Άδεια λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.

Σχετική Νομοθεσία

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση ενδιαφερόμενου Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Άδεια

άσκησης επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή

3 Πτυχίο φυσικοθεραπείας, για τους έχοντες αποφοιτήσει από σχολή της

αλλοδαπής ισοτιμία πτυχίου (δηλαδή ΚΑΤΕΕ ή ΤΕΙ)

4 Αρχιτεκτονικά σχέδια

κατόψεων και τομών των χώρων υπογεγραμμένα από

διπλωματούχο μηχανικό μέλους του Τ.Ε.Ε., θεωρημένα από λειτουργική άποψη από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας

α) ο χώρος του εργαστηρίου θα πρέπει να είναι συνολικά 70 τ.μ.

β) ο χώρος αυτός θα διαρρυθμιστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνει: 

Δωμάτιο αναμονής ασθενών

Τουαλέτα με νιπτήρα

Χώροι θεραπείας ασθενών. Οι χώροι θεραπείας ασθενών να είναι κατάλληλα διαρρυθμισμένοι ώστε να περιλαμβάνουν ξεχωριστούς χώρους ηλεκτροθεραπείας, μηχανοθεραπείας και υδροθεραπείας.

5 Πιστοποιητικό

εγγραφής στον οικείο Σύλλογο

6 Αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδειας (΄Αδειας Δόμησης),  στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται η χρήση

του κτιρίου ή του χώρου για την οποία ζητείται η αδειοδότηση ή σε κάθε περίπτωση αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητα του κτιρίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79 Α/9−4−2012 )

7 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.

1599/86 από αδειούχο ηλεκτρολόγο ο οποίος έχει ανάλογο προς την εγκατεστημένη ισχύ άδεια για τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας των μηχανημάτων ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και η ακεραιότητατων εργαζομένων

8 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ο κατάλογος του

μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού σύμφωνα με την αριθμ. Α4β/1016/24-3-88 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 214τ Β)

9 Αντίγραφο δελτίου

αστυνομικής ταυτότητας

10 Παράβολο από Δημόσιο Ταμείο 8 €

Παράβολο Χαρτοσήμου 30€

11 Στην περίπτωση που την επιχείρηση εκμεταλλεύεται νομικό πρόσωπο:

Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή Πιστοποιητικά Καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

12 Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική

Υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα Πυροσβεστική Διάταξη

13 Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή αίτησης για λογαριασμό νομικού

προσώπου. (1η πράξη σύστασης Δ.Σ. – αρμοδιότητες – ορισμός νόμιμου εκπροσώπου και αντίστοιχα ΦΕΚ).

14 Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (3μηνου ισχύος) Από την Υπηρεσία αυτεπάγγελτη αναζήτηση

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.