Έκδοση Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης για νομικό πρόσωπο (ΑΕ)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έκδοση Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης για νομικό πρόσωπο (ΑΕ)
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Νομικά πρόσωπα, ΑΕ
Νομοθετικό πλαίσιο

Υ.Α. Δ2/16570/05 (ΦΕΚ 1306Β΄/16-09-2005)

«Κανονισμός αδειών
Κόστος σε ευρώ 240

Περιγραφή Υπηρεσίας

Έκδοση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης για Ανώνυμη Εταιρεία

Σχετική Νομοθεσία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Υ.Α. Δ2/16570/05 (ΦΕΚ 1306Β΄/16-09-2005) «Κανονισμός αδειών» όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις Υ.Α. Δ2/Α/Φ.8/11287/06 (ΦΕΚ 771Β΄/28-06-2006), Υ.Α. Δ2/Α/Φ.8/25750/07 (ΦΕΚ 2512Β΄/31-12-2007), Υ.Α. Δ2/Α/Φ.8/19843/11 (ΦΕΚ 2191Β΄/19-09-2011), απόφαση αριθμ. Δ2/Α/22285/12 (ΦΕΚ 2998 Β/12-11-2012), απόφαση αριθμ. Δ2/Α/22287/12 (ΦΕΚ 2998 Β/12-11-2012), απόφαση αριθμ. Δ2/Α/21366/13 (ΦΕΚ 3070Β/3-12-2013) και το Ν.4254/14 (ΦΕΚ 85Α/7-4-2014), άρθρο 1ο, παράγραφος Στ.
 • ΚΥΑ Δ2/Α/Φ5/οικ.2490/05 (ΦΕΚ 218 β΄/18-02-2005) «Καθορισμός ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του Ν. 3054/2002 και ετήσιων ανταποδοτικών τελών για τη χρήση των αδειών αυτών»
 • Α.Π. Δ2/Α/Φ5/6378/27-4-2005 ερμηνευτική εγκύκλιο της  ΚΥΑ Δ2/Α/Φ5/οικ.2490/05 του Υπουργείου Ανάπτυξης
 • Υ.Α. Δ19/Φ11/οικ. 13098/1156/25-06-2010 (ΦΕΚ 1039 Β΄/07-07-2010) «Κατηγορίες παραβάσεων του Ν.3054/02, όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα- Σφράγιση εγκαταστάσεων»
 • υπ΄αρίθμ. Δ2/Α/4266/13-11-2011 έγγραφο της Δ/νσης Εποπτείας της Διαχείρισης Πετρελαιοειδών Δ2 του ΥΠΕΚΑ
 • Κ.Υ.Α. Δ2/Α/Φ.8/16282/2008 (ΦΕΚ 1220Β) «Άδεια Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Δ2/Α/Φ.8/18985/2009 (ΦΕΚ 1820Β) και την Υ.Α. Δ2/Α/Φ.8/16472/6.9.2010 (ΦΕΚ 1443Β)
 • Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄/02-10-02) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249 Α΄ ), Ν. 3335/05 (ΦΕΚ 95 Α΄), Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄), Ν. 3423/2005 (ΦΕΚ 304 Α΄), Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276Α΄), Ν. 3587/2007 (ΦΕΚ 152Α΄), Ν. 3623/2008 (ΦΕΚ 49 Α΄), Ν. 3734/09 (ΦΕΚ 8 Α΄)
 • Ν.2289/1995(ΦΕΚ 27Α) «Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις» άρθρο 15 παρ. 4 εδάφιο 7 του κεφαλαίου Δ΄ περί ρυθμίσεων θεμάτων τομέα πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις του Νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Νόμου 2516/1997 (ΦΕΚ 159 Α΄)
 • Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως αυτός συμπληρώθηκε με το Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8Α) και τροποποιήθηκε με το Ν.3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης…..»(ΦΕΚ 143 Α'), όπως έχουν τροποποιηθεί από τους Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204Α/2011), Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α') & Ν.4155/2013 ( ΦΕΚ 120 Α'), καθώς και τις Υπουργικές Αποφάσεις αριθμ. Φ15/οικ.7814/614, αριθμ. Φ15/οικ.7815/615, αριθμ. Φ15/οικ.7816/616, αριθμ. Φ15/οικ.7817/617, αριθμ. Φ15/οικ.7818/618 (ΦΕΚ 542Β/05), αριθμ. Φ15/οικ.8101/624(ΦΕΚ 552Β/05), αριθμ. Φ15/οικ.8102/625(ΦΕΚ 589Β/05), ), αριθμ. Φ15/16318/727(ΦΕΚ 1444Β/08) και  αριθμ. Φ15/οικ.27626/1402(ΦΕΚ 2613Β/08)
 • Ν. 3986/2011 (αρθρο36, ΦΕΚ 152/Α/2011) «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015»

