Έκδοση Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έκδοση Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Απόφαση Υπουργού 370910/14-05-2001( ΦΕΚ642/Β΄/2001)
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Έκδοση Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου για τους μελισσοκόμους.Εκδίδεται μελισσοκομικό βιβλιάριο για τους κατόχους μελισσοσμηνών με διάρκεια ισχύος δύο (2) έτη. Μετά την πάροδο του παραπάνω χρονικού διαστήματος, ακολουθείται η διαδικασία ανανέωσης με υποβολή αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία.

Σχετική Νομοθεσία

Απόφαση Υπουργού 370910/14-05-2001( ΦΕΚ642/Β΄/2001)

Τρόπος διεκπεραίωσης

  • Χειρόγραφος.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Δεν απαιτούνται παράβολα.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση- Δήλωση Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 για την ακρίβεια των δηλούμενων στην αίτηση- δήλωση στοιχείων θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Κατάθεση από τον Αιτούντα.
3 2 πρόσφατες φωτογραφίες. Κατάθεση από τον Αιτούντα.
4 Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης μελισσοσμηνών. Κατάθεση από τον Αιτούντα.
5 Βεβαίωση περί κατοχής μελισσοσμηνών από τον μελισσοκομικό σύλλογο ή αν δεν υπάρχει από Αγροτικό Σύλλογο της περιοχής μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου ή αν δεν υπάρχει και μελισσοκομικός σύλλογος δηλώνεται από το μελισσοκόμο στην παραπάνω υπ. αριθμ. 2 υπεύθυνη δήλωσή του. Κατάθεση από τον Αιτούντα.

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεσή της αίτησης- δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο στην ΔΑΟΚ. Απόφαση Υπουργού 370910/14-05-2001( ΦΕΚ642/Β΄/2001)
2 Χορήγηση κωδικού αριθμού μελισσοκομικού μητρώου. Απόφαση Υπουργού 370910/14-05-2001( ΦΕΚ642/Β΄/2001) Αρμόδιος υπάλληλος.
3 Επιτόπιος έλεγχος Απόφαση Υπουργού 370910/14-05-2001( ΦΕΚ642/Β΄/2001) Αρμόδιος υπάλληλος.
4 Έκδοση βεβαίωσης επιτόπιου ελέγχου. Απόφαση Υπουργού 370910/14-05-2001( ΦΕΚ642/Β΄/2001) Αρμόδιος υπάλληλος.
5 Χορήγηση μελισσοκομικού βιβλιαρίου. Απόφαση Υπουργού 370910/14-05-2001( ΦΕΚ642/Β΄/2001) Αρμόδιος υπάλληλος. περίπου 1 μήνα από την κατάθεση της αίτησης.

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Μελισσοκομικός ή Αγροτικός Σύλλογος της περιοχής μόνιμης κατοικίας του μελισσοκόμου.