Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας Εξαιρετικοί Λόγοι (Ενήλικες)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας Εξαιρετικοί Λόγοι (Ενήλικες)
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 300

Περιγραφή Υπηρεσίας

Έκδοση άδειας διαμονής σε ενήλικες πολίτες τρίτων χωρών που στο παρελθόν είχαν τουλάχιστον μία οριστική άδεια διαμονής, η οποία έχει εκδοθεί κατά τη δεκαετία που προηγήθηκε και έχει λήξει, χωρίς να υφίσταται δυνατότητα ανανέωσής της στην ίδια ή σε άλλη κατηγορία αδειών. Εφόσον προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά χορηγείται άδεια διαμονής διετούς διάρκειας.

Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

    • Ο/η ενήλικας -η πολίτης τρίτης χώρας που έχει τις εκ του νόμου οριζόμενες προϋποθέσεις (μία τουλάχιστον οριστική άδεια διαμονής κατά την τελευταία δεκαετία και έγγραφα που να αποδεικνύουν τη διατήρηση δεσμών με τη χώρα για κάθε έτος από τη λήξη της τελευταίας άδειας διαμονής) υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που ο/η αιτούντας -ουσα συμπληρώνει 5 έτη νόμιμης διαμονής, κατά την τελευταία δεκαετία, δεν απαιτείται η προσκόμιση επιπρόσθετων εγγράφων που να αποδεικνύουν τους δεσμούς με τη χώρα, οφείλει, όμως, να τεκμηριώσει ότι δεν έχει διακόψει τη διαμονή του στη χώρα, για συνεχές διάστημα που υπερβαίνει τα δύο έτη.
    • Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση της άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους διενεργείται στην Υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη τρίτης χώρας είτε με εκπροσώπησή του από πληρεξούσιο δικηγόρο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (Κωδικός Παραβόλου 2403) http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000 Κατάθεση από τον/την Αιτούντα -ούσα
2 Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας Κατάθεση από τον/την Αιτούντα -ούσα
3 Αποδεικτικό είσπραξης του ηλεκτρονικού παραβόλου για εξαιρετικούς λόγους ύψους 300 Ευρώ Κατάθεση από τον/την Αιτούντα -ούσα
4 Αντίγραφο βιβλιαρίου του οικείου ασφαλιστικού φορέα εν ισχύ ή Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ικανότητας ή Αποδεικτικά εξαγοράς των απαραίτητων εκ του νόμου ημερών ασφάλισης. Κατάθεση από τον/την Αιτούντα -ούσα
5 Ακριβές φωτοαντίγραφο της προηγούμενης (-ων) άδειας (-ων) διαμονής Κατάθεση από τον/την Αιτούντα -ούσα
6 Έγγραφα που αποδεικνύουν τη διατήρηση δεσμών με τη χώρα για κάθε έτος από τη λήξη της τελευταίας άδειας

ή

Έγγραφα που αποδεικνύουν τη μη διακοπή της συνεχούς διαμονής στη χώρα για διάστημα μεγαλύτερο από δύο έτη (εφόσον ο/η αιτών - ούσα συμπληρώνει 5 έτη νόμιμης διαμονής κατά την τελευταία δεκαετία)

Κατάθεση από τον/την Αιτούντα -ούσα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Συγκέντρωση και κατάθεση δικαιολογητικών Υπήκοος Τρίτης Χώρας
2 Παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
3 Εφόσον τα δικαιολογητικά

α) είναι πλήρη

Χορήγηση βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης (αποτελεί προσωρινή άδεια διαμονής διάρκειας 1 έτους έως ότου εξεταστεί η αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής). Σε περίπτωση που μέχρι τότε δεν έχει εκδοθεί απόφαση, η βεβαίωση ανανεώνεται. Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
β) δεν είναι πλήρη, αλλά πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για τη χορήγηση Βεβαίωσης Κατάθεσης Τύπου Α΄ α) Χορήγηση βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης (αποτελεί προσωρινή άδεια διαμονής διάρκειας 1 έτους έως ότου εξεταστεί η αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής). Σε περίπτωση που μέχρι τότε δεν έχει εκδοθεί απόφαση, η βεβαίωση ανανεώνεται και

β)Χορήγηση εντύπου προσκόμισης ελλειπόντων δικαιολογητικών

Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
γ) δεν είναι πλήρη Τερματισμός της διαδικασίας
4 Έλεγχος συνδρομής προϋποθέσεων Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
α) έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας Δημόσιοι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
β) έλεγχος αφιξοαναχωρήσεων προς και από τη χώρα Ελληνική Αστυνομία
γ) έλεγχος ύπαρξης λόγων δημόσιας τάξης Ελληνική Αστυνομία, Αρμόδιες Εισαγγελίες
δ) έλεγχος εγγράφων που αποδεικνύουν τη διατήρηση δεσμών με τη χώρα για κάθε έτος από τη λήξη της τελευταίας άδειας διαμονής (στην περίπτωση που δεν συμπληρώνονται 5 έτη νόμιμης διαμονής κατά την τελευταία δεκαετία) Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
ε) έλεγχος μη διακοπής της συνεχούς διαμονής στη χώρα για διάστημα που υπερβαίνει από δύο έτη (στην περίπτωση που συμπληρώνονται 5 έτη νόμιμης διαμονής κατά την τελευταία δεκαετία) Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
5 Από τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώνεται η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας διαμονής α) Χορήγηση άδειας διαμονής εξαιρετικών λόγων,

β) επικόλληση ειδικού αυτοκόλλητου εντύπου (βινιέτα) στο διαβατήριο του υπηκόου τρίτης χώρας και

γ) παραλαβή της απόφασης χορήγησης

Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
6 Από τον διενεργηθέντα έλεγχο δεν διαπιστώνεται η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας διαμονής Απόρριψη της αίτησης χορήγησης αδείας. Ο πολίτης τρίτης χώρας θα πρέπει να προβεί σε οικειοθελή αποχώρηση από την χώρα μέσα σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από την επίδοση της σχετικής απορριπτικής απόφασης Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Δημόσιοι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί (Ι.Κ.Α. - Ο.Γ.Α.), Ελληνική Αστυνομία, Εισαγγελίες, Ληξιαρχεία