Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου σε επιμορφωτικό σεμινάριο

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου σε επιμορφωτικό σεμινάριο
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Έγκριση αίτησης υπαλλήλου Ο.Τ.Α. για τη συμμετοχή του σε επιμορφωτικό σεμινάριο ιδιωτικού φορέα (εκτός Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

Σχετική Νομοθεσία

Άρθρο 58 παρ.15 του Ν.3852/2010, Ν.4412/2016.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση υπαλλήλου Ενδιαφερόμενος υπαλληλος
2 Πρόταση ανάληψης δαπάνης Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Δήμαρχος
3 Απόφαση Ο.Ε. Δ.Σ. της Ο.Ε.
4 Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών
5 Προσφορά από Ιδιωτικό φορέα Ενδιαφερόμενος φορέας
6 Απόφαση Δημάρχου ανάθεσης Δήμαρχος
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Αίτηση ενδιαφερόμενου υπαλλήλου Υπάλληλος του τμήματος Π.Λ.Π. & Α. 1 λεπτό
2 Πρωτογενές αίτημα της Υπηρεσίας που ανήκει
3 Καταχώρηση αιτήματος στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
4 Έκδοση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης
5 Έγκριση της Π.Α.Υ. από την Ο.Ε.
6 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
7 Προσφορά
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.