Έγκριση Οικονομικού Αιτήματος (ΑΠΘ)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έγκριση Οικονομικού Αιτήματος (ΑΠΘ)
Από ποιους παρέχεται Τμ. Προϋπολογισμού-Απολογισμού
Σε ποιους παρέχεται Υπηρεσίες ΑΠΘ
Νομοθετικό πλαίσιο

ΠΔ 80/2016

4412/2016
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 10

Περιγραφή Υπηρεσίας

Υποβολή οικονομικού αιτήματος των υπηρεσιών του ΑΠΘ στο Τμήμα Προϋπολογισμού-Απολογισμού μέσω του Τμ. Πρωτοκόλλου, για έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και έγκριση από το Συλλογικό Όργανο του ΑΠΘ (Πρυτανικό Συμβούλιο ή Σύγκλητος).

Σχετική Νομοθεσία

Νόμος 4412/2016

Τρόπος διεκπεραίωσης

Υποβολή οικονομικού αιτήματος στο Τμ. Πρωτοκόλλου ΑΠΘ για το Τμήμα Προϋπολογισμού-Απολογισμού .

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά
1 Αίτημα Προμήθειας ή Παροχής Υπηρεσίας
2 Φωτοτυπία Πιστοποιητικού ποινικού μητρώου

του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας

3 Φωτοτυπία Φορολογικής Ενημερώτητας
4 Φωτοτυπία Ασφαλιστικής Ενημερώτητας
5 Νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει

ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας

6.1 Είτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

με τις αντίστοιχες προσφορές

6.2 Είτε τρεις προσφορές

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.