Έγκριση Σφαγής και Κρεοσκοπίας Οπληφόρων Ζώων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έγκριση Σφαγής και Κρεοσκοπίας Οπληφόρων Ζώων
Από ποιους παρέχεται ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Σε ποιους παρέχεται Κτηνοτρόφους
Νομοθετικό πλαίσιο ΝΟΜΟΣ 4235/2014 ΦΕΚ Α΄32
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

 • Προστασία των ζώων κατά την σφαγή και /η την θανάτωσή τους
 • Εξέταση των ζώων πρό της σφαγής
 • Εξέταση των σφαγίων ζώων μετά την σφαγή

Σχετική Νομοθεσία

 1. Π.Δ. 79/2007 ΦΕΚ 95/Α' " Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ΚΑΝ (ΕΚ) υπ' αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ' αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.". [1]
 2. ΝΟΜΟΣ 4235/2014 ΦΕΚ Α΄32 "Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υ.Α.Α.Τ." [2]
 3. ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόϕιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασϕάλεια των Τροϕίμων (EFSA) και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασϕαλείας των τροϕίμων [3]
 4. ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων [4]
 5. ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 853/2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων στα τρόφιμα ζωικής πρεέλευσης [5]
 6. ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 854/2004 για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για τους επίσημους ελέγχους στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για την κατανάλωση απο τον ανθρωπο [6]
 7. ΚΑΝ (ΕΚ) αριθ. 882/2004 για την διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης πρός την νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και πρός τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων [7]
 8. Π.Δ.344/1997 ΦΕΚ Α 233 « Προστασία των ζώων κατά την μεταφορά σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/628/ΕΟΚ και 85/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου» [8]
 9. Π.Δ. 327/1996 ΦΕΚ Α 221 « Προστασία των ζώων κατά την σφαγή και /η την θανάτωσή τους , σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 93/119/ΕΟΚ  του Συμβουλίου ». [9]
 10. ΚΑΝ(ΕΚ) αριθ. 2075/2005 για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με τους επίσημους ελέγχους για ανίχνευση Trichinella στο κρέας [10]
 11. ΚΑΝ.( ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2009 " για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους"..[11]
 12. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 702/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 22ας Ιουλίου 2013 για τη λήψη μεταβατικών μέτρων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαπίστευση των επίσημων εργαστηρίων που πραγματοποιούν επίσημες δοκιμές ανίχνευσης Trichinella και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1162/2009 της Επιτροπής

Τρόπος διεκπεραίωσης

e-protocol

Έντυπο που χρησιμοποιείται

 • Π.Δ. 308/2000 ΦΕΚ 252 Α΄" Οροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ωρισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση πρός τις Οδηγίες 64/432/ΕΟΚ και 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου" [12]
 • ΟΔΗΓΙΑ 64/432/ΕΟΚ " περί των υγειονομικών προβλημάτων και των υγειονομικών μέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του βοείου και χοιρείου είδους και νωπών κρεάτων προελεύσεως τρίτων χωρών" [13]
 • ΟΔΗΓΙΑ 72/462/ΕΟΚ "περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών ". [14]

Αλλα χρήσιμα εντυπα

 • Σχεδιάγραμμα πρό της σφαγής εξέτασης .[15]
 • Ημερήσια παραγωγή ΖΥΠ στα Σφαγεία.[16]
 • Σημείο αναισθητοποίησης βοοειδών [17]
 • Βιβλίο σφαγών βοοειδών [18]
 • Ημερήσιο βιβλίο κατασχομένων υλικών εικού κινδύνου [19]
 • Διάγραμμα ροής αλυσίδας παραγωγής Ζωικού Λίπους και Ζωικών Πρωτεινών ( Μηρυκαστικών Χοίρων , Πουλερικών) [20]
 • Trichinella larva [21]

