Έγκριση Πρόγραμματος Τουριστικής Προβολής Περιφερειών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έγκριση Πρόγραμματος Τουριστικής Προβολής Περιφερειών
Από ποιους παρέχεται Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού
Σε ποιους παρέχεται Περιφέρειες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4276 2014
Αρμόδια αρχή Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Διαφήμισης

Περιγραφή Υπηρεσίας

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΤ

Κατόπιν της αντικατάστασης του Άρθρου 30 του Ν.3498/2006 με το άρθρο 46 του Ν.4276/2014:

«Διαφημιστικά προγράμματα και γενικά ενέργειες, που αφορούν την τουριστική προβολή και διαφήμιση της χώρας ή περιοχών αυτής στο εσωτερικό και εξωτερικό τα οποία καταρτίζονται και υλοποιούνται από οποιονδήποτε φορέα του Δημοσίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γενικότερα του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως κάθε φορά αυτός προσδιορίζεται, ανεξάρτητα αν εκτελούνται με χρηματοδότηση από πόρους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς ή ίδιους πόρους του φορέα υλοποίησης τους, πρέπει να τελούν σε πλήρη εναρμόνιση προς τον γενικό σχεδιασμό των στόχων του προγράμματος τουριστικής προβολής της χώρας ή των περιοχών αυτής, που καταρτίζει το Υπουργείο Τουρισμού. 

Για την υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων και τη σύναψη σχετικών συμβάσεων που αφορούν σε προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Ε.Ο.Τ.».

Σχετική Νομοθεσία

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης Ν.3852/2010.[1]

Νόμος 4276 του 2014 Images/e/e6/12079 n4276.pdf

Εγκύκλιος Συμφωνης Γνώμης ΕΟΤ 514666/24.12.2014 Αρχείο:Egyklios symfonis gnomis eot.pdf

Επικαιροποιηση Εγκυκλίου ΕΟΤ 5788/20.5.2016 Αρχείο:Epikairopoihsh egykliou symfonis gnomis eot.pdf

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Δημιουργία Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Σχετική Νομοθεσία Διεύθυνση Τουρισμού 45 ημέρες
2 Εισήγηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή για Έγκριση Σχετική Νομοθεσία Διεύθυνση Τουρισμού 5 ημέρες
3 Παραλαβή από την Εκτελεστική Επιτροπή και Πρωτοκόλληση Σχετική Νομοθεσία Εκτελεστική Επιτροπή 1 ημέρα
4 Εισαγωγή ως Θέμα Ημερησίας Διάταξης Σχετική Νομοθεσία Εκτελεστική Επιτροπή 1 ημέρα
5 Ορισμός Συνεδρίασης και Πρόσκληση Μελών Σχετική Νομοθεσία Εκτελεστική Επιτροπή 2-10 ημέρες
6 Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής και Έγκριση Γνωμοδοτικού Χαρακτήρα Σχετική Νομοθεσία Εκτελεστική Επιτροπή 1 ημέρα
7 Έκδοση Απόφασης Σχετική Νομοθεσία Εκτελεστική Επιτροπή 2-4 ημέρες
8 Αποστολή της Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Περιφερειακό Συμβούλιο για Έγκριση Σχετική Νομοθεσία Εκτελεστική Επιτροπή 2 ημέρες
9 Παραλαβή από το Περιφερειακό Συμβούλιο και Πρωτοκόλληση Σχετική Νομοθεσία Περιφερειακό Συμβούλιο 1 ημέρα
10 Εισαγωγή ως Θέμα Ημερησίας Διάταξης Σχετική Νομοθεσία Περιφερειακό Συμβούλιο 1 ημέρα
11 Ορισμός Συνεδρίασης και Ανάρτηση της Πρόσκλησης Μελών Σχετική Νομοθεσία Περιφερειακό Συμβούλιο 2-15 ημέρες
12 Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου και Έγκριση Σχετική Νομοθεσία Περιφερειακό Συμβούλιο 1 ημέρα
13 Έκδοση Απόφασης Σχετική Νομοθεσία Περιφερειακό Συμβούλιο 2-4 ημέρες
14 Ανάρτηση στη Διαύγεια Σχετική Νομοθεσία Περιφερειακό Συμβούλιο αμελλητί
15 Διαβίβαση της Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου στη Διεύθυνση Τουρισμού Σχετική Νομοθεσία Περιφερειακό Συμβούλιο 1 ημέρα
16 Παραλαβή από τη Διεύθυνση Τουρισμού και Πρωτοκόλληση Σχετική Νομοθεσία Διεύθυνση Τουρισμού 1 ημέρα
17 Αποστολή της Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλιου στον ΕΟΤ για Σύμφωνη Γνώμη Σχετική Νομοθεσία Διεύθυνση Τουρισμού 1 ημέρα
18 Παραλαβή από τον ΕΟΤ και Πρωτοκόλληση Σχετική Νομοθεσία ΕΟΤ 1 ημέρα
19 Παροχή Σύμφωνης Γνώμης ΕΟΤ Σχετική Νομοθεσία ΕΟΤ 3-7 ημέρες
20 Αποστολή Παροχής Σύμφωνης Γνώμης ΕΟΤ για το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Σχετική Νομοθεσία ΕΟΤ 1 ημέρα
21 Παραλαβή Παροχής Σύμφωνης Γνώμης ΕΟΤ για το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής και Πρωτοκόλληση Σχετική Νομοθεσία Διεύθυνση Τουρισμού 1 ημέρα

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Εκτελεστική Επιτροπή

Περιφερειακό Συμβούλιο

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού