Έκδοση Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης για Νομικό Πρόσωπο (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έκδοση Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης για Νομικό Πρόσωπο (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ)
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Νομικά πρόσωπα(ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ)
Νομοθετικό πλαίσιο

Υ.Α. Δ2/16570/05 (ΦΕΚ 1306Β΄/16-09-2005) «Κανονισμός αδειών»

όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί
Κόστος σε ευρώ 240

Περιγραφή Υπηρεσίας

Έκδοση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης για νομικά πρόσωπα όπως: Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

Σχετική Νομοθεσία

 • Υ.Α. Δ2/16570/05 (ΦΕΚ 1306Β΄/16-09-2005) «Κανονισμός αδειών» όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις Υ.Α. Δ2/Α/Φ.8/11287/06 (ΦΕΚ 771Β΄/28-06-2006), Υ.Α. Δ2/Α/Φ.8/25750/07 (ΦΕΚ 2512Β΄/31-12-2007), Υ.Α. Δ2/Α/Φ.8/19843/11 (ΦΕΚ 2191Β΄/19-09-2011), απόφαση αριθμ. Δ2/Α/22285/12 (ΦΕΚ 2998 Β/12-11-2012), απόφαση αριθμ. Δ2/Α/22287/12 (ΦΕΚ 2998 Β/12-11-2012), απόφαση αριθμ. Δ2/Α/21366/13 (ΦΕΚ 3070Β/3-12-2013) και το Ν.4254/14 (ΦΕΚ 85Α/7-4-2014), άρθρο 1ο, παράγραφος Στ.
 • ΚΥΑ Δ2/Α/Φ5/οικ.2490/05 (ΦΕΚ 218 β΄/18-02-2005) «Καθορισμός ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του Ν. 3054/2002 και ετήσιων ανταποδοτικών τελών για τη χρήση των αδειών αυτών»
 • Α.Π. Δ2/Α/Φ5/6378/27-4-2005 ερμηνευτική εγκύκλιο της  ΚΥΑ Δ2/Α/Φ5/οικ.2490/05 του Υπουργείου Ανάπτυξης
 • Υ.Α. Δ19/Φ11/οικ. 13098/1156/25-06-2010 (ΦΕΚ 1039 Β΄/07-07-2010) «Κατηγορίες παραβάσεων του Ν.3054/02, όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα- Σφράγιση εγκαταστάσεων»
 • υπ΄αρίθμ. Δ2/Α/4266/13-11-2011 έγγραφο της Δ/νσης Εποπτείας της Διαχείρισης Πετρελαιοειδών Δ2 του ΥΠΕΚΑ
 • Κ.Υ.Α. Δ2/Α/Φ.8/16282/2008 (ΦΕΚ 1220Β) «Άδεια Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Δ2/Α/Φ.8/18985/2009 (ΦΕΚ 1820Β) και την Υ.Α. Δ2/Α/Φ.8/16472/6.9.2010 (ΦΕΚ 1443Β)
 • Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄/02-10-02) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249 Α΄ ), Ν. 3335/05 (ΦΕΚ 95 Α΄), Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄), Ν. 3423/2005 (ΦΕΚ 304 Α΄), Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276Α΄), Ν. 3587/2007 (ΦΕΚ 152Α΄), Ν. 3623/2008 (ΦΕΚ 49 Α΄), Ν. 3734/09 (ΦΕΚ 8 Α΄)
 • Ν.2289/1995(ΦΕΚ 27Α) «Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις» άρθρο 15 παρ. 4 εδάφιο 7 του κεφαλαίου Δ΄ περί ρυθμίσεων θεμάτων τομέα πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις του Νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Νόμου 2516/1997 (ΦΕΚ 159 Α΄)
 • Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως αυτός συμπληρώθηκε με το Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8Α) και τροποποιήθηκε με το Ν.3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης…..»(ΦΕΚ 143 Α'), όπως έχουν τροποποιηθεί από τους Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204Α/2011), Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α') & Ν.4155/2013 ( ΦΕΚ 120 Α'), καθώς και τις Υπουργικές Αποφάσεις αριθμ. Φ15/οικ.7814/614, αριθμ. Φ15/οικ.7815/615, αριθμ. Φ15/οικ.7816/616, αριθμ. Φ15/οικ.7817/617, αριθμ. Φ15/οικ.7818/618 (ΦΕΚ 542Β/05), αριθμ. Φ15/οικ.8101/624(ΦΕΚ 552Β/05), αριθμ. Φ15/οικ.8102/625(ΦΕΚ 589Β/05), ), αριθμ. Φ15/16318/727(ΦΕΚ 1444Β/08) και  αριθμ. Φ15/οικ.27626/1402(ΦΕΚ 2613Β/08)
 • Ν. 3986/2011 (αρθρο36, ΦΕΚ 152/Α/2011) «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015»

