Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου

Σχετική Νομοθεσία

Ν 4270/2014 ΦΕΚ 143,Π.Δ 113/2010 ΦΕΚ 194

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ηλεκτρονικός

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Δεν απαιτείται

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Έγγραφο ανάληψης δαπάνης
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Διαβίβαση αιτήματος ανάληψης από τον Φορέα
2 Απόφαση ανάληψης
3 Πρωτοκόλληση και χρέωση σε υπάλληλο Αυθημερόν
4 Έλεγχος νομιμότητας και ύπαρξης πίστωσης στον Π/Υ του Φορέα
5 α) έκδοση αριθμού έγκρισης
6 β) οριστικοποίηση - πρωτοκόλληση
7 γ) ενημέρωση Φορέα 1-2 ημέρες
8 δ) διαβίβαση εγγράφου έγκρισης απόφασης ανάληψης
9 α1) σύνταξη εγγράφου απόρριψης λόγω μη νομιμότητας- πρωτοκόλληση
10 β2) ενημέρωση φορέα
11 γ2)διαβίβαση εγγράφου απόρριψης και απόφασης ανάληψης ανεκτέλεστης. 1-2 ημέρες
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.