Έγκριση σχολικών εκδρομών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έγκριση σχολικών εκδρομών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Σχολεία
Νομοθετικό πλαίσιο Εγκύκλιος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 3 ημέρες
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό να πραγματοποιούνται για τους μαθητές των σχολείων Α΄/ & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης σχολικοί περίπατοι, ημερήσιες εκπαιδευτικές εκδρομές, πολυήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές (εσωτερικού και εξωτερικού), εκπαιδευτικές και διδακτικές επισκέψεις και επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι δυνατό να πραγματοποιούνται μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εσωτερικό και εξωτερικό, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών, αδελφοποιήσεων και δραστηριοτήτων διεθνούς εμβέλειας.

Σχετική Νομοθεσία

Aριθμ. 129287/Γ2/10.11.2011 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Τρόπος διεκπεραίωσης

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

1.1. Προϋποθέσεις μετακινήσεων

1.     Για κάθε εκδρομή μετακίνηση μαθητών απαιτείται απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων Καθηγητών της σχολικής μονάδας που πραγματοποιεί τη μετακίνηση με αιτιολόγηση για την επιλογή του σκοπού και του τόπου προορισμού, η οποία λαμβάνεται είκοσι πέντε (25) ημέρες πριν από την πραγματοποίηση των πολυήμερων εκδρομών και δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την πραγματοποίηση των ημερήσιων εκδρομών. Με την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων Καθηγητών ορίζονται απαραιτήτως: i. Ο αρχηγός της εκδρομής-μετακίνησης και ο αναπληρωτής του που πρέπει να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί. ii. Οι συνοδοί καθηγητές και οι αναπληρωτές τους, που είναι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πλην των αναπληρωτών καθηγητών με μειωμένο ωράριο και των ωρομισθίων, και σε αναλογία ένας εκπαιδευτικός ανά τριάντα (30) μαθητές για μετακινήσεις στο εσωτερικό και ένας (1) εκπαιδευτικός ανά είκοσι (20) μαθητές για μετακινήσεις στο εξωτερικό, σε κάθε περίπτωση εκτός του αρχηγού. Ο αρχηγός της εκδρομής-μετακίνησης, καθώς και οι συνοδοί καθηγητές, θα πρέπει να ανήκουν στο Σύλλογο των Διδασκόντων Καθηγητών του σχολείου που πραγματοποιεί την εκδρομή, ενώ προηγούνται οι διδάσκοντες στην αντίστοιχη τάξη. Στην περίπτωση μετακινήσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων, οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στη μετακίνηση πρέπει να είναι οπωσδήποτε μέλη της παιδαγωγικής ομάδας. iii. Η ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής. iv. Ο τόπος όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή. v. Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής, το οποίο πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα, για να επιτυγχάνεται τόσο ο σκοπός της, που είναι εκπαιδευτικός και μορφωτικός, όσο και η ασφαλής μετακίνηση των μαθητών. Στο αναλυτικό πρόγραμμα θα πρέπει να αναγράφονται οι ακριβείς ώρες αναχώρησης από το σχολείο και άφιξης στον προορισμό, τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη μετακίνηση, οι αριθμοί πτήσεων για αεροπορικές μετακινήσεις, τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια για θαλάσσιες μετακινήσεις κ.ο.κ., όπως, επίσης, και το ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και μετακινήσεων στον τόπο προορισμού, ξεχωριστά για κάθε ημέρα. vi. Στις περιπτώσεις μετακινήσεων στο πλαίσιο των καινοτόμων προγραμμάτων Σχολικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών ανταλλαγών και αδελφοποιήσεων (άρθρα 3 και 5 της αριθμ. 129287/Γ2/10.11.2011 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων), εφόσον οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εγκεκριμένων προγραμμάτων, στο πρακτικό αναγράφεται απαραιτήτως η απόφαση έγκρισης του προγράμματος.

2.      Για την περίπτωση των εκπαιδευτικών εκδρομών (άρθρο 2 της αριθμ. 129287/Γ2/10.11.2011 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων) απαιτείται η συμμετοχή στην εκδρομή του 70% του αριθμού των μαθητών της τάξης ή του σχολείου. Ειδικά για τις πολυήμερες εκδρομές των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Σχολών απαιτείται η συμμετοχή του 70% των μαθητών της τάξης ή της ειδικότητας. Σχολεία με μικρό αριθμό μαθητών είναι δυνατό να πραγματοποιούν πολυήμερες εκδρομές μετά από σύμπραξη-συνεργασία με άλλα σχολεία και με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  Για τις επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων (άρθρο 7 της αριθμ. 129287/Γ2/10.11.2011 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων) απαιτείται η συμμετοχή του 1/2 των μαθητών της τάξης.

