ. Δήμου Εορδαίας
Κόστος σε ευρώ Αναλόγως των τ.μ. κατάληψης κοινόχρηστου χώρου

Περιγραφή Υπηρεσίας

Ο δήμος Εορδαίας βάσει του νόμου 1080/80 ως ισχύει,του νόμου 1900/90 και της υπ΄αριθμ. 130/2015 απόφασης δημοτικού συμβουλίου δύναται να χορηγήσει "άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου " σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος , προκειμένου να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα.

Σχετική Νομοθεσία

Νόμος 1080/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Νόμος1900/90 και n υπ΄αριθμ. 130/2015 απόφαση δημοτικού συμβουλίου δήμου Εορδαίας (κανονισμός κοινοχρήστων χώρων)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση του,συνοδεύομενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά,στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του δήμου Εορδαίας.Αφού ελεγθούν η αίτηση και τα δικαιολογητικά,ζητείται η σύμφωνη γνώμη της Αστυνομικής Αρχής και κατόπιν προσδιορίζεται σε τ.μ. η επιφάνεια του αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου,η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στη Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών του δήμου.Κατόπιν ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει δημοτική ενημερότητα του ταμείου του δήμου περί μη οφειλών του στο δήμο και καταβάλλει το αντίστοιχο τέλος χρήσης του χώρου,οπότε και του χορηγείται η άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου,προκειμένου να αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα.

Ο τρόπος υποβολής είναι χειρόγραφος.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Aίτηση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
  • Αίτηση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου.pdf
  • Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86
  • Υπεύθυνη δήλωση ν.1599 του 1986.pdf

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Απαιτείται καταβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου βάσει των καταλαμβανόμενων τετραγωνικών μέτρων.
Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος κατάθεση από τον αιτούντα
2 Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του καταστήματος με την διάταξη των τραπεζοκαθισμάτων στον εξωτερικό χώρο κατάθεση από τον αιτούντα
3 Φωτογραφίες του καταστήματος και του αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου κατάθεση από τον αιτούντα
4 Αν ο ενδιαφερόμενος αιτείται την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου

έμπροσθεν παρακείμενου καταστήματος ή κατοικίας, τότε θα κατατίθεται και βεβαίωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 με την συγκατάθεση του χρησιμοποιούντος ή κατέχοντος τα ακίνητα αυτά

κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή αίτησης με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά Ν.1080/80,ως ισχύει και υπ΄αριθμ. 130/2015 Α.Δ.Σ. δήμου Εορδαίας Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του δήμου Εορδαίας αυθημερόν
2 Πρωτοκόλληση αίτησης Γραφείο πρωτοκόλλου δήμου Εορδαίας αυθημερόν
3 Έλεγχος δικαιολογητικών Ν.1080/80,ως ισχύει και υπ΄αριθμ. 130/2015 Α.Δ.Σ. δήμου Εορδαίας Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του δήμου Εορδαίας 1 ημέρα
4 Χορήγηση σύμφωνης ή μη γνώμης σχετικά με την παραχώρηση του αιτούμενου κιονόχρηστου χώρου Ν.1080/80,ως ισχύει και υπ΄αριθμ. 130/2015 Α.Δ.Σ. δήμου Εορδαίας Αστυνομική αρχή

(Τμήμα τροχαίας)

3 ημέρες
5 Προσδιορισμός της επιφάνειας του αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου και κοινοποίηση του στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Ν.1080/80,ως ισχύει και υπ΄αριθμ. 130/2015 Α.Δ.Σ. δήμου Εορδαίας Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του δήμου Εορδαίας 2 ημέρες
6 Προσκόμιση από τον αιτούντα στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας του ταμείου του δήμου περί μη οφειλών του στο δήμο Εορδαίας Υπ΄αριθμ. 130/2015 Α.Δ.Σ. δήμου Εορδαίας Ταμειακή υπηρεσία του δήμου Εορδαίας αυθημερόν
7 Καταβολή από τον αιτούντα του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου βάσει των καταλαμβανόμενων τετραγωνικών μέτρων Ν.1080/80,ως ισχύει και υπ΄αριθμ. 130/2015 Α.Δ.Σ. δήμου Εορδαίας Ταμειακή υπηρεσία του δήμου Εορδαίας αυθημερόν
8 Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου Ν.1080/80,ως ισχύει και υπ΄αριθμ. 130/2015 Α.Δ.Σ. δήμου Εορδαίας Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του δήμου Εορδαίας 3 ημέρες

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών και Ταμειακή υπηρεσία δήμου Εορδαίας.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Ελληνική Αστυνομία (Aστυνομική αρχή)