Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας - Οικογενειακή Επανένωση

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
'Εκδοση Άδειας Διαμονής πολίτη τρίτης χώρας (ΠΤΧ) για οικογενειακή επανένωση - Αρχική Χορήγηση
Έκδοση Άδειας Διαμονής Πολίτη Τρίτης Χώρας - Οικογενειακή Επανένωση
Από ποιους παρέχεται Αποκεντρωμένη Διοίκηση / Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης / Τμήματα Αδειών Διαμονής
Σε ποιους παρέχεται Αλλοδαπούς Πολίτες Τρίτων Χωρών
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4251/2014

Περιγραφή Υπηρεσίας

 • Πολίτης τρίτης χώρας είναι το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 20 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Οικογενειακή επανένωση: Η είσοδος και η διαμονή στη χώρα των μελών της οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα, προκειμένου να διατηρηθεί η ενότητα της οικογένειάς του, ασχέτως εάν οι οικογενειακοί δεσμοί δημιουργήθηκαν πριν ή μετά από την είσοδό του στη χώρα.
 • Συντηρών: Ο πολίτης τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα και υποβάλλει αίτηση οικογενειακής επανένωσης, προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος και η διαμονή στα μέλη της οικογένειάς του στην Ελλάδα.
 • Ως μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας που εισέρχονται στη Χώρα, στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης, νοούνται: α) Οι σύζυγοι, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και τα κάτω των 18 ετών άγαμα, κοινά τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν υιοθετηθεί. β) Τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, συμπεριλαμβανομένων των τέκνων που έχουν υιοθετηθεί, εφόσον του έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας.

Σχετική Νομοθεσία

Ο Νέος Μεταναστευτικός Νόμος (4251/2014)

 • ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄ 80)
 • Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 30825/4.6.2014
 • ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α ́ 76)
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ.28 για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4332/2015

Τρόπος διεκπεραίωσης

 • Το κάθε μέλος της οικογένειας, μετά την είσοδο του στη χώρα και πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου, υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 • Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση γίνεται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος ή στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη τρίτης χώρας είτε με εκπροσώπησή του από πληρεξούσιο δικηγόρο, είτε από συζύγους.
 • Στα μέλη της οικογένειας χορηγείται αρχική άδεια διαμονής με ημερομηνία λήξεως αυτήν της άδειας διαμονής του συντηρούντος.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

 • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht
 • Η κατάθεση του αποδεικτικού είσπραξης που αποδεικνύει ότι το αναγραφόμενο ποσό έχει καταβληθεί, προσκομίζεται στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και κατατίθεται μαζί με την αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά. Το παράβολο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να καταβληθεί σε στάδιο μεταγενέστερο της υποβολής της αίτησης.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας με την προβλεπόμενη ισχύουσα θεώρηση εισόδου Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4251/2014, όπου απαιτείται Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, όπου αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή τους κατάσταση Συμπληρώνεται από τον Αιτούντα
5 Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων του συντηρούντος Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων του συντηρούντος: επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της φορολογικής δήλωσης, εφόσον είχε υποβληθεί φορολογική δήλωση το προηγούμενο έτος ή επικυρωμένο αντίγραφο υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης, εάν κατά το έτος υποβολής της αίτησης ανανέωσης της άδειας διαμονής υπεβλήθη για πρώτη φορά φορολογική δήλωση. Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000 Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 Ακριβές φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Συγκέντρωση και κατάθεση δικαιολογητικών Ενδιαφερόμενος
2 Παραλαβή δικαιολογητικών και έλεγχος δικαιολογητικών Υπάλληλος Τμήματος Αδειών Διαμονής
3 Εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι πλήρη γίνεται ηλεκτρονική πρωτοκόλληση της αίτησης. Στις περιπτώσεις που κατατίθενται αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά που δεν συμπεριλαμβάνονται στα ανωτέρω, θα χορηγείται (απλή) βεβαίωση παραλαβής του αιτήματος.
Υπάλληλος Τμήματος Αδειών Διαμονής
4 Η αίτηση εξετάζεται και ταξινομείται σε διαδικασία καταχώρισης. Μέσω πληροφοριακού συστήματος Υπάλληλος Τμήματος Αδειών Διαμονής Άμεσα
5 Χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης αίτησης τύπου Α, έγγραφο πιστοποίησης προσωρινής νόμιμης διαμονής, η διάρκεια της οποίας είναι ετήσια. Ο κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης διαμένει νομίμως στη χώρα, για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Στην περίπτωση που ελλείπει η βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η ίδια βεβαίωση κατάθεση αίτησης χορηγείται και οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν το ελλείπον δικαιολογητικό εντός έξι μηνών από την υποβολή της αίτησης (Άρθρο 8). Υπάλληλος Τμήματος Αδειών Διαμονής Άμεσα
6 Εάν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή και δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, η αίτηση του ενδιαφερομένου απορρίπτεται Ελλιπή δικαιολογητικά οδηγούν σε απόρριψη αιτήματος. Όταν εκδίδεται απορριπτική απόφαση, η βεβαίωση κατάθεσης αίτησης παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει ( Άρθρο 8). Υπάλληλος Τμήματος Αδειών Διαμονής & Υπάλληλος Τμήματος Ελέγχου
7 Έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας μέσω ασφαλιστικών ταμείων Αναζήτηση μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης Υπάλληλος Τμήματος Αδειών Διαμονής
8 Έλεγχος αφιξοαναχωρήσεων από την ΕΛ.ΑΣ Γραπτό αίτημα. Ο έλεγχος πραγματοποιείται από τις σφραγίδες εισόδου και εξόδου που επιτίθενται στο διαβατήριο από τις αρμόδιες αρχές συνοριακού ελέγχου, κάθε φορά που ο πολίτης τρίτης χώρας μετακινείται προς μία τρίτη χώρα. Υπάλληλος Τμήματος Αδειών Διαμονής
9 Ζητείται άμεσα η γνώμη του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για το αν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας στο πρόσωπο του αιτούντος. Γραπτή αλληλογραφία (καταχωρείται ηλεκτρονικά). Εφόσον συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας, η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής. Η συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας που ανακύπτουν μετά τη χορήγηση της άδειας διαμονής συνιστούν λόγο ανάκλησής της. Ως κριτήρια για τη συνδρομή των λόγων και δημόσιας τάξης και ασφάλειας, συνεκτιμώνται i) η έκδοση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για κακούργημα ή πλημμέλημα σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, ii) η εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων, η οποία παύει αυτοδικαίως να ισχύει με την χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, iii) άλλοι λόγοι δημόσιας τάξης, οι οποίοι θα πρέπει να μνημονεύονται ειδικώς και αιτιολογημένα στη σχετική απόφαση. v) ιδιαιτέρως εξαιρετικoί λόγοι, ειδικώς αιτιολογημένοι, που αφορούν σε ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας (Άρθρο 6). Υπάλληλος Τμήματος Αδειών Διαμονής & Υπάλληλος Τμήματος Ελέγχου Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, υποχρεούνται να απαντήσουν μέσα σε προθεσμία δύο μηνών. Η παράλειψη των υπηρεσιών να αποστείλουν εγκαίρως γνώμη δεν κωλύει την έκδοση της απόφασης χορήγησης άδειας διαμονής, εκτός αν τούτο ζητηθεί ειδικώς από τις ανωτέρω υπηρεσίες .
10 Έκδοση άδειας διαμονής (έντυπο Βινιέτα), συνοδευόμενη και από την έκδοση της απόφασης. Η άδεια διαμονής εκδίδεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Υπουργού Εσωτερικών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας ενημερώνουν ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών τις αρμόδιες αρχές των Υπουργείων Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για όλες τις αποφάσεις που εκδίδουν και αφορούν αιτήματα χορήγησης άδειας διαμονής. Η χορήγηση εκδίδεται για 2 χρόνια χωρίς να παρέχει δικαίωμα πρόσβασης εργασίας, ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης ανανέωσης έπειτα από αυτό χρονικό διάστημα. Υπάλληλος Τμήματος Αδειών Διαμονής & Προϊστάμενος

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Ασφαλιστικά Ταμεία, ΔΟΥ, ΕΛ.ΑΣ