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφα

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται

 • Στις εφορίες, 200 ευρώ για την έκδοση της άδειας και 40 ευρώ για το ανταποδοτικό τέλος (ΚΑΕ 3421)
 • Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Έντυπο άιτησης (απόφαση Δ2/16570/ΦΕΚ 1306Β/16.09.2005, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Απόκομμα εφημερίδας (της πρωτεύουσας του νομού) στην οποία θα δημοσιευτεί η περίληψη της ανωτέρω αίτησης (εντός 5 ημερών) Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Η οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος και οι τυχόν υπάρχοντες δεσμοί και συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή ομίλους εταιριών Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Αντίγραφα της αρχικής εταιρικής σύμβασης(καταστατικού) και των τυχόν τροποποιήσεών της , επικυρωμένα από τον αρμόδιο Γραμματέα Πρωτοδικών, ο οποίος θα βεβαιώνει τον αριθμό και τη χρονολογία της καταχωρήσεώς τους στα οικεία Βιβλία Εταιρειών Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Πρόσφατο πιστοποιητικό του αρμόδιου Γραμματέα Πρωτοδικών για τις καταχωρήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στα οικεία Βιβλία Εταιρειών Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Προκειμένου για ΕΠΕ, ΦΕΚ στα οποία δημοσιεύτηκαν περιλήψεις των παραπάνω υπό (4) αναφερόμενων εγγράφων Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Επικυρωµένη φωτοτυπία ταυτότητος του διαχειριστή ή των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των νόµιµων εκπροσώπων της εταιρείας, προκειµένου να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία µας αντίγραφο γενικού ποινικού µητρώου του ή τους Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Αντίγραφο ποινικού μητρώου  του διαχειριστή ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας (εκδοθέντα εντός των προηγούμενων 60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
9 Πιστοποιητικό του αιτούντος

περί μη πτώχευσης ή πτωχευτικό συμβιβασμό,

μη υποβολής αίτησης περί κήρυξης σε πτώχευση,

μη υποβολής σε εκκαθάριση,

μη αναγκαστικής διαχείρισης

Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
10 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος Κατάθεση από τον Αιτούντα
11 Στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων για τη χορήγηση της άδειας αποθηκευτικών χώρων, η ελάχιστη χωρητικότητα των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 80 κυβικά μέτρα ανά εγκατάσταση. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας των αποθηκευτικών αυτών χώρων και σε περίπτωση μισθωμένων ή παραχωρηθέντων κατά αποκλειστική χρήση αποθηκευτικών χώρων, αντίγραφο της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών, καθώς επίσης αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου ή συμβολαίου/ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης θεωρημένο από την οικεία Δ.Ο.Υ. Κατάθεση από τον Αιτούντα
12 Σε περίπτωση που ο αιτών είναι κάτοχος άδειας πρατηρίου  υγρών καυσίμων αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου Κατάθεση από τον Αιτούντα
13 Στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα μεταφορικών μέσων, αναλυτική κατάσταση των ιδιόκτητων ΦΙΧ  μεταφοράς υγρών καυσίμων, εφόσον διαθέτει ο αιτών, στην οποία επισυνάπτονται θεωρημένα αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας τους Κατάθεση από τον Αιτούντα
14 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο αιτών να βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή Κατάθεση από τον Αιτούντα
15 Παράβολο Δ.Ο.Υ. στον ΚΑΕ 3421, 200 ευρώ για την έκδοση της άδειας και 40 ευρώ για το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος Κατάθεση από τον Αιτούντα
16 Απόκομμα εφημερίδας (ημερήσιας τοπικής) στην οποία θα δημοσιευτεί η απόφαση έκδοσης της άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Παραλαβή Αίτησης απόφαση Δ2/16570/ΦΕΚ 1306Β/16.09.2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αιτών
2 Πρωτοκόλληση υπάλληλος γραμματείας 1 ημέρα
3 Διαβίβαση αίτησης στον αρμόδιο υπάλληλο υπάλληλος γραμματείας 1 ημέρα
4 Καταχώρηση αίτησης στο Μητρώο Αιτήσεων απόφαση Δ2/16570/ΦΕΚ 1306Β/16.09.2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
5 Δημοσίευση περίληψης της αίτησης σε εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού απόφαση Δ2/16570/ΦΕΚ 1306Β/16.09.2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αιτών εντός 5 ημερών
6 Προσκόμιση αποκόμματος εφημερίδας στην υπηρεσία απόφαση Δ2/16570/ΦΕΚ 1306Β/16.09.2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αιτών
7 Ανάρτηση αίτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης απόφαση Δ2/16570/ΦΕΚ 1306Β/16.09.2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αρμόδιος υπάλληλος εντός 5-10 ημερών
8 Απάντηση στον ενδιαφερόμενο σχετικά με τα απαιτούμενα έγγραφα απόφαση Δ2/16570/ΦΕΚ 1306Β/16.09.2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αρμόδιος υπάλληλος 1-2 ημέρες
9 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών απόφαση Δ2/16570/ΦΕΚ 1306Β/16.09.2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αρμόδιος υπάλληλος 2-3 ημέρες
10 Κατάθεση υπόλοιπων δικαιολογητικών απόφαση Δ2/16570/ΦΕΚ 1306Β/16.09.2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αιτών
11 Παραλαβή δικαιολογητικών και έλεγχος αρμόδιος υπάλληλος 1-2 ημέρες
12 Σύνταξη εγγράφου χορήγησης άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης απόφαση Δ2/16570/ΦΕΚ 1306Β/16.09.2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αρμόδιος υπάλληλος 1-2 ημέρες
13 Υπογραφή Προϊστάμενου Προϊστάμενος
14 Υπογραφή Διευθυντή Διευθυντής
15 Υπογραφή Γενικού Διευθυντή Γενικός Διευθυντής
16 Υπογραφή Περιφερειάρχη Περιφερειάρχης
17 Επιστροφή εγγράφου στην υπηρεσία
18 Πρωτοκόλληση υπάλληλος Γραμματείας
19 Ανάρτηση ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ν. 3861/ΦΕΚ Α112/2010, «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα με το άρθρο 23 του Ν.4210/ΦΕΚ Α245/2013 υπάλληλος Γραμματείας

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

1. Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

 1. Τμήμα Ποινικού Μητρώου, Εισαγγελία
 2. Πρωτοδικείο
 3. Δ.Ο.Υ.