Άδεια υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: (α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς, (β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα, (γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α΄ 82), (δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, (ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, (στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Pομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας, (ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.( Άρθρο 22 του Ν. 4264/2014)

α/α δικαιολογητικά κατατέθηκε με την αίτηση θα προσκομισθεί αυτεπάγγελτη αναζήτηση
1 κάρτα ανεργίας
2 πιστοποιητικό αναπηρίας ή τυφλότητας
3 πιστοποιητικό πολυτεκνίας ή τριτεκνίας
4 πιστοποιητικό αναπήρων ειρηνικής περιόδου
5 πιστοποιητικό γονέων ανήλικων τέκνων με αναπηρία
6 πιστοποιτικό ομογενών παλινοστούντων
7 πιστοποιητικό ρομά που έχουν γραφεί σε ΟΤΑ
8 πιστοποιητικό απεξαρτημένων ατόμων
α/α Βήματα διαδικασίας αρμόδιος υπάλληλος χρόνος διεκπεραίωσης
1 Παραλαβή δικαιολογητικών - πρωτοκόλληση αίτησης γραμματεία 1 ημέρα
2 ανάθεση εργασίας υπάλληλος τμήματος Εμπορίου 1 ημέρα
3 Ενδελεχής έλεγχος των δικαιολογητικών- αυτεπάγγελτη αναζήτηση ελλειπών δικαιολογητικών υπάλληλος τμήματος Εμπορίου 4 ημέρες
4 Σύνταξη εισήγησης και αποστολή στο Περιφερειακό Συμβούλιο Διευθυντής Ανάπτυξης 2 ημέρες
5 Έκδοση άδειας και ανάρτηση στο Διαύγεια υπάλληλος τμήματος Εμπορίου 1 ημέρα