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

e-paravol-ηλεκτρονικό παράβολο

 • Τέλη υγειονομικών επιθεωρήσεων και επισήμων ελέγχων [22]
 • Κ.Υ.Α. 236996/2003 ΦΕΚ 727 Β "Τέλη κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π .Δ. 420/1993 (Α/179), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 85/73/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 96/43/ΕΚ του Συμβουλίου ". .[23]

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Πιστοποιητικό διακίνησης απο το τοπικό κτηνιατρικό τμήμα η γραφείο για την μεταφορά των βοοειδών στο σφαγείο η Αδεια διακίνησης μικρών ζώων οπως αναφέρονται στο Π.Δ. 308/2000. Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Απαγορεύεται η προσκόμιση ζώων για σφαγή εάν:
 • δεν φέρουν σήμανση(δηλαδή χωρίς ενώτια) και
 • δεν συνοδεύονται απο τα απαραίτητα κτηνιατρικά υγειονομικά πιστοποιητικά οπου και ανα προέρχονται
Υπεύθυνος σφαγείου Αυθημερόν
2 Μετά την άφιξη στο σφαγείο , η σφαγή των ζώων δεν επιτρέπεται να καθυστερεί αδικαιολόγητα. Εντούτοις , όταν απαιτείται για λόγους καλής μεταχείρισης, πρέπει να παρέχεται στα ζώα μια περίοδος ανάπαυσης πριν τη σφαγή . Υπεύθυνος σφαγείου Αυθημερόν
3
 • Η εξέταση των ζώων «  προ της σφαγής »  γίνεται κανονικά από τον υπεύθυνο κτηνίατρο, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας των.
 • Ρητά απαγορεύεται η σφαγή  ζώων που είναι ύποπτα η πάσχουν από μία από τις παρακάτω ασθένειες
Π.Δ. 327/1996 υπεύθυνος κτηνίατρος Αυθημερόν
4
 • Απαγορεύεται αυστηρά η κακοποίηση των ζώων.
Αυθημερόν
5 ΕΝΣΤΑΥΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

·  Για την προστασία των ζώων  κατά την παραμονή των ζώων στους στάβλους του σφαγείου, η μέριμνα  ( για την τροφοδοσία, διαφύλαξη και περιποίηση των ζώων ) ανήκει στην Διεύθυνση του σφαγείου , σε συνεννόηση και συνεργασία με τους ιδιοκτήτες.

 • Ζώα που έχουν εισαχθεί για σφαγή δεν επιτρέπεται να βγουν από το σφαγείο ζωντανά χωρίς την άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.
 • Τα ζώα πρέπει να ακινητοποιούνται με κατάλληλο τρόπο ώστε να μην υφίστανται κανένα περιττό πόνο , ταλαιπωρία , ταραχή , τραύμα η κάκωση.
 • Τα άτομα που ασχολούνται με την σφαγή των ζώων διαθέτουν την δέουσα επάρκεια και τις επαγγελματικές ικανότητες και γνώσεις όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ.  126/2000.
 • Την τάξη και την σειρά σφαγής ρυθμίζει η Διεύθυνση του σφαγείου βοηθούμενη από την Κτηνιατρική Υπηρεσία.
 • Η τάση και η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιούνται είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της νομοθεσίας.
 • Το σύστημα αναισθητοποίησης έχει οπτικό και ακουστικό σήμα και υπάρχουν ανταλλακτικά μέσα αναισθητοποίησης.
 • Μετά την αναισθητοποίηση , τα ζώα θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχουν ανακτήσει τις αισθήσεις τους πριν τη σφαγή.
 • Το χρονικό διάστημα μεταξύ αναισθητοποίησης και σφαγής :

v    για τα βοοειδή είναι μέχρι 60sec.

v    για τα μικρά μηρυκαστικά και τους χοίρους μέχρι 20 sec.

 • Ο υπεύθυνος του σφαγείου οφείλει  να τηρεί « βιβλίο συντήρησης» του εξοπλισμού της αναισθητοποίησης στο οποίο θα καταγράφονται οι πραγματοποιούμενες συντηρήσεις του εξοπλισμού και να τηρεί επίσης αρχείο με επιμέρους φακέλους  για κάθε άτομο που απασχολεί ( εκπαίδευση , κατάσταση υγείας κ.λ.π.

