Άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου σε ΚΥΑ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Χορήγηση Άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε ΚΥΕ στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου σε ΚΥΑ
Από ποιους παρέχεται Δήμος Θεσσαλονίκης
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Το Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου Επιχειρήσεων,της Διεύθυνσης του Επιχειρηματία του Δήμου Θεσσαλονίκης εφαρμόζοντας τις κείμενες διατάξεις, το νομοθετικό πλαίσιο και τις σχετικές εγκυκλίους, έχει ως κύρια αρμοδιότητα τη διενέργεια αυτοψιών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και κοινόχρηστους χώρους για έκδοση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου.

Σχετική Νομοθεσία

Ολόκληρη η ισχύουσα Νομοθεσία : Νομολογία

Α.Δ.Σ. 1453/31-10-2016 για τον καθορισμό τελών κοινοχρήστου χώρου για το 2017

Τρόπος διεκπεραίωσης

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προβούν σε χρήση κοινόχρηστου χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν αίτηση στο Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία. Για τη χορήγηση της άδειας γνωμοδοτεί επιπλέον, το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας Θεσσαλονίκης, όσο αφορά στην ασφάλεια πεζών και η αντίστοιχη Δημοτική Κοινότητα ή Ενότητα. Αφού ο προτεινόμενος, προς παραχώρηση, κοινόχρηστος χώρος εγκριθεί από τους δύο φορείς, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προσέλθει στην Υπηρεσία, εντός τριάντα (30) ημερών, για την πληρωμή του τέλους και τη χορήγηση της σχετικής άδειας, ειδάλλως θα υπάρξει προσαύξηση 5% για κάθε μήνα, μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής.

Όταν ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος εντάσσεται σε περιοχή, στην οποία υφίσταται Κανονιστική Απόφαση, εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει το απαιτούμενο τέλος, για το χώρο, όπως αυτός έχει καθοριστεί από στη σχετική κανονιστική ΑΔΣ. Παράλληλα καταθέτει σχέδιο με τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας.

Έντυπο οδηγιών για την έκδοση άδειας

Έντυπα που χρειάζεται

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
  • Έντυπο αίτησης για την χορήγηση άδειας[1]

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση προς υποβολή Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Άδεια λειτουργίας καταστήματος Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
3 Σχέδιο κάτοψης εξωτερικού χώρου καταστήματος Κατάθεση από τον Αιτούντα
4
5

Διαδικασίες

Βήματα

διαδικασίας

Θεσμικό Πλαίσιο-

Διοικητική πρακτική

Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης

για κάθε βήμα

1 Υποβολή αίτησης Προς το Δήμο Θεσσαλονίκης αυθημερόν
2 Πρωτοκόλληση αίτησης Κεντρικό πρωτόκολλο Δήμου Θεσσαλονίκης αυθημερόν
3 Διεκπεραίωση της αίτησης προς την αρμόδια Διεύθυνση Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιχειματία αυθημερόν
4 Έλεγχος δικαιολογητικών και προυποθέσεις αποδοχής Τμήμα Ελέγχου Επιχειρήσεων 2 ημέρες
5 Επιτόπια αυτοψία κλιμακίου των τεχνικών υπαλλήλων Τεχνικό Τμήμα Ελέγχου Επιχειρήσεων 3 ημέρα
6 Έγκριση και προσδιορισμός της επιφάνειας του κοινόχρηστου

χώρου σύμφωνα με την ισχύουσα κανονιστική και

υπολογισμός των προς χρήση τετραγωνικών μέτρων.

Τμήμα Ελέγχου Επιχειρήσεων 2 ημέρα
7 Κοινοποίηση του προς παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου Διεύθυνση Οικονομικών 1 ημέρα
8 Εκδοση άδειας κοινοχρηστου χώρου Τμήμα έκδοσης αδειών Επιχειρηματικών

Δραστηριοτήτων.

2 ημέρες