Έγκριση για κατ' Εξαίρεση Άδεια Οδήγησης Κρατικών Αυτοκινήτων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έγκριση για κατ' Εξαίρεση Άδεια Οδήγησης Κρατικών Αυτοκινήτων
Από ποιους παρέχεται Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Σε ποιους παρέχεται Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ν.Π.Ι.Δ.αυτών
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4250/14 Άρθρο 47
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση Όλες τις Εργάσιμες μέρες και ώρες
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Επιτρέπεται η Έγκριση για κατ' Εξαίρεση Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού των:

α) Κεντρικών Υπηρεσιών των Υπουργείων,

β) Ανεξάρτητων Αρχών,

γ) Αυτοτελών Δημόσιων Υπηρεσιών,

δ) Ενόπλων Δυνάμεων,

ε) Σωμάτων Ασφαλείας και Λιμενικού Σώματος,

στ) αποκεντρωμένων υπηρεσιών των Υπουργείων,

ζ) υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,

η) αποκεντρωμένων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα, καθώς και

θ) ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων,

σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο όταν δεν υπάρχουν, κωλύονται ή δεν επαρκούν οι διαθέσιμοι υπάλληλοι για την άσκηση του καθήκοντος αυτού, από μόνιμους ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους που έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης, ανεξάρτητα από την κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα στην οποία ανήκουν και εφόσον τούτο δεν αντίκειται στις οικείες διατάξεις που διέπουν τους οργανισμούς τους.

Σχετική Νομοθεσία

 1. Άρθρο 47 του ν.4250/14 (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014 Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 111 Α /7-5-14): Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.
 2. Υπ’ αριθ. 1261/9475/10-04-2014 εγκύκλιος του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ, «Οδηγίες για οδήγηση και την έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης Κρατικών αυτοκινήτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγών».
 3. ΚΥΑ 129/2534/20/10/2010 των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών περί «καθορισμού δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα κρατικά αυτοκίνητα».
 4. Υπ’ αριθ. 226/7007/30-3-2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ «Υποχρεώσεις των οδηγών κρατικών αυτοκινήτων».
 5. Υπ’ αριθ. 211/99  γνωμοδότηση του  Γ’ Τμήματος  του Ν.Σ. του Κράτους αναφορικά με την μεταβίβαση αρμοδιότητας του ελέγχου της κίνησης των αυτοκινήτων των υπηρεσιών και  Ν.Π.Δ.Δ. Νομαρχιακού επιπέδου καθώς επίσης και της έγκρισης μετακίνησης τους εκτός των ορίων του Νομού, κατά τις εργάσιμες ημέρες στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
 6. Άρθρα 94, 95, 96 και 97 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκαν με το ν.3542/2007
 7. 1 παρ.1Α στ.15 του ν.2647/1998 (237/Α΄) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
 8. Ν.Δ/μα 2396/1953 (ΦΕΚ 117Α) «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»

Τρόπος διεκπεραίωσης

Στο αίτημα που υποβάλλεται ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως, θα αιτιολογούνται επαρκώς οι ειδικοί λόγοι που επιβάλλουν την οδήγηση των αυτοκινήτων από άλλον, εκτός του υπευθύνου οδηγού και θα αναφέρονται:

 • το ονοματεπώνυμο του προτεινόμενου υπαλλήλου,
 • το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η έγκριση με μέγιστη διάρκεια τα δύο (2) έτη,
 • ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος που θα οδηγεί ο προτεινόμενος υπάλληλος,
 • η κατηγορία του οχήματος (επιβατικό – θα αναφέρονται τα κυβικά του οχήματος -, λεωφορείο, φορτηγό - θα αναφέρεται το συνολικό βάρος σε χιλιόγραμμα -, δίκυκλο κ.λ.π.).

Συνημμένα θα αποστέλλονται: ευκρινή

 • φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων,
 • έγκριση εξαίρεσης από την απόσυρση σε περίπτωση που το όχημα είναι επιβατικό άνω των 1.400 κ.ε., καθώς και
 • ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης του προτεινόμενου οδηγού με εμφανή την ημερομηνία λήξης της.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Δεν απαιτείται ειδικό έντυπο αίτησης, ούτε παράβολα και δεν υπάρχει κάποιο άλλο κόστος για την υπηρεσία που υποβάλλει το αίτημα

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης (διπλώματος) Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Έγκριση εξαίρεσης από την απόσυρση (για επιβατικά άνω των 1.400 κ.ε.) Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου οδηγού ότι δέχεται να οδηγεί το/α συγκεκριμένο/α όχημα/τα Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας
1 Υποβολή αίτησης με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών
2 Πρωτοκόλληση και χρέωση του φακέλου στον αρμόδιο υπάλληλο
3 Έλεγχος δικαιολογητικών
4 Επικοινωνία με την υπηρεσία που υπέβαλλε την αίτηση (σε περίπτωση που κρίνεται ότι απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά).
5 Έκδοση απόφασης Γ.Γ.της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αν ο φάκελος είναι πλήρης και υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση που επιβάλλει την οδήγηση από άλλον εκτός του υπεύθυνου οδηγού.
6 Υπογραφή της απόφασης από τον προϊστάμενο
7 Ανάρτηση της απόφασης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ
8 Αποστολή της απόφασης ή ενημερωτικού εγγράφου για τους λόγους της μη έγκρισης του αιτήματος