Η θανάτωση

 • των βοοειδών διενεργείται με το πιστόλι ευθανασίας,
 • των δε αιγοπροβάτων, αμνοεριφίων και χοίρων με τη μέθοδο της ηλεκτροπληξίας.
 • Π.Δ.344/1997
Αυθημερόν
6 Εφαρμογή μεθόδου της τεχνητής πέψης για την ανίχνευση προνυμφών Trichinella. στο κρέας των χοιρινών. ΚΑΝ(ΕΚ) αριθ. 2075/2005 Κρεοσκόπος Κτηνίατρος Αυθημερόν στο εργαστήριο του Σφαγείου
7

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΦΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΕΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

 • Μετά την σφαγή διενεργείται η εξέταση των σφαγίων από τον επίσημο κτηνίατρο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Προ της εξέτασης (κρεοσκόπησης) και σφράγισης απαγορεύεται αυστηρά η απομάκρυνση από την αίθουσα σφαγής με ευθύνη της υπηρεσίας του σφαγείου.
 • Στα σφάγια των βοοειδών, τα σπλάχνα της θωρακικής κοιλότητας ( πνεύμονες και καρδιά με άθικτο το περικάρδιο) και της κοιλιακής χώρας (συκώτι, σπλήνα, πάγκρεας ) ως και το κεφάλι, αναρτώνται σε άγκιστρα επί της ειδικής προς τούτο γραμμής. Οι νεφροί με άθικτο το περινεφρικό λίπος  βρίσκονται στη φυσική τους θέση. Σε κάθε σφάγιο βοοειδούς, στα ερυθρά σπλάχνα και την κεφαλή του, εμφυτεύεται με ειδικό πιστόλι, ο ίδιος αριθμός επί χάρτινης πινακίδας για την πλήρη ταυτοποίηση του σφαγίου.
 • Στα σφάγια χοίρων και μικρών μηρυκαστικών τα σπλάχνα του θώρακα                    ( πνεύμονες και καρδιά με άθικτο  περικάρδιο) μαζί με το συκώτι και τη σπλήνα ευρίσκονται εκτός των κοιλοτήτων του σφαγίου αλλά αναρτημένα έπ’ αυτού. Οι νεφροί παραμένουν στη φυσιολογική τους θέση, ενώ το κεφάλι συνδέεται φυσικά με το σώμα.
 • Απαγορεύεται η αφαίρεση και απομάκρυνση από το σφαγμένο ζώο οποιουδήποτε από τα ανωτέρω όργανα ή τμήματα αυτών, καθώς και κρέατος ή λίπους αδένων ή λεμφογαγγλίων πριν από το τέλος της κρεοσκόπησης.
 • Απαγορεύεται η διενέργεια στο σφάγιο τομών άσχετων προς την εκδορά και εξαγωγή των σπλάχνων, κυρίως δε τομών στα λεμφογάγγλια και σπλάχνα.
Κρεοσκόπος Κτηνίατρος Αυθημερόν
8 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΣΦΑΓΙΩΝ

1.“Σήμα καταλληλότητας”: H τοποθέτηση του οποίου καταδεικνύει ότι έχουν διενεργηθεί επίσημοι έλεγχοι .

 • Ο επίσημος κτηνίατρος υποχρεούται να επιβλέπει τη σήμανση καταλληλότητας και τα χρησιμοποιούμενα σήματα.
 • Ο επίσημος κτηνίατρος διασφαλίζει, ότι:

                  α) το σήμα καταλληλότητας επιτίθεται μόνον σε ζώα που έχουν υποβληθεί     σε επιθεώρηση πριν και μετά τη σφαγή, και

                  β) η σήμανση καταλληλότητας πραγματοποιείται στην εξωτερική επιφάνεια       του σφαγίου, με σφραγίδα μελάνης ή με πύρινη σφραγίδα, και κατά τέτοιον    τρόπο ώστε,.εάν τα σφάγια τεμαχιστούν σε ημιμόρια ή τεταρτημόρια ή εάν    τα ημιμόρια τεμαχιστούν σε τρία τεμάχια, κάθε τεμάχιο να φέρει σήμα   καταλληλότητας.

