Έγκριση Νομιμότητας Ανωνύμων Εταιρειών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έγκριση Νομιμότητας Ανωνύμων Εταιρειών
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Ανώνυμες εταιρείες
Νομοθετικό πλαίσιο
  • Ν. 2190/1920
  • Ν. 3604/2007
  • Ν. 3853/2010
  • Ν. 3419/2005
Κόστος σε ευρώ 1% ΦΣΚ και 1 τοις χιλίοις υπέρ της επιτροπής ανταγωνισμού στην αύξηση ΜΚ

Περιγραφή Υπηρεσίας

1. Έλεγχος πρακτικού Γ.Σ. και Δ.Σ. για εκλογή και συγκρότηση Δ.Σ.

2. Έλεγχος πρακτικού Τ.Γ.Σ. για έγκριση οικονομικών καταστάσεων και εκλογή ελεγκτών

3. Έλεγχος πρακτικού Γ.Σ. για τροποποίηση καταστατικού

4. Έλεγχος πρακτικού Δ.Σ. για πιστοποίηση καταβολής αρχικού κεφαλαίου ή αύξησης

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Διαβιβαστικό ΓΕΜΗ ΓΕΜΗ
2 Αίτηση ανώνυμης εταιρείας ΑΕ
3 Πρακτικό ΔΣ ΑΕ
4 Πρακτικό ΓΣ ΑΕ
5 Αρχικό κατασταστικό ΑΕ
6 Κωδικοποιημένο καταστατικό ΑΕ
7 Παράβολο ΕΤΕ για Επιτροπή Ανταγωνισμού ( 1 τοις χιλίοις επί του κεφ. αύξησης) ΑΕ
8 Διπλότυπο πληρωμής Φ.Σ.Κ. ( 1% επί του κεφ. αύξησης ) ΑΕ
9 Ιστοσελίδα ΑΕ
10 Εφημερίδα ( εάν δεν υπάρχει ιστοσελίδα) ΑΕ

Τρόποι διεκπεραίωσης

Η αίτηση κατατίθεται από την ΑΕ στην διαδικτυακή εφαρμογή του ΓΕΜΗ και διαβιβάζεται μέσω ΓΕΜΗ στο τμήμα Εμπορίου της

Δ/νσης Ανάπτυξης της έκαστης ΠΕ. Καταχωρείται η αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και πρωτοκολείται. Γίνεται ο έλεγχος των πρακτικών των οργάνων της Α.Ε. και των δικαιολογητικών και αποστέλλεται η έγκριση ή η απόρριψη μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΓΕΜΗ.

Διαδικασίες

Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Αίτηση στην διαδικτυακή πύλη ΓΕΜΗ Υπηρεσία ΓΕΜΗ
2 Διαβίβαση από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ στο τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας
3 Καταχώρηση και πρωτοκόληση αίτησης Τμήμα Γραμματείας Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ
4 Έλεγχος Νομιμότητας δικαιολογητικών Τμήμα Εμπορίου
5 Έλεγχος κεφαλαίου και κύκλου εργασιών Τμήμα Εμπορίου
6 Σύνταξη εγγράφου έγκρισης ή απόρριψης των οικονομικών καταστάσεων και των υπολοίπων δικαιολογητικών Τμήμα Εμπορίου
7 Διαβίβαση του εγγράφου έγκρισης ή απόρριψης μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΓΕΜΗ Τμήμα Εμπορίου
8 Σε περίπτωση έγκρισης:

Σύνταξη ανακοίνωσης από την

υπηρεσία ΓΕΜΗ

Υπηρεσία ΓΕΜΗ
9 Σε περίπτωση απόρριψης:

Διόρθωση των λαθών και επιστροφή μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για επανέλεγχο.

ΑΕ, Υπηρεσία ΓΕΜΗ και Τμήμα Εμπορίου

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

  • Υπουργείο Οικονομίας,Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
  • ΓΕΜΗ

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Σχετικά Έγγραφα