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφα

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται

 • Στις εφορίες, 200 ευρώ για την έκδοση της άδειας και 40 ευρώ για το ανταποδοτικό τέλος (ΚΑΕ 3421)
 • Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Έντυπο  Αίτησης  (Απόφαση Δ2/16570/ΦΕΚ 1306Β/16-9-2005,ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, όπως τροποποιήθηκε) αιτών
2 Απόκομμα εφημερίδας (της πρωτεύσας του νομού) στην οποία θα δημοσιευτεί η περίληψη της ανωτέρω αίτησης (εντός 5 ημερών) αιτών
3 Η οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος και οι τυχόν υπάρχοντες δεσμοί και συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή ομίλους εταιριών, τουλάχιστον όσον αφορά στη δραστηριότητά του εντός της Ελλάδας αιτών
4 Το πλέον πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό του αιτούντος θεωρημένο από την αρμόδια αρχή και ΦΕΚ σύστασης και τροποποιήσεων του καταστατικού αιτών
5 Εκπροσώπηση της εταιρείας (ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ. και εκπροσώπησης) αιτών
6 ΦΕΚ πιστοποίησης καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου καθώς και κάθε μεταγενέστερης αύξησης και σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το ΦΕΚ, σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας δ/νσης του ΥΠ.ΑΝ. ή της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας αιτών
7 Αποτελέσματα χρήσεως και ισολογισμού των τριών τελευταίων οικονομικών ετών, συνοδευόμενοι από τις αντίστοιχες εκθέσεις ορκωτών λογιστών και τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, καθώς και αντίγραφα των εκθέσεων πεπραγμένων, εφόσον αυτά υφίστανται αιτών
8 Επικυρωµένη φωτοτυπία ταυτότητας του διαχειριστή ή των µελών του διοικητικού Συµβουλίου και των νοµίµων εκπροσώπων της εταιρείας αιτών
9 Αντίγραφο ποινικού μητρώου  του διαχειριστή ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας (εκδοθέντα εντός των προηγούμενων 60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) αυτεπάγγελτη αναζήτηση
10 Πιστοποιητικό του αιτούντος

περί μη πτώχευσης και πτωχευτικό συμβιβασμό

μη υποβολής αίτησης περί κήρυξης σε πτώχευση 

μη υποβολής σε εκκαθάριση 

μη αναγκαστική διαχείριση 

αυτεπάγγελτη αναζήτηση
11 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος αιτών
12 Στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων για τη χορήγηση της άδειας αποθηκευτικών χώρων, η ελάχιστη χωρητικότητα των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 80 κυβικά μέτρα ανά εγκατάσταση. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας των αποθηκευτικών αυτών χώρων και σε περίπτωση μισθωμένων ή παραχωρηθέντων κατά αποκλειστική χρήση αποθηκευτικών χώρων, αντίγραφο της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών, καθώς επίσης αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου ή συμβολαίου/ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης θεωρημένο από την οικεία Δ.Ο.Υ. αιτών
13 Σε περίπτωση που ο αιτών είναι κάτοχος άδειας πρατηρίου  υγρών καυσίμων αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου αιτών
14 Στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα μεταφορικών μέσων, αναλυτική κατάσταση των ιδιόκτητων ΦΙΧ  μεταφοράς υγρών καυσίμων, εφόσον διαθέτει ο αιτών, στην οποία επισυνάπτονται θεωρημένα αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας τους αιτών
15 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο αιτών να βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή αιτών
16 Παράβολο Δ.Ο.Υ. περί καταβολής του προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους (ΚΑΕ 3421, 200 ευρώ για την έκδοση της άδειας πωλητή και 40 ευρώ για το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος) αιτών
17 Απόκομμα εφημερίδας (μία ημερήσια τοπική εφημερίδα) στην οποία δημοσιεύτηκε η αίτηση για χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης αιτών

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Παραλαβή Αίτησης απόφαση Δ2/16570/ΦΕΚ 1306Β/16.09.2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αιτών
2 Πρωτοκόλληση υπάλληλος γραμματείας 1 ημέρα
3 Διαβίβαση αίτησης στον αρμόδιο υπάλληλο υπάλληλος γραμματείας 1 ημέρα
4 Καταχώρηση αίτησης στο Μητρώο Αιτήσεων απόφαση Δ2/16570/ΦΕΚ 1306Β/16.09.2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αρμόδιος υπάλληλος 1 ημέρα
5 Δημοσίευση περίληψης της αίτησης σε εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού απόφαση Δ2/16570/ΦΕΚ 1306Β/16.09.2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αιτών εντός 5 ημερών
6 Προσκόμιση αποκόμματος εφημερίδας στην υπηρεσία απόφαση Δ2/16570/ΦΕΚ 1306Β/16.09.2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αιτών
7 Ανάρτηση αίτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης απόφαση Δ2/16570/ΦΕΚ 1306Β/16.09.2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αρμόδιος υπάλληλος εντός 5-10 ημερών
8 Απάντηση στον ενδιαφερόμενο σχετικά με τα απαιτούμενα έγγραφα απόφαση Δ2/16570/ΦΕΚ 1306Β/16.09.2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αρμόδιος υπάλληλος 1-2 ημέρες
9 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών απόφαση Δ2/16570/ΦΕΚ 1306Β/16.09.2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αρμόδιος υπάλληλος 2-3 ημέρες
10 Κατάθεση υπόλοιπων δικαιολογητικών απόφαση Δ2/16570/ΦΕΚ 1306Β/16.09.2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αρμόδιος υπάλληλος
11 Παραλαβή δικαιολογητικών και έλεγχος αρμόδιος υπάλληλος 1-2 ημέρες
12 Σύνταξη εγγράφου χορήγησης άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης απόφαση Δ2/16570/ΦΕΚ 1306Β/16.09.2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αρμόδιος υπάλληλος 1-2 ημέρες
13 Υπογραφή Προϊστάμενου Προϊστάμενος
14 Υπογραφή Διευθυντή Δ/ντης
15 Υπογραφή Γενικού Διευθυντή Γενικός Δ/ντης
16 Υπογραφή Περιφερειάρχη Περιφερειάρχης
17 Επιστροφή εγγράφου στην υπηρεσία
18 Πρωτοκόλληση υπάλληλος γραμματείας
19 Ανάρτηση ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ν. 3861/ΦΕΚ Α112/2010, «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα με το άρθρο 23 του Ν.4210/ΦΕΚ Α245/2013 υπάλληλος γραμματείας

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

1. Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών

2. Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου, Ανώνυμες

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

1.Τμήμα Ποινικού Μητρώου, Εισαγγελία

2. Πρωτοδικείο

3. Δ.Ο.Υ.