Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας Δεύτερης Γενιάς

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας Δεύτερης Γενιάς
Από ποιους παρέχεται Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4251/2014
Κόστος σε ευρώ 300

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σε ενήλικες πολίτες τρίτων χωρών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έξι τάξεις ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους και διαμένουν νόμιμα στη χώρα χορηγείται, εφόσον προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, άδεια διαμονής πενταετούς διάρκειας η οποία παρέχει στον κάτοχό της τα δικαιώματα του άρθρου 97 του Ν.4251/2014

Σχετική Νομοθεσία

  • ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄ 80)
  • ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α ́ 76)
  • ΚΥΑ 53821/2014 (ΦΕΚ Β΄2962)

Τρόπος διεκπεραίωσης

  • Ο πολίτης τρίτης χώρας που έχει τις προυποθέσεις( γέννηση στην Ελλάδα ή επιτυχής ολοκληρώση έξι τάξεις ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους) υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  • Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση της άδειας διαμονής για δεύτερη γενιά γίνεται στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη τρίτης χώρας είτε με εκπροσώπησή του από πληρεξούσιο δικηγόρο, είτε με εξουσιοδότηση από άτομο έως 2ου βαθμού συγγένειας.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 300 Ευρώ για άδεια δεύτερης γενιάς το οποίο προμηθεύεται είτε από το ΚΕΠ είτε εκτυπώνεται από την εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000 Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Ακριβές φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας διαμονής Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Αποδεικτικό είσπραξης του ηλεκτρονικού παραβόλου για δεύτερη γενιά ύψους 300 Ευρώ Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Αντίγραφο βιβλιαρίου του οικείου ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης με τις καλύψεις της ΚΥΑ 53821/2014 Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Αποδεικτικά επιτυχούς ολοκλήρωσης έξι τουλάχιστον ετών, σε ελληνικά σχολεία Πρωτοβάθμιας ή / και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή ληξιαρχική πράξη γέννησης από ελληνικό ληξιαρχείο. Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Συγκέντρωση και κατάθεση δικαιολογητικών Ενδιαφερόμενος
2 Παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών Τμήμα Αδειών Διαμονής
3 Εφόσον τα δικαιολογητικά:

α) είναι πλήρη

Χορήγηση βεβαίωσης κατάθεσης (αποτελεί προσωρινή άδεια διαμονής διάρκειας 1 έτους έως ότου εξεταστεί η αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής) Τμήμα Αδειών Διαμονής
β) είναι ελλιπή Χορήγηση βεβαίωσης παραλαβής του αιτήματος και το αίτημα απορρίπτεται. Τμήμα Αδειών Διαμονής
4 Έλεγχος αίτησης Τμήμα Αδειών Διαμονής
α) έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας Δημόσια Ασφαλιστικά ταμεία, Ιδιωτικες ασφαλιστικές εταιρίες
β) έλεγχος αφιξαναχωρήσεων και ύπαρξη λόγων δημόσιας τάξης Ελληνική Αστυνομία
γ) έλεγχος βεβαιώσεων φοίτησης, ληξιαρχικής πράξης γέννησης Σχολεία, Ληξιαρχεία
5 Οι έλεγχοι είναι σωστοί Χορήγηση άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς με επικόλληση ειδικού αυτοκόλλητου εντύπου στο διαβατήριο και παραλαβή της απόφασης χορήγησης Τμήμα Αδειών Διαμονής
6 Οι έλεγχοι δεν είναι σωστοί Απορρίπτεται η αίτηση χορήγησης αδείας και οπολίτης τρίτης χώρας θα πρέπει να αποχωρήση από την χώρα μέσα σε 30 μέρες από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης Τμήμα Αδειών Διαμονής

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Ελληνική Αστυνομία, Ασφαλιστικά ταμεία, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια σχολεία, Ληξιαρχεία