Έγκριση Οικονομικού Αιτήματος ΑΠΘ με Aπευθείας Aνάθεση

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έγκριση Οικονομικού Αιτήματος ΑΠΘ με Aπευθείας Aνάθεση

Περιγραφή Υπηρεσίας

Έγκριση η απόρριψη οικονομικού αιτήματος έπειτα από αποστολή αίτησης του ενδιαφερόμενου τμήματος στο τμήμα προϋπολογισμού- απολογισμού και ενημέρωση της συγκλήτου για την ύπαρξη πίστωσης στον τακτικό προϋπολογισμό. Η σύγκλητος αποφασίζει για την έγκριση πίστωσης και στη συνέχεια, την απευθείας ανάθεση σε ανάδοχο και την ανάρτηση της στην Διαύγεια και το ΚΗΜΔΗΣ. Αν δεν υπάρξει έγκριση πίστωσης το αίτημα επιστρέφει στο αιτούμενο τμήμα ως μη υλοποιήσιμο.

Σχετική Νομοθεσία

  • Ν.4009/2011 (Α' 195) “Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων” [1]
  • Του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 (Α' 143) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν.4337/2015 (Α' 129) [2]
  • Ν.Δ.496/1974 (ΦΕΚΑ' 204) “Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου” [3]
  • Π.Δ.118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Α' 150) [4]
  • Π.Δ.80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” [5]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Το ενδιαφερόμενο τμήμα στέλνει οικονομικό αίτημα προς το τμήμα προϋπολογισμού - απολογισμού μέσω του τμήματος Πρωτοκόλλου. Εκείνο βεβαιώνει τη σύγκλητο για την ύπαρξη πίστωσης στο τακτικό προϋπολογισμό, έπειτα αν δεν υπάρξει πίστωση το αίτημα επιστρέφει στο τμήμα ως μη γενόμενο. Αν υπάρξει πίστωση τότε εκδίδεται η έγκριση πίστωσης από την σύγκλητο και γίνεται η ανάρτηση της στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ. Στη συνέχεια, η σύγκλητος την στέλνει στο τμήμα προϋπολογισμού – απολογισμού το οποίο εκδίδει την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και την αναρτά στη Διαύγεια. Η σύγκλητος παίρνει απόφαση για την απευθείας ανάθεση σε ανάδοχο και αναρτά την έγκριση της ανάθεσης στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ. Τέλος τα έγγραφα της Έγκρισης Πίστωσης, Απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και Έγκρισης Ανάθεσης αποστέλλονται στο τμήμα για την υλοποίηση της δαπάνης.

Δικαιολογητικά

-

-

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Εμπλεκόμενος Αρμόδιος
1 Αποστολή οικονομικού αιτήματος Ενδιαφερόμενο τμήμα
2 Ενημέρωση συγκλήτου για την ύπαρξη πίστωσης στον τακτικό προϋπολογισμό Τμήμα προϋπολογισμού - απολογισμού
3 Έλεγχος αιτήματος για την ύπαρξη πίστωσης* Τμήμα προϋπολογισμού - απολογισμού
4 Έγκριση πίστωσης και ανάρτηση της Σύγκλητος
5 Αποστολή έγκρισης πίστωσης στο τμήμα προϋπολογισμού - απολογισμού Σύγκλητος
6 Έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης Τμήμα προϋπολογισμού - απολογισμού
7 Ανάρτηση απόφασης ανάλυσης υποχρέωσης στη Διαύγεια Τμήμα προϋπολογισμού - απολογισμού
8 Απόφαση απευθείας ανάθεσης σε ανάδοχο Σύγκλητος
9 Έκδοση έγκριση ανάθεσης Σύγκλητος
10 Ανάρτηση έκδοσης έγκρισης ανάθεσης στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ Σύγκλητος
11 Αποστολή στο τμήμα εγγράφων πίστωσης, απόφασης ανάληψης και έγκρισης ανάθεσης Τμήμα προϋπολογισμού - απολογισμού

* Σε περίπτωση που δεν υπάρξει πίστωση το αίτημα επιστρέφει στο τμήμα ως μη υλοποιήσιμο.