Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας - Εξαρτημένη Εργασία Κατόπιν Μετάκλησης

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας - Εξαρτημένη Εργασία Κατόπιν Μετάκλησης
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες Τρίτων Χωρών
Νομοθετικό πλαίσιο Ν.4251/2014
Κόστος σε ευρώ 300€ + 16 €
Αρμόδια αρχή

Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης / Τμήματα Αδειών Διαμονής

Περιγραφή Υπηρεσίας

Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης - Εξαρτημένη Εργασία Κατόπιν Μετάκλησης σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.4251/2014.

Σχετική Νομοθεσία

Ο Νέος Μεταναστευτικός Νόμος (4251/2014)

  • ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄ 80)[1]
  • Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 30825/4.6.2014 Κ.Υ.Α.

Τρόπος διεκπεραίωσης

  • Ο κάθε πολίτης τρίτης χώρας, μετά την είσοδο του στη χώρα και πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου, υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  • Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία κατόπιν μετάκλησης γίνεται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη τρίτης χώρας είτε με εκπροσώπησή του από πληρεξούσιο δικηγόρο.
  • Στους ενδιαφερόμενους πολίτες τρίτης χώρας χορηγείται αρχική άδεια διαμονής διάρκειας δύο (2) ετών .

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις τράπεζες ή τα ΕΛΤΑ και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht παράβολο αξίας 300 € και τέλος κόστους αυτοτελούς εγγράφου 16 € με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου
  • Η κατάθεση του αποδεικτικού είσπραξης που αποδεικνύει ότι το αναγραφόμενο ποσό έχει καταβληθεί, προσκομίζεται στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και κατατίθεται μαζί με την αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά. Το παράβολο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να καταβληθεί σε στάδιο μεταγενέστερο της υποβολής της αίτησης.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Θεώρηση εισόδου Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Παράβολο ύψους 300 € με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4251/2014 Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Σύμβαση εργασίας Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000 Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Τέλος κόστους αυτοτελούς εγγράφου 16 € με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου - κωδικός 4762 Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Συγκέντρωση και κατάθεση δικαιολογητικών Ενδιαφερόμενος
2 Παραλαβή δικαιολογητικών και έλεγχος δικαιολογητικών Υπάλληλος Τμήματος Αδειών Διαμονής
3 Εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι πλήρη γίνεται ηλεκτρονική πρωτοκόλληση της αίτησης. Στις περιπτώσεις που κατατίθενται αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά που δεν συμπεριλαμβάνονται στα ανωτέρω, θα χορηγείται (απλή) βεβαίωση παραλαβής του αιτήματος. Υπάλληλος Τμήματος Αδειών Διαμονής
4 Η αίτηση εξετάζεται και ταξινομείται σε διαδικασία καταχώρισης. Μέσω πληροφοριακού συστήματος Υπάλληλος Τμήματος Αδειών Διαμονής Άμεσα
5 Χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης αίτησης τύπου Α, έγγραφο πιστοποίησης προσωρινής νόμιμης διαμονής, η διάρκεια της οποίας είναι ετήσια. Ο κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης διαμένει νομίμως στη χώρα, για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Στην περίπτωση που ελλείπει η βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος, η ίδια βεβαίωση κατάθεση αίτησης χορηγείται και οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν το ελλείπον δικαιολογητικό εντός έξι μηνών από την υποβολή της αίτησης (άρθρο 8). Υπάλληλος Τμήματος Αδειών Διαμονής Άμεσα
6 Λήψη βιομετρικών Μετά τη δέσμευση του τέλους, καθώς και την εκτέλεση των λοιπών διαδικασιών που αφορούν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης, συμπεριλαμβανομένης της εκτύπωσης της βεβαίωσης κατάθεσης (ή αίτησης με ελλείποντα δικαιολογητικά), ακολουθεί η διαδικασία λήψης βιομετρικών δεδομένων του αιτούντος. Εξουσιοδοτημένος Υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής
7 Εάν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή και δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, η αίτηση του ενδιαφερομένου απορρίπτεται Ελλιπή δικαιολογητικά οδηγούν σε απόρριψη αιτήματος. Όταν εκδίδεται απορριπτική απόφαση, η βεβαίωση κατάθεσης αίτησης παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει (άρθρο 8). Υπάλληλος Τμήματος Αδειών Διαμονής Άμεσα όταν ο ενδιαφερόμενος παρίσταται αυτοπροσώπως.

Όταν η υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται μέσω πληρεξούσιου τότε επιδίδεται στον πληρεξούσιο έγγραφο με την πρόσκληση για τη λήψη βιομετρικών εντός καθορισμένης ημερομηνίας.

8 Ζητείται άμεσα η γνώμη του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για το αν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας στο πρόσωπο του αιτούντος. Γραπτή αλληλογραφία (καταχωρείται ηλεκτρονικά). Εφόσον συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας, η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής. Η συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας που ανακύπτουν μετά τη χορήγηση της άδειας διαμονής συνιστούν λόγο ανάκλησής της. Ως κριτήρια για τη συνδρομή των λόγων και δημόσιας τάξης και ασφάλειας, συνεκτιμώνται i) η έκδοση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για κακούργημα ή πλημμέλημα σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, ii) η εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων, η οποία παύει αυτοδικαίως να ισχύει με την χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, iii) άλλοι λόγοι δημόσιας τάξης, οι οποίοι θα πρέπει να μνημονεύονται ειδικώς και αιτιολογημένα στη σχετική απόφαση. v) ιδιαιτέρως εξαιρετικoί λόγοι, ειδικώς αιτιολογημένοι, που αφορούν σε ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας (Άρθρο 6). Υπάλληλος Τμήματος Αδειών Διαμονής
9 Έκδοση απόφασης άδειας διαμονής Όταν η εξέταση των στοιχείων της υπόθεσης οδηγεί σε χορήγηση της αιτούμενης άδειας διαμονής, τότε εκδίδεται απόφαση άδειας διαμονής διάρκειας δύο ετών και εκτυπώνεται το αυτοτελές έγγραφο (κάρτα). Εξουσιοδοτημένος Υπάλληλος και εκτυπωτικός φορέας.
10 Επίδοση άδειας διαμονής Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, επόμενο και τελικό στάδιο είναι η επίδοση της άδειας διαμονής με τη μορφή αυτελούς εγγράφου στον κάτοχό της. Υπάλληλος Τμήματος Αδειών Διαμονής

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Ασφαλιστικά Ταμεία, ΕΛ.ΑΣ

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.