·        Το σήμα καταλληλότητας πρέπει να έχει σχήμα ωοειδές, και να φέρει τις ακόλουθες πληροφορίες:

                  α) το όνομα της χώρας, στην οποία.βρίσκεται η εγκατάσταση, είτε ολογράφως.με κεφαλαία είτε ως κωδικός με δύο γράμματα, σύμφωνα με το     σχετικό πρότυπο ISO (AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, PT,    SE και UK)

      β).τον αριθμό έγκρισης του σφαγείου ( S …. ).

      γ) όταν επιτίθεται σε σφαγείο εντός της Κοινότητας, το σήμα πρέπει να περιλαμβάνει τη συντομογραφία CE, EC, EF, EG, EK, EY, ES, EÜ, EK, EB ή WE.

2.«επισήμανση»: η τοποθέτηση ετικέτας σε τεμάχιο ή τεμάχια κρέατος χωριστά , η παροχή των ενδεδειγμένων γραπτών και ευδιάκριτων πληροφοριών στον καταναλωτή στο σημείο πώλησης,

 • Υποχρεωτικό Κοινοτικό Σύστημα Επισήμανσης.βοείου κρέατος

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΦΑΓΙΩΝ

 • Το υποχρεωτικό σύστημα επισήμανσης εξασφαλίζει τη σύνδεση μεταξύ, αφενός, της αναγνώρισης των σφάγιων, τεταρτημόριων ή τεμαχίων κρέατος και, αφετέρου, του μεμονωμένου ζώου ή, όταν αυτό αρκεί για τον έλεγχο της ακρίβειας των πληροφοριών που αναφέρονται στην ετικέτα, της οικείας ομάδας ζώων
 • Ο υπεύθυνος του σφαγείου  αναγράφει στην ετικέτα και τις ακόλουθες ενδείξεις:
 • το κράτος µέλος ή την τρίτη χώρα γέννησης του ζώου·
 • τα κράτη µέλη ή τις τρίτες χώρες όπου πραγματοποιήθηκε η πάχυνση·
 • Ωστόσο, όταν το βόειο κρέας προέρχεται από ζώα που έχουν γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί:

i) στο ίδιο κράτος µέλος, μπορεί να αναγράφεται η ένδειξη «Καταγωγή: (όνομα του κράτους µέλους)»

ii) στην ίδια τρίτη χώρα μπορεί να αναγράφεται η ένδειξη «Καταγωγή: (όνομα της τρίτης χώρας)».

Τον αριθμό αναγνώρισης του ζώου από το οποίο προέρχεται το βόειο κρέας ή τον αριθμό αναγνώρισης ομάδας ζώων από τα οποία προέρχεται το κρέας

 Τον αριθμό έγκρισης του σφαγείου στο οποίο εσφάγη το ζώο .

Για τα σφαζόμενα στην Ελλάδα θα αναγράφεται:

"ΧΩΡΑ ΣΦΑΓΗΣ: ΕΛΛΑΔΑ - ΑΡ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΦΑΓΕΙΟΥ..............«

