Έγκριση Νομιμότητας Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης Ανωνύμων Εταιρειών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έγκριση Νομιμότητας Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης Ανωνύμων Εταιρειών
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Ανώνυμες Εταιρείες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 2190/1920
Κόστος σε ευρώ 10

Περιγραφή Υπηρεσίας

Έγκριση νομιμότητας οικονομικών καταστάσεων ΑΕ:

  1. Ισολογισμός.
  2. Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεων και διάθεσης αποτελεσμάτων.
  3. Προσάρτημα.

Έλεγχος της σχέσης του καταβεβλημένου κεφαλαίου με τα ίδια κεφάλαια.

Έλεγχος του κύκλου εργασιών.

Σχετική Νομοθεσία

Ν. 2190/1920

Τρόπος διεκπεραίωσης

Η αίτηση κατατίθεται από την ΑΕ στην διαδικτυακή εφαρμογή του ΓΕΜΗ https://services.businessportal.gr/ και διαβιβάζεται μέσω ΓΕΜΗ στο τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της έκαστης ΠΕ. Καταχωρείται η αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και πρωτοκολείται. Γίνεται ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων και των δικαιολογητικών, και αποστέλλεται η έγκριση ή η απόρριψη μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΓΕΜΗ.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Ισολογισμός Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Αποτελέσματα χρήσης και διάθεσης Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Προσάρτημα Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Έκθεση πεπραγμένων ΔΣ Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Έκθεση Ελεγκτών Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Πρακτικό ΔΣ σύγκλισης ΤΓΣ Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Ιστοσελίδα Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Εφημερίδα (σε περίπτωση μη

ύπαρξης ιστοσελίδας)

Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Αίτηση στην διαδικτυακή πύλη ΓΕΜΗ Υπηρεσία ΓΕΜΗ
2 Διαβίβαση από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ στο τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας
3 Καταχώρηση και πρωτοκόληση αίτησης Τμήμα Γραμματείας Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ
4 Έλεγχος Νομιμότητας δικαιολογητικών Τμήμα Εμπορίου
5 Έλεγχος κεφαλαίου και κύκλου εργασιών Τμήμα Εμπορίου
6 Σύνταξη εγγράφου έγκρισης ή απόρριψης των οικονομικών καταστάσεων και των υπολοίπων δικαιολογητικών Τμήμα Εμπορίου
7 Διαβίβαση του εγγράφου έγκρισης ή απόρριψης μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΓΕΜΗ Τμήμα Εμπορίου
8 Σε περίπτωση έγκρισης:

Σύνταξη ανακοίνωσης από την

υπηρεσία ΓΕΜΗ

Υπηρεσία ΓΕΜΗ
9 Σε περίπτωση απόρριψης:

Διόρθωση των λαθών και επιστροφή μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για επανέλεγχο.

ΑΕ, Υπηρεσία ΓΕΜΗ και Τμήμα Εμπορίου

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.