Έκδοση Κάρτας Ανεργίας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έκδοση Κάρτας Ανεργίας
Από ποιους παρέχεται Κατά τόπους Υπηρεσίες ΟΑΕΔ
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 5
Κόστος σε ευρώ 0
Αρμόδια αρχή ΟΑΕΔ

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δικαίωμα να εγγραφεί στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από 15 - 74 ετών το οποίο 1. δεν έχει εργασία, 2. είναι διαθέσιμο στην αγορά εργασίας, 3. δεν είναι μαθητής, σπουδαστής, φοιτητής οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας και 4. αναζητά ενεργά απασχόληση.

Σχετική Νομοθεσία

ΝΔ2961-1954.pdf,Ν.3464-1955.pdf,Ν.Δ_112-1969.pdf , Ν.1545-1985.pdf,Ν.4144-2013.pdf ‎

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο αιτούμενος - πολίτης προσέρχεται στο ΚΠΑ της περιοχής όπου βρίσκεται η διεύθυνση κατοικίας του με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης, απαιτείται η κατάθεση συγκεκριμένου υποδείγματος υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, που θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα ή ελλείψει αυτού αντίγραφο δήλωσης Ε1.Σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης, υποβάλλει ο αιτούμενος υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής Επίδειξη από τον αιτούντα
2 Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή λογ/σμός σταθερής τηλεφωνίας ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου Επίδειξη από τον αιτούντα
3 Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ Επίδειξη από τον αιτούντα
4 Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜΚΑ Επίδειξη από τον αιτούντα
5 Άδεια διαμονής ή εργασίας για πολίτες τρίτων χωρών Επίδειξη από τον αιτούντα
6 Οποιοδήποτε δικαιολογητικό που θεωρείται απαραίτητο κατά την κρίση της Υπηρεσίας

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 αυτοπρόσωπη παρουσία στο ΚΠΑ διεύθυνσης του αιτούντα Γραφείο Απασχόλησης - Έκδοση καρτών ανεργίας 15-20 min περίπου
2 Γραφείο Απασχόλησης - Απόδοση στοιχείων ταυτοποίησης στην Διαδικτυακή Πύλη 5 min περίπου

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

1. Σε περίπτωση απόλυσης του αιτούμενου, αν διαπιστωθεί ότι ο απολυθείς πληρεί τις προϋποθέσεις προς επιδότηση, υποβάλλει αίτηση για τακτική επιδότηση ανεργίας στο Γραφείο Ασφάλισης της Υπηρεσίας.

2.Διερεύνηση εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αναγκών από εργασιακό σύμβουλο ανέργων: διεξάγεται συνέντευξη (εξατομικευμένη προσέγγιση), κατάρτιση ατομικού σχεδίου (σε συνεργασία με εξειδικευμένο υπάλληλο) , γίνονται προτάσεις για συμμετοχή σε δράσεις/προγράμματα κατάρτισης, απασχόλησης και συμβουλευτικής

3. Υπόδειξη και παραπομπή σε θέση εργασίας αν διαπιστωθεί ταύτιση προσόντων με επιθυμητά προσόντα κενής θέσης εργασίας από εργασιακό σύμβουλο ανέργων

4. Υπόδειξη και παραπομπή σε προγράμματα κατάρτισης/απασχόλησης από εργασιακό σύμβουλο ανέργων

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

ΔΟΥ-ΣΕΠΕ (ΕΡΓΑΝΗ)- ΙΚΑ