 • Οι παραπάνω ενδείξεις θα αναγράφονται από τα σφαγεία στις ετικέτες που θα επιτίθενται στα σφάγια και στα συνοδευτικά έγγραφα των σφάγιων και θα συνοδεύουν τα σφάγια ή τα τμήματα αυτών σε όλα τα στάδια εμπορίας.
 • Οι ετικέτες θα είναι μεγέθους τουλάχιστο 5χ10 εκατοστών και θα τοποθετούνται 4 σε κάθε σφάγιο (1 σε κάθε τεταρτημόριο).
 • Στο σημείο πώλησης του βοείου κρέατος στον καταναλωτή πρέπει να υπάρχει ετικέτα με τις άνω πληροφορίες σε κάθε τεμάχιο κρέατος ή τεμάχια κρέατος χωριστά ή στο υλικό συσκευασίας τους.
 • Υποχρεωτική επισήμανση βοείου κρέατος τρίτων χωρών
 • Για το βόειο κρέας προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγεται στην Ελλάδα θα φέρει επισήμανση με την παρακάτω ένδειξη:

 "ΚΑΤΑΓΩΓΗ: ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ Ε.Κ.- ΧΩΡΑ ΣΦΑΓΗΣ................"

 • Στη χώρα σφαγής θα αναγράφεται το όνομα της τρίτης χώρας που έγινε σφαγή.
 • Απαγορεύεται να κυκλοφορεί ή να διατίθεται στην ελληνική αγορά βόειο κρέας  χωρίς τη σχετική ετικέτα όπως και να αναγράφεται ότι πρόκειται για κρέας ελληνικής εκτροφής ή να φέρει την ένδειξη ελληνικό κρέας χωρίς τη σχετική ετικέτα.
 • Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη ένδειξη η οποία στοχεύει στην παραπλάνηση του  καταναλωτή ως προς στην προέλευση του κρέατος.
 • Σφάγια ή τμήματα ή σπλάχνα που χαρακτηρίστηκαν από τον κρεοσκόπο κτηνίατρο ως ακατάλληλα προς διάθεση στην κατανάλωση, κατάσχονται και καταστρέφονται ή εφόσον δύναται να επεξεργαστούν βιομηχανικά, αποθηκεύονται  με μέριμνα της υπηρεσίας του σφαγείου. Εάν ο ιδιοκτήτης ασκήσει ένσταση κατά της εκθέσεως κατασχέσεως για τα ακατάλληλα σφάγια  ή τα τμήματα αυτού ,τούτα φυλάσσονται στον ειδικό προς τούτο θάλαμο των ψυγείων  , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αυθημερόν
9 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΦΑΓΙΩΝ
 • Μία άλλη εργασία που ακολουθεί είναι η ταξινόμηση των σφαγίων  από τους υπεύθυνους “ ταξινομητές “. Ένας τρόπος αποτύπωσης της ποιότητας του σφαγίου είναι η ταξινόμηση του  βάση:
 • της κατηγορίας του ζώου, A, B, C, D και Ε
 • της μυικής διάπλασης του σφαγίου  ( SEUROP )  και
 • το βαθμό πάχυνσης του και τη περιεκτικότητα σε λίπος  (.1,2,3,4  και 5 ).

Κρεοσκόπος Κτηνίατρος Αυθημερόν

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

 • Διεύθυνση Ανάπτυξης (Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού). Α.Δ. αριθμός 5 /2003 ( αριθμός Α2/895 ΦΕΚ 523 Β¨/ 5-5-2003) ' Δηλωτικά στοιχεία σφραγίδων που υποδηλώνουν την ποέλευση νωπών κρεάτων προερχομένων απο ζώα που σφάζονται στην Ελληνική Επικράτεια.Δηλωτικά στοιχεία που πιστοποιούν οτι τα νωπά κρέατα που εισάγονται στην χώρα μας είναι Χωρών της Ε.Ε. η Τ.Χ. και αλλες ρυθμίσεις". [24]

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

 • Σχολές κρέατος Αθηνών-Θεσσαλονίκης με την χορήγηση βεβαιώσεων
 • Π.Δ/γμα 126/ 2000 (ΦΕΚ .Α΄111 ) "Οροι και προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων Κρεοπωλών και Εκδοροσφαγέων..

Επικοινωνία

 • Γακίδης Ζώης - Τηλέφωνο: 2461049989 / Fax:2461049987/E-mail: z.gakidis@pdm.gov.gr