Άδεια λειτουργίας μονάδας παραγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια λειτουργίας μονάδας παραγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων
Από ποιους παρέχεται Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Δ.Μ.
Σε ποιους παρέχεται Επιχειρήσεις
Νομοθετικό πλαίσιο Π.Δ / γμα 79/2007 ΦΕΚ Α΄95 / 3-5-2007
Κόστος σε ευρώ 50,250,500 euro ανάλογα με την δυναμικότητα της μονάδας

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αδειοδότηση μονάδας παραγωγής γαλακτοκομικών προιόντων

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Εντυπο αίτησης ΚΑΝ 853/2004 Κατάθεση από τον Αιτούντα
2

Σχεδιάγραμμα (κάτοψη) εγκαταστάσεως με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων.

Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου υπό κλίμακα 1: 500 και τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής υπό κλίμακα 1:10.000 Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Πίνακα απαρίθμησης και περιγραφής του τεχνικού εξοπλισμού των ειδικών συσκευών και οργάνων της εγκατάστασης με σχεδιάγραμμα τοποθέτησής στο χώρο Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Τεχνική περιγραφή της λειτουργίας της εγκατάστασης με ιδιαίτερη μνεία στην ημερήσια δυναμικότητα , στο είδος της πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων στις διαδικασίες παραγωγής , καθώς και την τυχόν ένταξή τους σε χρηματοδοτούμενα κοινοτικά ή εθνικά προγράμματα. Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Προκαταρτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Υποβολή Προαπαιτουμένων προγραμματων:

- Πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης

- Πρόγραμμα εντομοκτονίας μυοκτονίας

- Πρόγραμμα σημείων υδροδότησης και υδροληψίας

- Πρόγραμμα αρχειοθέτησης

- Πρόγραμμα πυρασφάλειας

Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Εγχειρίδιο HACCP Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος

διεκπαιρέωσης

Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση αιτήσεως Παρ. 1.1 άρθρου 6

ΠΔ 79/2007

Διοικητικός υπάλληλος Αυθημερόν
2 Πρωτοκόλληση εγγράφου Διοικητικός υπάλληλος e-protocol Αυθημερόν
3 Έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών Προιστάμενος τμήματος ΚΔΥ Πληρότητα
4 Σύγκλιση τριμελούς επιτροπής ελέγχου φακέλου Παρ. 1.2 άρθρου 6

ΠΔ 79/2007

Προϊστάμενοι Τμημάτων -Κ.Δ.Υ.

-Υγείας των Ζώων

- ΚΑΦΕ

5 Έλεγχος διαπίστωση συνδρομής των όρων και προϋποθέσεων για την έκδοση άδειας ίδρυσης Προϊστάμενοι Τμημάτων -Κ.Δ.Υ.

-Υγείας των Ζώων

-ΚΑΦΕ

6 Σύνταξη πρακτικού γνωμοδότησης της τριμελούς επιτροπής Έλεγχος αν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις  των Καν.(ΕΚ) 852/2004 και Καν.(ΕΚ) 853/2004 και των αρχών του Haccp - Αυτοψία
7 Εισήγηση για την έκδοση της αδείας με τις υπογραφές των αρμοδίων υπαλλήλων Εισηγητής

Τμηματάρχης Κ.Δ.Υ.

Διευθυντής Κτηνιατρικής- Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομλιας και Κτηνιατρικής

8 Έκδοση άδειας λειτουργίας Περιφερειάρχης
9 Ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ηλεκτρονικά
10 Αποδεικτικό παράδοσης - παραλαβής της αδείας Παρ. 1.3 άρθρου 6 ΠΔ 79/2007
11 Κοινοποίηση της αδείας στο Υ.Α.Α & Τ. και στις άλλες αρμόδιες αρχές

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα

E-protocol

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Εντυπο αίτησης ΚΑΝ 853/2004[1]
  • Δήλωση μεταβολών στοιχείων εγκαταστάσεων τροφίμων [2]

Σχετικά Έγγραφα

  • Αρχείο μονάδων μεταποίησης Ζωικών Προιόντων και Ζωικών Υποπροιόντων [3]
  • Σχέδιο τυροκομείου [4]

Σχετική Νομοθεσία

  1. Π.Δ / γμα 79/2007 ΦΕΚ Α΄95 "Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ΚΑΝ (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου" .[5]
  2. Κ.Υ.Α. 15523 / 2006 ΦΕΚ Β 1187 « ¨Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ΚΑΝ ( ΕΚ ) υπαριθμόν 178 / 2002 , 852 / 2004 , 853 / 2004 , 854 / 2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση  της  Οδηγίας  2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[6]
  3. ΝΟΜΟΣ 4235/2014 ΦΕΚ Α΄32 "Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υ.Α.Α.Τ." [7]