3.      Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο ο γονέας/κηδεμόνας να καταθέτει στο Διευθυντή του σχολείου αυτοπροσώπως ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση, με την οποία συναινεί για τη συμμετοχή του παιδιού του στη σχεδιαζόμενη εκδρομή-μετακίνηση.

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

2.1. Αρμόδιο εγκριτικό όργανο

Οι εκδρομές-μετακινήσεις στο εσωτερικό ή εξωτερικό εγκρίνονται από τον αρμόδιο χωρικό Αντιπεριφερειάρχη, μετά από έλεγχο και αντίστοιχη εισήγηση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2.2. Προϋποθέσεις έγκρισης

Για να χορηγηθεί η έγκριση της εκδρομής-μετακίνησης πρέπει να πληρούνται όλες οι κατά περίπτωση προαναφερόμενες προϋποθέσεις και να υποβληθούν έγκαιρα στα αρμόδια εγκριτικά όργανα τα εξής:

Ø       Ακριβές αντίγραφο της απόφασης του Συλλόγου των Διδασκόντων Καθηγητών, σύμφωνα με το άρθρο 8 της αριθμ. 129287/Γ2/10.11.2011 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Ø       Βεβαίωση του Διευθυντή του Σχολείου ότι καλύπτεται ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετοχής των μαθητών, βάσει των υπεύθυνων δηλώσεων των γονέων/κηδεμόνων τους. Ο Διευθυντής του σχολείου βεβαιώνει, επίσης, ότι έχουν κατατεθεί και τηρούνται στο αρχείο του σχολείου οι ενυπόγραφες δηλώσεις των γονέων/κηδεμόνων όλων των μαθητών που συμμετέχουν στην εκδρομή-μετακίνηση ή των ίδιων, αν είναι ενήλικοι.

Ø       Ειδικά για τις επισκέψεις του άρθρου 7 της αριθμ. 129287/Γ2/10.11.2011 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων απαιτούνται ακόμα:

α) Ηλεκτρονική αίτηση του σχολείου στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων,

β) Πρόσκληση του Προέδρου του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων,

γ) Ετήσια έγκριση του προγράμματος των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και της μετακίνησης των σχολείων από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ø       Εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι εξαιτίας των οποίων καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίηση της εκδρομής-μετακίνησης στην ημερομηνία που είχε αρχικά αποφασιστεί, είναι δυνατή η πραγματοποίησή της σε άλλη ημερομηνία με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων Καθηγητών και σε συνεννόηση με το τουριστικό γραφείο, με βάση τις αντικειμενικές δυνατότητες, αλλά εντός των προβλεπόμενων από την αριθμ. 129287/Γ2/10.11.2011 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων χρονικών περιόδων. Επίσης, είναι δυνατή η αλλαγή των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και μαθητών, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις όσον αφορά στον αριθμό των συμμετεχόντων μαθητών και των συνοδών εκπαιδευτικών. Σε κάθε περίπτωση ενημερώνεται εγγράφως η αρμόδια για την έγκριση της εκδρομής αρχή.

2.3. Χρονικές προθεσμίες

Τα δικαιολογητικά προς έγκριση των εκδρομών-μετακινήσεων υποβάλλονται ιεραρχικά στον οικείο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες για τις πολυήμερες εκδρομές και δεκατρείς (13) μέρες για τις μονοήμερες πριν την αναχώρηση των εκδρομέων-μετακινούμενων.

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσει, τη νομιμότητα της εκδρομής-μετακίνησης, συντάσσει σχετική εισήγηση, την οποία κοινοποιεί στον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εν συνεχεία τη διαβιβάζει, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 10 της αριθμ. 129287/Γ2/10.11.2011 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στον αρμόδιο χωρικό Αντιπεριφερειάρχη.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Πρωτοκόλληση εισήγησης από Δ/ντή Α'θμιας ή Β'θμιας Δ/νσης Εκπαίδευσης Αριθμ. 129287/Γ2/10.11.2011 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
2 Έλεγχος επισυναπτόμενων στην εισήγηση δικαιολογητικών Αριθμ. 129287/Γ2/10.11.2011 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Αρμόδιος υπάλληλος
3 Έκδοση απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης Αριθμ. 129287/Γ2/10.11.2011 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
4 Υπογραφή απόφασης Αριθμ. 129287/Γ2/10.11.2011 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Προϊστάμενος Δ/νσης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης 1 ημέρα
5 Αποστολή υπογεγραμμένης απόφασης στην αρμόδια Δ/νση Εκπαίδευσης Αριθμ. 129287/Γ2/10.11.2011 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
6

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς